Toi­mit­ta­jal­ta: Mas­ki kas­voil­la, elä­mä edessä?

Mas­ki hios­taa, ril­lit huur­tu­vat, on vai­kea hen­git­tää. Tun­tuu­ko tutul­ta? Näky­mä mas­ki­kas­voi­sis­ta ja visii­ri­päi­sis­tä ihmi­sis­tä ympä­ril­lä, tele­vi­sio­ruu­dus­sa ja leh­ti­ku­vis­sa on kuin oli­sim­me jos­sa­kin tie­tei­se­lo­ku­vas­sa. Tämä on arkeam­me loka­kuun vaih­tues­sa pian mar­ras­kuuk­si vuon­na 2020 ja vie­lä ties kuin­ka kauan.

Etäi­syy­den pitä­mi­seen, käsien­pe­suun ja käsi­de­sin lot­raa­mi­seen alkaa jo ruti­noi­tua. Nyt pitää totu­tel­la myös mas­kien käyt­töön, jon­ka suo­si­tuk­sis­ta vii­mein pääs­tiin jon­kin­lai­seen sel­vyy­teen. Alu­eel­li­set viran­omai­set ohjeis­ta­vat oman alu­een­sa tilan­teen mukaan mas­kien käy­tös­tä ja muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta rajoi­tuk­sis­ta ja suo­si­tuk­sis­ta. Meil­lä tie­toa löy­tyy kes­ki­te­tys­ti uudel­ta net­ti­si­vus­tol­ta oyskorona.fi.

Monil­la ammat­tia­loil­la mas­kin käyt­tö on jo itses­tään sel­vää ja arki­päi­vää, hatun­nos­to sii­tä. Nyt myös kaup­po­jen hen­ki­lös­tö liit­ty­nyt jouk­koon laa­jal­la rin­ta­mal­la. Tämä on hyvä esi­merk­ki asiakkaille.

On sel­vi­tet­ty, että pape­ri­mas­ke­ja­kin voi­si pes­tä, mut­ta hie­man epäi­lyt­tää, moni­ko nii­tä viit­sii alkaa lot­ra­ta, kun mas­kien ros­kik­seen lait­ta­mi­nen­kin näyt­tää ole­van joil­le­kin yli­voi­mais­ta. Ker­ta­käyt­tö­mas­keis­ta on nimit­täin tul­lut ikä­vä uusi ros­kaa­mi­sil­miö kun mas­ke­ja hei­tel­lään pit­kin bus­si­py­säk­ke­jä ja kaup­po­jen edus­to­ja, vaik­ka vie­res­sä on ros­ka­pönt­tö. Mones­ti kyl­lä kuu­lee, että ros­kik­set ovat täyn­nä, mut­ta se ei kel­paa syyk­si. Jos käy­tet­tyä mas­kia ei voi lait­taa ros­kik­seen, se on sujau­tet­ta­va muo­vi­pus­siin ja kul­je­tet­ta­va roskiin.

Tsemp­piä tähän kum­mal­li­seen ja pelot­ta­vaan­kin koro­na­ku­ri­muk­seen antaa aja­tus, että jos jak­sam­me pin­nis­tel­lä kaik­kien varoi­tus­ten ja suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, sitä nopeam­min koro­na­peik­ko on toi­von mukaan selä­tet­ty. Tar­tun­to­jen leviä­mi­ses­sä avai­na­se­mas­sa ovat täl­lä het­kel­lä eten­kin nuo­rem­pi väki, joi­den kes­kuu­des­sa tar­tun­to­ja ja altis­tu­mi­sia on nyt eni­ten. Uudek­si slo­ga­nik­si voi­si­kin heit­tää: mas­ki kas­voil­la — elä­mä edessä.

auli.haapala(a)rantapohja.fi