Tiuk­kaa vään­töä kelkkareiteistä

Hau­ki­pu­taal­ta pää­see Kii­min­kiin moot­to­ri­kel­kal­la vain Kii­min­ki­jo­kea pit­kin, eikä asi­aan ole tulos­sa muu­tos­ta näil­lä näky­min lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry:n hal­li­tuk­ses­sa ole­va Jan­ne Han­nus sanoo, että Hau­ki­pu­das-Kii­min­ki rei­til­le oli­si kui­ten­kin kysyn­tää ja oikea viral­li­nen reit­ti lisäi­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ja yhteyk­siä mui­hin alu­een reit­tei­hin. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ‑lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta on vään­tä­nyt Kiiminki–Ouluzone ja Mäkikangas–Ylikiiminki välin kelk­ka­rei­teis­tä jo yli kak­si vuotta.

Rei­tit hylät­tiin ensin 27.1.2021 lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nan äänes­tyk­ses­sä ja tuol­loin pää­tök­ses­tä jätet­tiin kol­me oikai­su­pyyn­töä. 28.4.2021 lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta hyväk­syi pää­tök­sel­lään Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan oikai­su­vaa­ti­muk­sen ja hyväk­syi reit­ti­suun­ni­tel­mat ja rei­tin pitä­jäk­si Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la keret­tiin jo iloi­ta uudes­ta rei­tis­tä, mut­ta pää­tök­ses­tä vali­tet­tiin edel­leen Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen. Hal­lin­to-oikeus kumo­si 28.4.2021 teh­dyn pää­tök­sen ja antoi asias­ta rat­kai­sun­sa 22.11.2022, jos­sa pää­tet­tiin palaut­taa asia joh­to­kun­nan uudel­leen käsiteltäväksi.

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ‑lii­ke­lai­tok­sen puheen­joh­ta­ja­na edel­leen toi­mi­va Mau­no Mur­to­nie­mi kom­men­toi Ran­ta­poh­jal­le vuon­na 2021, että hänen mie­les­tään Yli­kii­min­gin reit­ti­suun­ni­tel­ma oli puut­teel­li­ses­ti val­mis­tel­tu ja huo­lis­saan oltiin rei­tin vai­ku­tuk­sis­ta muun muas­sa luon­toon, vir­kis­tys­käyt­töön sekä maa- ja met­sä­ta­lou­den harjoittamiseen.

Asia on käsi­tel­ty uudel­leen joh­to­kun­nan kokouk­ses­sa 25.1.2023 ja puheen­joh­ta­ja Mur­to­nie­mi esit­ti jäse­nien Arvi Mäläs­kän ja Sirk­ka Tihi­sen kan­nat­ta­ma­na, että joh­to­kun­ta hyl­kää Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan, Oulun Seu­dun Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry:n ja Ni-Ro Oy:n oikai­su­vaa­ti­muk­set ja pitäy­tyy 27.1.2021 teh­dys­sä pää­tök­ses­sään. Joh­to­kun­nan mukaan viral­li­nen moot­to­ri­kelk­ka­reit­ti lisää lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ja vähen­tää lai­ton­ta kelk­kai­lua, mut­ta suun­ni­tel­mis­sa tuli­si huo­mioi­da aiem­min mai­nit­tu­jen seik­ko­jen lisäk­si rei­tin rasi­te kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­le, hyö­dyn­tää ole­mas­sa ole­via kelk­ka­reit­te­jä sekä Natu­ra-sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä tuli­si harkita.

Puheen­joh­ta­ja tote­si muu­tos­esi­tyk­sen tul­leen joh­to­kun­nan pää­tök­sek­si äänin 6–2. Ympä­ris­tö­joh­ta­ja Lee­na Tuu­ri jät­ti asias­ta eriä­vän mielipiteen.

Kiiminki–Kierikki–Yli-Tannila ‑kelk­ka­reit­ti on reit­ti­toi­mi­tuk­ses­sa ja reit­ti on hyväk­syt­ty Oulun kau­pun­gin vuo­den 2023 talous­suun­ni­tel­man investointiohjelmaan.