Vas­ta nel­jän­nes ehdok­kais­ta avan­nut etu­kä­teen vaalirahoitustaan

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kais­ta vas­ta 26 pro­sent­tia on Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to VTV:n mukaan ker­to­nut vaa­li­kam­pan­jan­sa suu­ruu­des­ta ja rahoi­tuk­sen läh­teis­tä. Ahke­rim­pia ennak­koil­moi­tus­ten teki­jöi­tä edus­kun­ta­puo­lueis­ta ovat olleet Vasem­mis­to­lii­ton ehdok­kaat. Vaa­li­pii­reit­täin eni­ten ilmoi­tuk­sia puo­les­taan on teh­ty Hämees­sä. Libe­raa­li­puo­lu­een ja Piraat­ti­puo­lu­een kaik­ki ehdok­kaat ovat jo teh­neet ennak­koil­moi­tuk­sen vaalirahoituksestaan.

Oulun vaa­li­pii­ris­sä ennak­koil­moi­tuk­sen ovat teh­neet kaik­ki libe­raa­li­puo­lu­een ehdok­kaat, suu­rin osa vasem­mis­ton ja vih­rei­den ehdok­kais­ta, pari kokoo­muk­sen ja kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ehdo­kas­ta, muu­ta­ma kes­kus­tan ehdo­kas ja yksi perus­suo­ma­lai­nen. Esi­mer­kik­si dema­reil­ta ja lii­ke nytil­tä kukaan ei ole teh­nyt ennakkoilmoitusta.

Ran­ta­poh­jan alu­een omat ehdok­kaat ker­toi­vat Ran­ta­poh­jal­le 16.3. omat arvion­sa vaa­li­bud­je­tis­taan. Ne vaih­te­li­vat run­saas­ti vih­rei­den Esa Aal­lon 350 euros­ta kes­kus­ta­lais­ten Lau­ri Niku­lan 30 000 euroon ja Pek­ka Ait­ta­kum­mun 30 000 – 40 000 euroon.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa on yhteen­sä 2 424 ehdo­kas­ta. Näis­tä 619 on tähän men­nes­sä ker­to­nut ennak­koil­moi­tuk­sel­la miten rahoit­taa vaa­li­kam­pan­jaan­sa ja mis­tä saa rahoi­tus­taan. Ennak­koil­moi­tuk­sen teke­mi­nen on vapaaehtoista.

Vaa­lien jäl­keen kaik­kien kan­san­edus­ta­jien ja varae­dus­ta­jien on lain mukaan teh­tä­vä vie­lä var­si­nai­nen vaalirahoitusilmoitus.