Tämän vii­kon AstraZe­necan roko­tusai­koi­hin muutoksia

Koro­na­ro­ko­tusai­koi­hin tuli muu­tok­sia Oulus­sa täl­lä vii­kol­la. Maa­nan­tain 22.3. koro­na­vi­rus­ro­ko­tusa­jat on siir­ret­ty kes­ki­vii­kol­le 7.4. ja tors­tain 25.3. ajat on siir­ret­ty tors­tail­le 8.4. Roko­tusai­ko­jen siir­tä­mi­nen joh­tuu sii­tä, että AstraZe­neca ‑rokot­teen käyt­tö kes­key­tet­tiin THL:n ilmoi­tuk­ses­ta tämän vii­kon ajaksi.

Aiem­min tämän vii­kon maa­nan­tail­le ja kes­ki­vii­kol­le anne­tut kel­lo­na­jat pysy­vät sama­na, vain päi­vä­mää­rät muut­tu­vat. Roko­tus­paik­ka­na on Oulu­hal­li. Kes­ki­viik­ko­na 7.4. ja tors­tai­na 8.4. roko­te­taan Pfize­rin ja Moder­nan rokot­teil­la. Jos siir­ret­ty päi­vä­mää­rä sopii, asiak­kaan ei tar­vit­se teh­dä muu­ta kuin saa­pua pai­kal­le uute­na päi­vä­mää­rä­nä, samal­la kel­lo­na­jal­la kuin aiem­min sovit­tu. Ellei uusi roko­te­ai­ka sovi, asiak­kai­ta pyy­de­tään otta­maan yhteys koro­na­ro­ko­te­pu­he­lin­nu­me­roon tiis­tai­na 30.3. nume­roon 08 558 41415. Tuol­loin voi­daan kat­soa uusi kor­vaa­va rokoteaika.

Tiis­tain 23.3. ja kes­ki­vii­kon 24.3. roko­tusa­jat Oulu­hal­lis­sa ovat ennal­laan ja rokot­tee­na on Pfize­rin rokote.

Ajan­va­raus roko­tuk­siin on sul­jet­tu tila­päi­ses­ti ja ajan­va­raus avau­tuu uudel­leen kes­ki­viik­ko­na 24.3. klo 8. Nyt roko­tus­vuo­ros­sa ovat tänä vuon­na 75 vuot­ta täyt­tä­vät tai sitä van­hem­mat sekä samas­sa talou­des­sa asu­vat omais­hoi­ta­jat tai samas­sa talou­des­sa asu­vat 70-vuo­ti­aat tai sitä van­hem­mat hen­ki­löt. Vie­lä ei siis roko­te­ta laa­ja­mit­tai­ses­ti 70–74-vuotiaita (vuon­na 1947–1951 syntyneitä).

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien alle 70-vuo­tiai­den roko­tusa­jan­va­raus on tois­tai­sek­si tauol­la. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien alle 70-vuo­tiai­den roko­tuk­set jat­ku­vat, kun yli 70-vuo­ti­aat on rokotettu.

Oulun kau­pun­gin näyt­teen­ot­to­pis­teet sijait­se­vat Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­teel­lä ja koro­na­vas­taa­no­toil­la. Kun­ta­lais­ten kan­nat­taa suo­sia Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­tet­tä vähäi­sem­pien ruuh­kien ja hyvien park­ki­ti­lo­jen vuok­si. Limin­gan­tul­lis­sa on myös ajan­va­rauk­sel­li­sia näyt­teen­ot­toai­ko­ja run­saas­ti enem­män saa­ta­vil­la kuin koro­na­vas­taa­no­toil­la. Koro­na­ro­ko­tuk­siin on pakol­li­nen ajan­va­raus. Tie­toa roko­tuk­sis­ta: www.ouka.fi/koronarokotukset.

Oulu on edel­leen epi­de­mian toi­sek­si pahim­mal­la tasol­la eli kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Uusien tar­tun­to­jen kas­vu­vauh­ti on kui­ten­kin hidas­tu­nut. Poh­joi­sen hiih­to­lo­mien vai­ku­tus kau­pun­gin epi­de­mia­ti­lan­tee­seen ei ole vie­lä näky­vis­sä. Ete­lä-Suo­men heik­ke­ne­vä epi­de­mia­ti­lan­ne muun­to­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­ses­ta odo­te­taan vai­kut­ta­van Oulun­kin epi­de­mia­ti­lan­tee­seen sitä hei­ken­täen huh­ti-tou­ko­kuun aikana.

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan toi­min­ta on palaa­mas­sa vähi­tel­len nor­maa­lik­si. Osas­tol­la H3 on altis­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­via karan­tee­ne­ja vie­lä ensi vii­kol­le. Oulun­sa­lon koti­hoi­to ja Hii­ro­sen kodin C3 osas­ton toi­min­ta ovat palan­neet nor­maa­li­toi­min­taan. Joi­ta­kin tes­taus­kier­rok­sia vie­lä teh­dään. Hen­ki­lö­kun­nan hen­kis­tä tukea jat­ke­taan. Yhteen­sä tar­tun­ta­ryp­pääs­sä 35 poti­las­ta ja 52 hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa on saa­nut tar­tun­nan. Tar­tun­nan saa­neis­ta poti­lais­ta on meneh­ty­nyt 18. Jat­ko­tar­tun­to­ja on yhteen­sä 31.

Sun­nun­tai­na tuli tie­toon kak­si jouk­koal­tis­tu­mis­ta, jois­sa on altis­tu­nut yhteen­sä 29 hen­ki­löä. Jouk­koal­tis­tu­mi­set ovat tapah­tu­neet Nort­hern lights – ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon jouk­ku­ees­sa 15.3. ja Rita­har­jun kou­lun ilta­päi­vä­ker­hos­sa 16.–17.3. Jouk­koal­tis­tu­mi­sis­ta altis­tu­neet on kon­tak­toi­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.