Vaa­li­lau­ta­kun­nat saa­tu lähes täytettyä

Val­mis­tau­tu­mi­nen 2.4. pidet­tä­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin on jo pit­käl­lä. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus aset­ti jokais­ta äänes­ty­sa­luet­ta var­ten yhteen­sä 55 vaa­li­lau­ta­kun­taa. Jokai­seen vaa­li­lau­ta­kun­taan hyväk­syt­tiin vii­si jäsen­tä ja kol­me vara­jä­sen­tä. Lai­tok­sia var­ten ase­tet­tiin 9 vaalitoimikuntaa.

Pai­kat on saa­tu täy­tet­tyä var­sin hyvin. Vii­del­tä alu­eel­ta Ala­ky­läs­tä, Yli-Iis­tä, Mar­tin­nie­mes­tä , Made­kos­kel­ta ja Laa­ni­las­ta puut­tui ainoas­taan yksi vara­jä­sen kustakin.

Vaa­li­lau­ta­kun­tiin ja ‑toi­mi­kun­tiin nimet­tä­väk­si ehdo­te­tut jäse­net perus­tu­vat puo­luei­den anta­miin esityksiin.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä!