Usko­kaa unel­miin, kaik­ki on mahdollista!

Han­na-Maa­ria Iko­nen on löy­tä­nyt elä­mäs­sään mon­ta ura­pol­kua ja ver­kos­toi­tu­mi­nen poi­kii uusia yhteis­työ­ku­vioi­ta. Hän on vas­ti­kään sol­mi­nut yhteis­työ­so­pi­muk­sen Ifo­lo­rin kans­sa aja­tel­mien kir­joit­ta­mi­ses­ta ja suun­nit­te­lus­ta. Aja­tel­mia voi­daan käyt­tää yri­tyk­ses­sä tee­te­tyis­sä eri kate­ko­rioi­den tuo­te­ryh­mis­sä. Aja­tel­mien vali­koi­ma on jo laaja.

Han­na-Maa­ria ker­too, että kou­luai­koi­naan hän ei ollut se terä­vim­män kynän oppi­las pul­pe­tin taka­na, mut­ta hän on kir­joit­ta­nut kak­si kir­jaa ja runo­kir­jan ja nyt tämä uusi yhteis­työ­ku­vio on jat­ku­moa sana­tai­tei­lul­le. Hän halu­aa­kin roh­kais­ta ihmi­siä: Uskal­ta­kaa teh­dä sitä mitä rakas­tat­te, älkää anta­ko ulkois­ten pai­nei­den latis­taa. Men­kää roh­keas­ti eteen päin, sil­lä kaik­ki on mahdollista!

Täl­lä yli-olha­va­lai­sel­la moni­toi­mi­nai­sel­la on mon­ta rau­taa tules­sa, sil­lä hän on on myös ensia­pu­kou­lut­ta­ja, elä­män­ta­pa­muu­tok­sen ryh­mä­val­men­ta­ja, luen­noit­si­ja ja ihonhoito/meikkikonsultti. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään hoi­toal­la eri asia­kas­ryh­mien kans­sa ja toi­mii edel­leen nuor­ten paris­sa. Yhteis­työ­ku­vioi­ta on eri alo­jen yri­tys­ten kuten vaa­te­liik­kei­den kans­sa. Han­na-Maa­rian toi­mis­to sijait­see Kel­los­sa Lii­kun­ta­kes­kus Corella.

Koro­na-ajan alkaes­sa vuo­si sit­ten Han­na-Maa­rias­ta tun­tui kuten var­mas­ti mones­ta muus­ta­kin, että maa­il­ma pysäh­tyy kun töi­tä alkoi peruun­tua. Oli pysäh­dyk­sen paik­ka, mut­ta se teki­kin hyvää.

– Aloin miet­tiä ajan­käyt­töä­ni ja pysäh­dys toi pal­jon posi­tii­vi­sia asioi­ta, jot­ka aut­ta­vat jak­sa­maan täs­sä edel­leen jat­ku­vas­sa tilan­tees­sa. Kun kyy­ne­leet oli pyy­hit­ty pois, elä­mä alkoi täyt­tyä eri­lai­sil­la asioil­la. Lii­kun pal­jon, ja myös luon­non tera­peut­ti­nen voi­ma ja kau­neus voi­man läh­tee­nä sai­vat ihan uuden mer­ki­tyk­sen. Huo­ma­sin, että Yli-Olha­va on juu­ri se minua ins­pi­roi­va elinympäristö.

Kuvioi­hin tuli sosio­no­mio­pin­to­jen jat­ka­mi­nen lop­puun ja kol­mas kol­mas kir­ja on tekeil­lä. Kir­ja ker­too alko­ho­lis­ti­per­hees­sä kas­va­vas­ta tytös­tä. Fik­tii­vi­ses­sä tari­nas­sa seu­ra­taan Sil­ja-tytön elä­mää lap­ses­ta aikuisuuteen.

– Olen saa­nut alko­ho­lis­ti­per­heis­sä elä­neil­tä ihmi­sil­tä luet­ta­vak­se­ni aito­ja koke­muk­sia. Kir­jan kuvi­tuk­ses­ta vas­taa tai­tei­li­ja Tan­ja Käh­kö­nen, jon­ka kans­sa on virin­nyt muu­ta­kin yhteis­työ­tä, kan­kaal­le pai­net­tu­ja aforismeja.

– Ensim­mäi­nen erä kan­gas­ta on jo tilat­tu ja se tulee ver­ho­kan­kaa­na. Meil­lä on tar­koi­tus laa­jen­taa maa­lauk­sen ja kir­joit­ta­mi­sen yhdis­tel­mää mui­hin­kin sisus­tus­teks­tii­lei­hin, ‑tava­roi­hin ja tau­lui­hin. Idea­na on valaa toi­voa ja herät­tää aja­tuk­sia kuvin ja sanoin tuo­mal­la ne ihmis­ten lähel­le. Näin syn­tyi uusi tuo­te­merk­ki Tai­kir desing.

Han­na-Maa­rial­ta ilmes­ty­neet kir­jat ovat: Pie­ni pala tai­vas­ta ja Pie­ni pala tai­vas­ta runoi­na (2017) sekä Pie­ni pala elä­mää (2018).

Han­na-Maa­ria Iko­sen aja­tel­ma pai­net­tu­na kan­kaal­la, jon­ka on suun­ni­tel­lut ja kuvit­ta­nut Tan­ja Kähkönen.