Väes­tö­tut­ki­mus tut­kii kii­min­ki­läi­siä ja haukiputaalaisia

Tutkimukseen osallistuneet saavat itseään koskevat tutkimustulokset, mukaan lukien verinäytevastaukset ja tiedon henkilökohtaisesta riskistään sairastua esimerkiksi uniapneaan, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tyypin 2 diabetekseen. (Kuva: Aleksi Malinen, THL)Tutkimukseen osallistuneet saavat itseään koskevat tutkimustulokset, mukaan lukien verinäytevastaukset ja tiedon henkilökohtaisesta riskistään sairastua esimerkiksi uniapneaan, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tyypin 2 diabetekseen. (Kuva: Aleksi Malinen, THL)

Ter­ve Suo­mi on laa­ja väes­tö­tut­ki­mus, joka tuot­taa ajan­koh­tais­ta tie­toa Suo­mes­sa asu­vien aikuis­ten ter­vey­des­tä, hyvin­voin­nis­ta ja pal­ve­luis­ta sekä niis­sä tapah­tu­neis­ta muu­tok­sis­ta ja tule­vas­ta kehi­tyk­ses­tä. Tut­ki­muk­seen kuu­luu kyse­ly ja laa­ja terveystarkastus.

Ter­veys­tar­kas­tuk­sia jär­jes­te­tään 50 paik­ka­kun­nal­la ympä­ri Suo­men. Kii­min­ki­läi­set tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­vat kut­su­taan Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan 6.4.–18.4. väli­se­nä aika­na ja hau­ki­pu­taa­lai­set 16.5.–25.5. Hau­ki­pu­taan hyvinvointikeskukseen.

Tut­ki­mus alkoi vii­me syk­sy­nä, jol­loin 66 000 satun­nai­ses­ti valit­tua aikuis­ta ympä­ri Suo­men kut­sut­tiin vas­taa­maan kyse­lyyn. Tänä tal­ve­na ja kevää­nä 10 000 näis­tä hen­ki­löis­tä kut­su­taan lisäk­si moni­puo­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Ter­veys­tar­kas­tus on tut­kit­ta­vil­le täy­sin ilmai­nen. Tut­kit­ta­va saa omas­ta ter­vey­des­tään ainut­laa­tuis­ta ja kat­ta­vaa tie­toa, jota ei voi muu­al­ta saada.

Tut­ki­muk­seen kut­su­taan 20 vuot­ta täyt­tä­nei­tä Suo­mes­sa asu­via hen­ki­löi­tä. Tut­kit­ta­vat on valit­tu satun­nai­ses­ti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton tie­dois­ta. Valit­tu­jen hen­ki­löi­den kaut­ta muo­dos­tuu pie­nois­ku­va Suo­men väestöstä.

Tut­ki­mus­tu­los­ten luo­tet­ta­vuu­den takia on tär­ke­ää, että ter­veys­tar­kas­tuk­seen osal­lis­tu­vat kaik­ki kut­sun saa­neet, niin nuo­ret ja van­hat kuin itsen­sä sai­raak­si tai ter­veek­si kokevat.

– Yksit­täi­sel­le tut­kit­ta­val­le kyse on ainut­laa­tui­ses­ta tilai­suu­des­ta saa­da hyvin kat­ta­vaa ja mak­su­ton­ta ter­veys­tie­toa itses­tään, sanoo Ter­ve Suo­mi ‑tut­ki­muk­sen vas­taa­va lää­kä­ri Lara Leh­to­ran­ta.

Tut­ki­mus­käyn­nil­lä muun muas­sa mita­taan veren­pai­ne, ote­taan veri­näy­te, tut­ki­taan näkö ja kuu­lo, teh­dään muis­tiin, tark­kaa­vuu­teen ja fyy­si­seen kun­toon liit­ty­viä teh­tä­viä sekä keuh­ko­jen puhal­lus­koe. Lisäk­si tut­ki­muk­seen liit­tyy kyse­lyi­tä, joil­la kar­toi­te­taan ter­veyt­tä, elin­ta­po­ja ja toi­min­ta­ky­kyä. Osaa ter­veys­tar­kas­tuk­seen kut­su­tuis­ta pyy­de­tään osal­lis­tu­maan myös syven­tä­viin lisä­tut­ki­muk­siin, joi­ta ovat muun muas­sa ham­mas­lää­kä­rin tut­ki­mus, alko­ho­lin­käyt­töä sel­vit­tä­vä haas­tat­te­lu sekä nuk­ku­mis­ta ja liik­ku­mis­ta kar­toit­ta­va liikemittaritutkimus.

Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neet saa­vat itse­ään kos­ke­vat tut­ki­mus­tu­lok­set, mukaan lukien veri­näy­te­vas­tauk­set ja tie­don hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta ris­kis­tään sai­ras­tua esi­mer­kik­si uniap­ne­aan, sydän- ja veri­suo­ni­sai­rauk­siin sekä tyy­pin 2 dia­be­tek­seen. Tut­kit­ta­vat saa­vat myös ohjei­ta ter­vey­ten­sä ja hyvin­voin­tin­sa kohentamiseksi.

Väes­tö­tut­ki­muk­set ovat Suo­mes­sa joh­ta­neet mer­kit­tä­viin kan­san­ter­veyt­tä paran­ta­viin tekoi­hin. Esi­mer­kik­si yli 20 vuot­ta sit­ten väes­tö­tut­ki­muk­sel­la todet­tiin, että suo­ma­lai­set saa­vat lii­an vähän D‑vitamiinia. Puu­tet­ta alet­tiin pai­ka­ta menes­tyk­sek­kääs­ti mai­to­tuot­tei­den ja ras­va­val­mis­tei­den D‑vitamiinilisällä.

– Tut­ki­mus­ko­ko­nai­suus on kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä pon­nis­tus, jon­ka avul­la koko väes­tön ja sen osa­ryh­mien ter­vey­des­tä ja hyvin­voin­nis­ta saa­daan sel­lais­ta tie­toa, jota ei muis­ta tie­to­läh­teis­tä voi saa­da. Ter­ve Suo­mi ‑tut­ki­muk­sen tie­to­jen avul­la voi­daan vähen­tää kes­kei­sis­tä kan­san­sai­rauk­sis­ta joh­tu­via ennen­ai­kai­sia kuo­le­mia ja toi­min­ta­ky­vyn rajoi­tuk­sia sekä kehit­tää ter­veys­pal­ve­lu­ja niin, että ne vas­taa­vat asuk­kai­den tar­pei­siin mah­dol­li­sim­man hyvin, ker­too vas­taa­va tut­ki­ja Anna­ma­ri Lund­qvist.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.