Suu­ria ja pie­nem­piä asioita

Ran­ta­poh­jas­ta 11.1.1973: “Elä sinä nyt sii­nä hypi ja reu­ho, eihän sul­loo mit­tään hät­tää”, sanoi mökin ukko vasik­kaa teu­ras­taes­saan. A.L.Ylikiiminki

Ja sit­ten tähän päivään:

Ikä­syr­jin­tää terveyspalveluissa?
Rahal­la saa ja hevo­sel­la pää­see, ham­mas­hoi­dos­sa­kin ja yleen­sä ter­veys­pal­ve­lui­ta saa­dak­seen. Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­seen soit­te­li yli 90-vuo­tias alu­eel­lam­me asu­va luki­ja, jota kum­mas­tut­taa hänen saa­man­sa pal­ve­lu hammashoidossa.

Yhdes­sä kodin­hoi­ta­jan kans­sa todet­tiin tar­ve pääs­tä ham­mas­lää­kä­riin, Kela-tak­si tilat­tiin kun aika kun­nal­li­seen ham­mas­hoi­toon jär­jes­tyi. Oma­vas­tuu tak­si­kyy­dis­tä oli 50 euroa. Ham­paat tar­kis­tet­tiin ja teh­tiin pien­tä hion­taa, jot­ta puren­ta oli­si parempi.

Ham­paat eivät tul­leet kun­toon. Mies tila­si ajan yksi­tyi­sel­tä ham­mas­lää­kä­ril­tä, mis­sä ham­pai­ta hiot­tiin ja pai­kat­tiin. Tak­si tuli mak­sa­maan 100 euroa ja ham­mas­hoi­to 240 euroa, mut­ta tuli­pa ham­mas­ka­lus­to kun­toon. Työ teh­tiin ker­ral­la, jot­ta tois­ta ker­taa ei tar­vin­nut läh­teä lää­kä­riin pit­kän mat­kan takaa.

– Nyt var­sin­kin vaa­lien alla on hyvä nos­taa esil­le, saa­ko van­hem­pi väki nii­tä pal­ve­lui­ta, joi­ta heil­le kuu­luu. Onko pal­ve­lun saa­ta­vuu­des­sa ja laa­dus­sa jopa ikä­syr­jin­tää, poh­tii soittaja.

Ter­vei­siä Matilta.
Hau­ki­pu­das Hor­se Clu­bin Mat­ti-var­sa on viet­tä­nyt vii­me aikoi­na pal­jon aikaa Lai­va­kan­kaan ravi­ra­dal­la Kemin suun­nal­la. Mat­ti on pääs­syt ensi­kos­ke­tuk­seen ravi­har­joit­te­lun kans­sa. Ihan hur­jia har­joi­tuk­sia Matin kans­sa ei teh­dä, sil­lä hevo­nen on vie­lä kas­vuiäs­sä. Mat­ti on pääs­syt radal­le noin 4 ker­taa vii­kos­sa. Noin puo­len­tois­ta kuu­kau­den pääs­tä Mat­ti lie­nee jo val­mis esi­mer­kik­si inter­val­li­har­joit­te­luun. Ravu­ria­han Matis­ta kasvatetaan.

Iis­tä maa­il­man suu­rin­ta.
Kaup­pa­leh­ti ker­toi vii­me vii­kol­la, että Iin Kone­pa­jal­la val­mis­tuu Kemiin Met­sä Grou­pin sel­lu­teh­taal­le maa­il­man suu­rin mee­sa­uu­ni. Val­me­tin koko­nais­toi­mi­tuk­seen kuu­lu­van uunin pituus on 150 met­riä ja sen teräs­ra­ken­teet pai­na­vat 700 000 kiloa.

Uuni mat­kus­taa Iis­tä Kemiin osi­na. Iin Kone­pa­jan toi­nen perus­ta­ja, senior advi­sor Pent­ti Aula ker­toi vuo­si sit­ten Ran­ta­poh­jan haas­tat­te­lus­sa, että Iis­sä työs­tet­tä­vien suur­ten ja pai­na­vien teräs­tuot­tei­den kul­je­tus­ten jär­jes­ty­mi­nen on ongel­mal­lis­ta muun muas­sa sil­to­jen kan­ta­vuu­den takia.

Lii­kun­ta­vä­li­neet kome­ros­ta Kome­roon.
Iihin ollaan avaa­mas­sa lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mo Kome­roa. Kun­nan yllä­pi­tä­mäs­tä lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mos­ta voi lai­na­ta lii­kun­ta­vä­li­nei­tä mak­sut­ta. Lai­nat­ta­vat väli­neet ovat yksi­tyis­hen­ki­löi­den ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den lahjoittamia.

Kome­ros­sa ote­taan vas­taan lah­joi­tuk­si­na esi­mer­kik­si luis­ti­mia, mono­ja, jal­ka­pal­lo­ja, hula­hu­la-van­tei­ta ja käsi­pai­no­ja. Tar­kem­pia tie­to­ja löy­tyy Iin kun­nan net­ti­si­vu­jen koh­das­ta ”Tie­dot­teet”.

Seu­ra­kun­ta­ko­ti käyt­töön Patelassa.
Pate­nie­men­ran­nan uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti ava­taan käyt­töön hel­mi­kuus­sa. Seu­ra­kun­ta­ko­din nimes­tä jär­jes­te­tään nimi­kil­pai­lu. Uusi nimi pal­jas­te­taan tilo­jen vih­ki­mi­sen yhtey­des­sä maa­lis­kuun lopus­sa. Paras­ta aikaa Tui­ran seu­ra­kun­ta kerää myös ideoi­ta ja toi­vei­ta mitä toi­min­taa uusiin tiloi­hin halut­tai­siin. Uusien tilo­jen myö­tä seu­ra­kun­ta luo­puu Par­ket­ti­tien Palo­kan seurakuntakodista.

Eri­kois­ta uudes­sa seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa on, että tilat sijait­se­vat samas­sa yhtey­des­sä kuin Pate­nie­men­ran­nan uusi K‑market. Ruo­ka­kaup­pa avat­tiin jou­lu­kuun alussa.

Sipe Å:n uutuus­bii­si julkaistiin.
Kil­tin nai­sen sydän on hai­kea, voi­maan­nut­ta­va, upea­ää­ni­nen koko­nai­suus, jos­sa kii­min­ki­läis­juu­ri­sen Sipe Åqvis­tin voi­mak­kaan herk­kä ääni ker­too tari­naa sii­tä, kuin­ka tun­tei­siin­kin voi eksyä niin, että oma paras unoh­tuu. Bän­din soit­ta­ma taus­ta luo her­käl­le kap­pa­leel­le voi­mak­kaan poh­jan, joka muut­taa kap­pa­leen tun­nel­man toiveikkaammaksi.

Kil­tin nai­sen sydän, kuten bän­din muu­kin musiik­ki, on kevyt­tä suo­men­kie­lis­tä pop­musiik­kia, jon­ka sano­mat ammen­ne­taan omas­ta elä­mäs­tä, niin kevyet kuin ras­kaam­mat­kin aiheet. Sovi­tuk­sis­ta vas­taa hau­ki­pu­taa­lai­nen Mika Kai­nua. Kap­pa­lees­sa soit­ta­vat Kai­nuan lisäk­si Jani Kent­tä, Johan Andreas­sen, Matias Haa­pa­nie­mi, Mat­ti Man­ni­nen ja Iida-Julia Port­ti.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.