Tor­pan­mäen urhei­lua­lu­een toteu­tu­mi­nen päät­tä­jien käsissä

Torpanmäen alueen kehittämisestä ja rakentamisesta monipuoliseksi liikunta-, urheilu- ja virkistysalueeksi päätetään syksyn kuluessa.

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­le on Oulun kau­pun­gil­la ollut jo vuo­sia suun­nit­te­lus­sa ja vireil­lä uusi taso­kas liikunta‑, urhei­lu- ja vir­kis­ty­sa­lue. Mut­kia mat­kaan toi kevääl­lä lisä­sel­vi­tyk­se­nä tee­tet­ty maa­pe­rä­tut­ki­mus, jos­sa sel­vi­tet­tiin maa­pe­rän laa­tua ja pilaan­tu­nei­ta maa-ainek­sia ja alu­een sovel­tu­vuut­ta raken­ta­mi­sel­le. Sel­vi­si, että han­keen toteut­ta­mi­nen alu­eel­le edel­lyt­tää mit­ta­via maan­vaih­to- ja siir­to­töi­tä, jot­ka tuo­vat mer­kit­tä­väs­ti lisäkustannuksia.

Maa­töi­den tark­kaa sum­maa ei ole kui­ten­kaan vie­lä tie­dos­sa, sil­lä suun­nit­te­lu­toi­mis­to tekee paras­ta aikaa kustannuslaskelmaa.

Onko vaa­ras­sa, että koko Tor­pan­mäen han­ke kariu­tuu kus­tan­nus­ten nous­tes­sa? Läh­tö­koh­ta­na oli, että Hau­ki­pu­taal­le saa­daan uusi ajan­mu­kai­nen urhei­lu­kent­tä ja aluet­ta kehi­te­tään samal­la moni­puo­li­sek­si urhei­lu- ja lii­kun­ta­toi­min­to­jen sekä vir­kis­tys­käy­tön keskittymäksi.

Esil­le on nous­sut vaih­toeh­to­na jäl­leen nykyi­sen, Jatu­lia vas­ta­pää­tä sijait­se­van van­han kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­nen huoltorakennuksineen.

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys vastaa:

– Tor­pan­mäen osal­ta laa­dit­tiin kak­si vaih­toeh­tois­ta toteu­tus­mal­lia ennen kuin nyt tie­toon tul­leet maa­pe­rä­tut­ki­mus­ten tulok­set oli­vat tie­dos­sa. Sil­loin noi­den vaih­toeh­to­jen kus­tan­nuk­set oli­vat 4,3–5,0 mil­joo­na euroa toteu­tus­ta­vas­ta riip­puen. Teh­ty­jen maa­pe­rä­tut­ki­mus­ten tulos­ten perus­teel­la kus­tan­nusar­viot nouse­vat merkittävästi.

– Nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­nen on mie­les­tä­ni vaka­vas­ti otet­ta­va vaih­toeh­to, sanoo Epäilys.

Nykyi­nen kes­kusur­he­lu­kent­tä ja sen alue Jatu­lia vas­ta­pää­tä Kii­min­ki­joen tör­mäl­lä nivou­tuu vie­rei­sen, tyh­jil­lään ole­van enti­sen ala­kou­lun eli Kivi­kou­lun tont­tiin. Kou­lu­ra­ken­nuk­sel­le raken­nus­lau­ta­kun­ta myön­si äsket­täin pur­ku­lu­van. Koko aluet­ta on kaa­vail­tu asuntorakentamiseen.

Kus­tan­nuk­sia kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­sel­le ei Epäi­lyk­sen mukaan ole vie­lä ole­mas­sa, kos­ka suun­nit­te­lu täl­lä­kin alu­eel­la on vie­lä kesken.

– Riip­puu mil­lai­set alue­va­rauk­set lii­kun­ta- ja urhei­lu­toi­min­noil­le alu­eel­ta mah­dol­li­ses­ti osoi­te­taan vai­kut­taa sii­hen, mitä toi­min­to­ja alu­eel­le voi­daan suun­ni­tel­la ja mah­dol­li­ses­ti toteut­taa ja sen perus­teel­la voi­daan vas­ta kus­tan­nuk­sia laskea.

Miten Tor­pan­mäen han­ke ete­nee, rat­ke­aa syk­syn kuluessa.

– Kun­han tie­toT orpan­mäen raken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sis­ta saa­daan huo­mioi­den nuo maa­pe­rä­tut­ki­mus­ten aset­ta­mat reu­naeh­dot, niin asia vie­dään sekä sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nal­le että yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le lin­jat­ta­vak­si. Lopul­ta val­tuus­to aina päät­tää talous­ar­vio­kä­sit­te­lyi­den yhtey­des­sä inves­toin­tien toteut­ta­mi­ses­ta ja nii­den aika­tau­luis­ta, sel­ven­tää Nii­na Epäilys.

Jos Tor­pan­mäen urhei­lua­lue tor­pa­taan kus­tan­nus­syis­tä eikä kes­kusur­hei­lu­kent­tää raken­ne­ta sin­ne, ainoa­na vaih­toeh­to­na lie­nee nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­nen – mui­ta aluei­ta urhei­lu­ken­tän pai­kak­si ei nimit­täin ole aina­kaan vie­lä ollut kes­kus­te­luis­sa tai nos­tet­tu esille.

Lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen kan­nal­ta ja toi­min­nal­li­ses­ti nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­nen ja Tor­pan­mäen urhei­lua­lue eivät kui­ten­kaan lie­ne tasa­ve­roi­set, sil­lä Tor­pan­mäen suun­ni­tel­mat sisäl­tä­vät laa­jal­ti mui­ta­kin uudistuksia.

Tor­pan­mäen maa­pe­rän haas­teet raken­ta­mi­sel­le ovat monien pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den mukaan olleet tie­dos­sa jo Hau­ki­pu­taan kun­nan aika­na, jol­loin asi­aa selvitettiin.

Aikoi­naan alu­eel­le on kul­je­tet­tu jät­tö­mai­ta, jois­ta myös mäki on muovautunut.

Maa­pe­rä on lisäk­si pai­koin savis­ta ja vetistä.

Kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si muo­dos­tu­nee mak­sa­vat­ko maa­työt niin pal­jon, että koko Tor­pan­mäen hank­kees­ta luovutaan?

Tor­pan­mäen kaa­voi­tus luonnosvaiheessa

Tilan­ne Tor­pan­mäen kaa­voi­tuk­sen osal­ta on täl­lä het­kel­lä se, että kaa­va­luon­nos alu­ees­ta on ollut näh­tä­vil­lä. Kaa­van tar­koi­tuk­se­na on mah­dol­lis­taa Tor­pan­mäen alu­een kehit­ty­mi­nen “moni­puo­li­sek­si urhei­lu- ja lii­kun­ta­toi­min­to­jen sekä vir­kis­tys­käy­tön keskittymäksi”.

Myös Tor­pan­mäen­tien kevyen­lii­ken­teen yhteyk­sien paran­ta­mi­nen tulee mah­dol­li­sek­si leven­tä­mäl­lä Tor­pan­mäen­tien katualuetta.

– Eli nor­maa­lin kaa­va­pro­ses­sin mukaan seu­raa­vak­si oli­si vuo­ros­sa kaa­vaeh­do­tuk­sen laa­ti­mi­nen ja sen näh­tä­vil­le aset­ta­mi­nen, ker­too Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tusark­ki­teh­ti Han­na Pöytäkangas.

Kaa­va­työn jat­koon vai­kut­taa kui­ten­kin sel­vit­te­lyn alla ole­vat maa­pe­rään liit­ty­vät kus­tan­nuk­set, jot­ka ovat suun­nit­te­lu­toi­mis­tol­la arvioi­ta­va­na, ja sitä seu­raa poliit­ti­nen pää­tös jatkosta.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on jo aiem­min teh­nyt pää­tök­sen, että ensin kaa­voi­te­taan Tor­pan­mä­ki (urheilu‑, lii­kun­ta- ja vir­kis­tys­toi­min­toi­hin) ja sit­ten Kii­min­ki­jo­ki­ran­nas­sa sijait­se­va urhei­lu­ken­tän alue (asun­to­ra­ken­ta­mi­seen).

– Muu­ta kaa­voi­tus­pää­tös­tä meil­lä ei ole kivi­kou­lun ja nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän osal­ta eli nii­den­kin jat­ko sel­vi­ää, kun saa­daan poliit­ti­nen lin­jaus, miten Tor­pan­mäen kans­sa ede­tään, sel­ven­tää Pöytäkangas.