Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos etenee

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi 13.6. ehdo­tuk­sen ase­ma­kaa­van muu­tok­ses­ta ja tont­ti­jaos­ta, joka kos­kee kort­te­lei­ta Vir­pi­nie­men Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den alu­eel­la. Ase­ma­kaa­van muu­tos sisäl­tää 207 tont­tia, jois­ta 166 ton­til­le ollaan sal­li­mas­sa pysy­vä asu­mi­nen. Kaa­va­muu­tos­ta kysei­sil­le ton­teil­le ovat hake­neet maa­no­mis­ta­jat tai ‑hal­ti­jat.

Ase­ma­kaa­van luon­nos oli näh­tä­vil­lä maa­lis­kuus­sa. Sii­tä jätet­tiin nel­jä mie­li­pi­det­tä ja kak­si lausun­toa. Mie­li­pi­teet eivät aiheut­ta­neet muu­tos­ta kaa­va­luon­nok­seen. Hyväk­syt­ty kaa­vaeh­do­tus ase­te­taan näh­tä­vil­le kesän aika­na. Tavoit­tee­na on, että ase­ma­kaa­va val­mis­tuu vuo­den 2023 aika­na. Kaa­van hyväk­syy Oulun kaupunginvaltuusto.

Jat­kos­sa­kin kort­te­lei­den pää­käyt­tö­tar­koi­tus säi­lyy kui­ten­kin loma-asun­to­jen ja mat­kai­lua pal­ve­le­vien raken­nus­ten korttelialueena.

Kaa­va­muu­tos on ollut tape­til­la pit­kään, mut­ta nyt alu­een asuk­kai­den toi­veet vaki­tui­sen asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­ses­ta kysei­sil­lä alueil­la on ete­ne­mäs­sä. Ongel­ma tuli esil­le vuo­den 2014 jäl­keen, kun Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to muut­ti 2014 käy­tän­töään siten, että vapaa-ajan asun­toi­hin ei voi­nut enää kir­ja­ta vaki­tuis­ta osoitetta.