Toi­mit­ta­jal­ta: Ei pas­saa valittaa

Huh hel­let­tä! Ei pas­saa valit­taa, kun on pit­kä tal­vi ja kevät kär­sit­ty vilua, vaik­ka kyl­lä tämä troop­pi­nen ilma­na­la voi­mil­le ottaa. Ennen oli tapa­na sanoa, ettei läm­min lui­ta riko, mut­ta omat ris­kin­sä on hel­teel­lä­kin, kuten tiedämme.
Meteo­ro­lo­git­kin ovat ihmeis­sään, kun sää­kart­ta hoh­kaa punai­se­na koko maas­sa vii­kon lop­puun asti. Kuu­min päi­vä näyt­tää tule­van lau­an­tais­ta, jol­loin mit­ta­ri posot­taa 30 asteen hel­le­lu­ke­mia. Troop­pi­sis­ta öis­tä puhu­taan, kun yöläm­pö­ti­lat­kin ovat yli 20 astetta. 

Hel­le­aal­lon taka­na on har­vi­nai­nen sää­il­miö, U:n muo­toi­nen sul­ku­kor­kea­pai­ne, joka on nyt sul­ke­nut poh­jo­lan sylei­lyyn­sä. Kuu­mat kelit näyt­tä­vät siis jat­ku­vat aina­kin sun­nun­tai­hin, jol­loin voi ukko­nen räsäh­del­lä. Ukkos­rin­ta­ma voi muut­taa sää­tyyp­piä, mut­ta läm­pi­mien kelien arvel­laan jat­ku­van vie­lä ensi vii­kon ja ehkä pitem­pään­kin. Onnel­li­sia ovat loma­lai­set, mut­ta pais­taa se aurin­ko vie­lä risu­ka­saan­kin työn ääres­sä ahertaville!

Uin­ti­ke­lit ovat nyt par­haim­mil­laan ja vedes­tä voi hakea vii­len­nys­tä olo­ti­laan. Har­mit­ta­vaa on, että Oulun Nal­li­ka­rin uima­ran­ta jou­dut­tiin lait­ta­maan maa­nan­tai­na uima­kiel­toon, sil­lä vedes­tä ote­tuis­sa kah­des­sa peräk­käi­ses­sä näyt­tees­sä löy­tyi ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja yli sal­li­tun rajan. Tiis­tai­na anne­tun tie­dot­teen mukaan kai­kil­la muil­la käy­tös­sä ole­vil­la viral­li­sil­la uima­ran­noil­la Oulun alu­eel­la voi uida normaalisti.

Veden laa­tua tark­kail­laan taval­li­seen tapaan viral­li­sil­la uima­ran­noil­la koko kesän. Sini­le­vä on peik­ko, joka sekin toden­nä­köi­ses­ti nos­taa vie­lä pää­tään. Onnek­si uima­paik­ko­ja löy­tyy muu­al­ta­kin kuin vain viral­li­sil­ta ran­noil­ta. Uimas­sa on käy­ty mil­loin mis­sä­kin kaut­ta aiko­jen. Viral­li­sia uima­ran­to­ja ei osat­tu edes vaa­tia. Tie­to hyvis­tä uima­pai­kois­ta kul­kee usein peri­mä­tie­to­na, mut­ta tut­tu ran­ta on aina tur­val­li­nen ja var­ma valinta.

auli.haapala(at)rantapohja.fi