Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt ale­taan sähkötalkoisiin

Kuin­ka mon­ta ker­taa vii­kos­sa säh­kö­sau­na pöhi­see ja suih­ku suhi­see? Kuluu­ko läm­mi­tä vet­tä tar­peet­to­man pal­jon? Kär­si­si­kö huo­neen­läm­pöä alen­taa muu­ta­mal­la asteel­la tal­ven tul­len? Entä­pä katu­va­lot? Onko nii­den tar­peen lois­taa ja valais­ta usein jopa autioi­ta katu­ja ilta­myö­häl­lä? Tar­vit­see­ko mai­nos­va­lo­jen loi­mot­taa yöllä?

Näi­tä asioi­ta jou­dum­me miet­ti­mään vaka­vas­ti kun säh­kö­pu­la uhkaa ja mei­tä kaik­kia suo­ma­lai­sia patis­te­taan sääs­tä­mään ener­gi­aa. Säh­kön hin­ta kal­lis­tuu enti­ses­tään ja ener­gia­pu­la uhkaa. On jopa puhut­tu, että säh­kön­ja­ke­lua voi­daan vii­me kädes­sä jou­tua sään­nös­te­le­mään koh­den­ne­tuil­la säh­kö­kat­kok­sil­la riit­tä­vyy­den turvaamiseksi.

Asu­mis­kus­tan­nus­ten ohel­la ruu­an hin­ta ja mui­den­kin kulu­tus­hyö­dyk­kei­den ja pal­ve­lui­den kal­lis­tu­mi­nen on tosia­sia. Loka­kuus­sa käyn­nis­tyy val­ta­kun­nal­li­nen ener­gian­sääs­tö­kam­pan­ja, joka haas­taa pait­si kulut­ta­jat myös yri­tyk­set ja jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­jat säh­kön­sääs­tö­tal­koi­siin. Hyvä­nä motii­vi­na on, että toi­mil­la voi vai­kut­taa omaan säh­kö­las­kuun ja säh­kön riit­tä­vyy­teen. Oma säh­kö­so­pi­mus kan­nat­taa myös tarkistaa.

Kam­pan­jan alkua ei toki kan­na­ta odot­taa, vaan ryh­tyä heti toi­meen. Pie­niä mut­ta mer­ki­tyk­sel­li­siä teko­ja ovat huo­neen­läm­mön alen­ta­mi­sen ja läm­pi­män veden käy­tön sään­te­lyn ohel­la tur­hien valo­jen sam­mut­ta­mi­nen, viih­de­lait­tei­den val­mius­ti­lan kyt­ke­mi­nen pois pääl­tä ja kodin­ko­nei­den jär­ke­vä käyt­tö. Säh­kön käy­tön ajoit­ta­mi­sel­la muu­hun kuin kel­lo 7–9 ja 16–18 väli­siin kulu­tus­huip­pui­hin on myös merkitystä.

Koti­ta­louk­sien ohel­la säh­kön kulu­tus­ta pitää miet­tiä yri­tyk­sis­sä ja jul­ki­sis­sa orga­ni­saa­tiois­sa. Iso roo­li on teol­li­suu­del­la, joka käyt­tää puo­let Suo­men sähköstä.

Val­tio­val­lan tahol­ta päät­tä­jil­tä meil­lä on lupa odot­taa vii­sai­ta toi­mia ja rat­kai­su­ja, jot­ta täs­tä­kin poik­keuk­sel­li­ses­ta tilan­tees­ta selvitään.

auli.haapala(at)rantapohja.fi