Tukea tar­jol­la eri­tyis­lap­si­per­heil­le

Eri­tyis­las­ten van­hem­pien ver­tais­tu­kiyh­dis­tys Lei­jo­nae­mot ja Suo­men Lions-liit­to aloit­ta­vat yhteis­työn. Syys­kuus­sa käyn­nis­ty­vä yhteis­työ­so­pi­mus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den haas­ta­vis­sa tilan­teis­sa ole­vien eri­tyis­lap­si­per­hei­den aut­ta­mi­seen ympä­ri Suo­men.

Lei­jo­nae­mo­jen yksi toi­min­ta­muo­to on Lei­jo­na­par­tio, jos­sa tar­jo­taan lyhyt­kes­tois­ta apua sil­loin, kun avun­tar­vit­si­jal­la ei ole tuki­verk­ko­ja ja yhteis­kun­nan tar­joa­mat pal­ve­lut eivät koh­taa avun­tar­vit­si­jaa.

Lei­jo­na­par­tion avun­pyyn­nöt ovat monen­lai­sia. Osa avun­tar­vit­si­jois­ta kai­paa opas­tus­ta ja ver­tais­tu­kea byro­kra­tia­vii­da­kos­sa esi­mer­kik­si eri­lais­ten hake­mus­ten kans­sa, mut­ta osa avun­tar­peis­ta on hyvin kon­kreet­ti­sia: tar­vi­taan apua kau­pas­sa­käyn­nis­sä, aidan­ra­ken­ta­mi­ses­sa tai vaik­ka valai­si­mien kiin­nit­tä­mi­ses­sä.

Yhteis­työ­so­pi­muk­sen myö­tä Lei­jo­nae­mot välit­tää sovel­tu­vat Lei­jo­na­par­tio-avun­pyyn­nöt pai­kal­li­sil­le lionsklu­beil­le, jot­ka otta­vat asian hoi­taak­seen.

− Mie­les­tä­ni tämä on yhteis­työ­tä par­haim­mil­laan. Lionsklu­bien tavoit­tei­siin kuu­luu aut­ta­mi­nen, ja Lei­jo­nae­mois­sa on pal­jon vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via eri­tyis­lap­si­per­hei­tä, joil­le kon­kreet­ti­nen apu arjes­sa on kor­vaa­mat­to­man tär­ke­ää. Nyt voim­me yhdis­tää avun­tar­vit­si­jat ja aut­ta­jat uudel­la taval­la, Lei­jo­nae­mo­jen toi­min­nan­joh­ta­ja Pia Lem­met­ty ker­too.

− Suo­mes­sa on pal­jon per­hei­tä, joil­ta puut­tuu tuki­ver­kos­to koko­naan ja olen ääret­tö­män onnel­li­nen, että voim­me nyt tar­jo­ta heil­le parem­min apua, Lem­met­ty jat­kaa.

Suo­men Lions-lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Maa­rit Kuik­ka on myös erit­täin iloi­nen yhteis­työn aloit­ta­mi­ses­ta.

− Lions-jär­jes­töl­lä on pit­kät perin­teet aut­ta­mis­työs­sä, ja yhteis­työ Lei­jo­nae­mo­jen kans­sa luo var­mas­ti uuden­lais­ta näkö­kul­maa lionsklu­biem­me työ­hön. Aut­ta­mi­nen koe­taan tär­keäk­si, ja kun voi­daan olla var­mo­ja, että apu menee oike­aan koh­tee­seen, on vapaa­eh­tois­työ entis­tä mie­lek­kääm­pää.

Lei­jo­nae­mot on val­ta­kun­nal­li­nen eri­tyis­las­ten van­hem­pien ver­tais­tu­kiyh­dis­tys, joka toi­mii yli diag­noo­si­ra­jo­jen. Yhdis­tys on toi­mi­nut vuo­des­ta 2005.

Suo­men Lions-liit­to on val­ta­kun­nal­li­nen kat­to­jär­jes­tö, jon­ka lionsklu­bit perus­ti­vat 24.10.1960 hoi­ta­maan val­ta­kun­nal­lis­ta yhteis­työ­tä, maan­laa­jui­sia kam­pan­joi­ta ja tuke­maan klu­bien toi­min­taa.