Vil­ja­sa­to 2000-luvun pienin

Kaurasato jäi Pohjois-Pohjanmaalla tänä vuonna noin miljoona kiloa viime vuotta heikommaksi. Kauraa korjattiin maakunnassa tänä vuonna 75,3 miljoonaa kiloa. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Kaurasato jäi Pohjois-Pohjanmaalla tänä vuonna noin miljoona kiloa viime vuotta heikommaksi. Kauraa korjattiin maakunnassa tänä vuonna 75,3 miljoonaa kiloa. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Tänä syk­sy­nä kor­jat­tiin 2,6 mil­jar­din kilon vil­ja­sa­to. Sato on lähes 30 pro­sent­tia pie­nem­pi kuin kes­ki­mää­räi­nen vil­ja­sa­to vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na. Yhtä pie­ni vil­ja­sa­to on vii­mek­si kor­jat­tu vuon­na 1992.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la veh­nä­sa­to jäi rei­lut mil­joo­na kiloa vii­me vuo­tis­ta pie­nem­mäk­si. Veh­nää kor­jat­tiin maa­kun­nas­sa 8,7 mil­joo­naa kiloa, kun se vii­me vuon­na oli 9,8 mil­joo­naa kiloa. Myös ohraa ja kau­raa saa­tiin vii­me vuot­ta vähem­män. Var­sin­kin ohran sato oli sel­väs­ti vuot­ta 2020 pie­nem­pi. Sii­nä las­kua oli 136 mil­joo­nas­ta kilos­ta 114,8 mil­joo­naan kiloon. Rukiin sato kas­voi hie­man vii­me vuodesta.

– Maa­ti­loil­la on nyt ylei­ses­ti talou­del­li­ses­ti tiuk­ka tilan­ne. Vuon­na 2018 oli myös heik­ko vil­ja­vuo­si, tuol­loin jää­tiin noin 2,7 mil­jar­din kilon vil­ja­sa­toon. Usei­den vii­me vuo­sien heik­ko­jen sato­vuo­sien lisäk­si vil­je­li­jöi­tä huo­let­taa ensi kesän kyl­vö­jen onnis­tu­mi­nen rajus­ti nous­sei­den lan­noi­te­hin­to­jen takia, tote­aa yliak­tu­aa­ri Anne­li Par­ta­la Luonnonvarakeskuksesta. 

Suo­mes­sa

Ohran ohel­la kau­ras­ta, veh­näs­tä ja rukiis­ta kor­jat­tiin kes­ki­mää­räis­tä pie­nem­mät sadot. Kym­me­nen vuo­den jak­sol­la tar­kas­tel­tu­na sato­mää­rät oli­vat kau­ral­la ja rukiil­la nel­jän­nek­sen ja veh­näl­lä vii­den­nek­sen pienempiä.

Vil­jan luo­mu­tuo­tan­to on ollut vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta jat­ku­vas­sa kas­vus­sa. Vuo­den 2021 luo­mu­vil­ja­sa­to oli 113 mil­joo­naa kiloa eli noin nel­jä pro­sent­tia koko­nais­vil­ja­sa­dos­ta. Luo­mu­vil­jan sato tekee not­kah­duk­sen tuo­tan­non kas­vuun. Luo­mu­vil­ja­sa­to jäi vil­jan koko­nais­sa­don tapaan yli 20 pro­sent­tia vuo­den 2020 satoa pie­nem­mäk­si, vaik­ka kor­juu­ala pysyi lähes ennallaan.