Uima­hal­lit ja lii­kun­ta­pai­kat voi­vat ava­ta oven­sa maanantaina

Uima­hal­lit ja Oulun kau­pun­gin tilois­sa ole­vat lii­kun­ta­pai­kat voi­vat ava­ta oven­sa kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le maa­nan­tais­ta 24.5. alkaen. Tark­ka avau­tu­mis­päi­vä kan­nat­taa tar­kis­taa kysei­sin lii­kun­ta­ti­lan verk­ko­si­vul­ta. Aikuis­ten ryh­mä­lii­kun­ta sal­li­taan myös sisä­ti­lois­sa maa­nan­tais­ta alkaen.

Oulu on siir­ty­nyt alu­eel­li­sen koor­di­naa­tio­ryh­män pää­tök­sen mukaan koro­nae­pi­de­mian perus­vai­hee­seen. Kai­kes­sa toi­min­nas­sa tulee kui­ten­kin ottaa huo­mioon ter­veys­tur­val­li­suus ja on huo­leh­dit­ta­va, että tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­län 58c edel­lyt­tä­mät toi­met huo­mioi­daan. Tämä tar­koit­taa, että ylei­söl­le avoi­mien tilo­jen tai rajat­tu­jen ulko­ti­lo­jen hal­li­noi­van on huo­leh­dit­ta­va, että asiak­kail­la ja osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus käsien puh­dis­ta­mi­seen ja riit­tä­viin turvaväleihin.

Näky­vil­lä tulee olla toi­min­taoh­jeet tar­tun­to­jen leviä­mi­sen estä­mi­sek­si, kuten ohjeis­tus käsien puh­dis­ta­mi­seen. Lisäk­si tilo­jen ja pin­to­jen puh­dis­ta­mis­ta tulee tehos­taa. Oulu­lai­sia pyy­de­tään edel­leen huo­leh­ti­maan tur­va­vä­leis­tä ja käsi­hy­gie­nias­ta sekä käyt­tä­mään maskia.

Oulus­sa hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan aset­ta­mat vie­lä jäl­jel­lä ole­vat koro­na­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 23.5. saak­ka, ja ne rau­kea­vat 24.5.alkaen.