Suun­nis­te­taan­ko kurssille?

Ran­ta­poh­jas­ta 18.8.1977: Pik­ku­tyt­tö kat­se­li äitin­sä kans­sa valo­ku­via ja kysyi äidil­tä, että kenen mie­hen kans­sa sinä tuos­sa kuvas­sa olet. Äiti vas­ta­si, että etkö sinä isää­si tun­ne. – No mikä kal­ju­pää mies se sit­ten täs­sä mei­jän kans­sa asuu, ihmet­te­li tyt­tö. A.V.Olhava

Muis­ta hyvin­voin­ti­si ‑kier­tue Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iissä.
Jär­jes­tö­jen maa­kun­nal­li­nen Muis­ta hyvin­voin­ti­si ‑kier­tue jal­kau­tuu ympä­ri Oulun seu­tua. Kier­tu­een paik­ka­kun­nil­la saa neu­voa ja opas­tus­ta sii­tä, miten voi hel­pos­ti lisä­tä arkee­si hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä edis­tä­viä asioi­ta. Tie­toa ja toi­min­taa on tar­jol­la kai­ke­ni­käi­sil­le. Kier­tu­eel­la teh­dään mak­sut­to­mia hyvinvointimittauksia.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kier­tue poik­ke­aa seu­raa­vas­ti: ke 22.5. kel­lo 10–12 Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­pa ja ke 22.5. kel­lo 14–16 Yli-Iin Rauhanyhdistys.

Kier­tu­een toteut­ta­vat yhteis­työs­sä Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys ry: Poh­jois-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si, Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry, Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi-han­ke, Hoi­va­tie, Poh­jois-Poh­jan­maan Sydän­pii­ri ry ja Oulun Seu­dun KILPI ry, Löy­de­tään yhdessä!

Hyvin­voin­tia yhteis­työs­sä ‑illat Yli-Iis­sä, Kii­min­gis­sä ja Ylikiimingissä.
Jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set pää­se­vät päät­tä­mään alu­eel­li­sen jär­jes­tö­avus­tuk­sen käy­tös­tä Oulun itäi­sen, kes­ki­sen ja ete­läi­sen aluei­den asuk­kai­den hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Jokai­sel­le alu­eel­le on jaos­sa 10 000 euroa hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edistämiseen.

Hyvin­voin­tia yhteis­työs­sä ‑yhdis­ty­sil­lois­sa käy­dään läpi etu­kä­teen säh­köi­sen kyse­lyn kaut­ta saa­tu­ja ideoi­ta. Niis­sä ideoi­daan myös, miten 3. sek­to­rin toi­mi­jat voi­vat yhteis­työs­sä edis­tää alu­een­sa asuk­kai­den hyvinvointia.

Ideoi­ta toi­vo­taan esi­tet­tä­väk­si sen alu­een illas­sa, jon­ka alu­eel­le suun­ni­tel­tu toi­min­ta koh­dis­tuu. Itäi­sen alu­een (Yli-Ii, Yli­kii­min­ki, Kii­min­ki, Jää­li, Kor­ven­suo­ra, Myl­ly­oja) illat ovat seu­raa­vat: Yli-Iin kou­lu (Kar­ja­lan­tie 15) 22.5. kel­lo 17–18.30,Ylikiimingin yhtei­sö­ti­la (Har­ju­tie 18) 23.5. kel­lo 17–18.30 ja Kii­min­ki Syke-talo (Kir­jas­to­ku­ja 1) 28.5. kel­lo 17–18.30

Jär­jes­tö­jen ja yhdis­tys­ten pitää lmoit­tau­tua niil­le sopi­vaan iltaan yhtei­sö­toi­min­nan sivus­ton lin­kin kaut­ta ja ker­toa 19.5. men­nes­sä idean­sa asuk­kai­den hyvin­voin­tia edis­tä­väs­tä toi­min­nas­ta, jota ne halua­vat toteut­taa yhteis­työs­sä mui­den alu­een toi­mi­joi­den kans­sa.  Oulun itäi­sen alu­een osal­ta lisä­tie­to­ja antaa hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen asian­tun­ti­ja Mint­tu Tavia, minttu.tavia@ouka.fi

Jää­lici­ty­rok­kia ei järjestetä.
Tänä vuon­na Jää­lin kesän start­taa­va JCR jää jär­jes­tä­mät­tä. Tapah­tu­mal­le etsi­tään uusia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja teki­jöi­tä kesää 2025 sil­mäl­lä pitäen.

Levy­raa­ti Kellossa.
Uut­ta Kel­lon yhteisötilassa/asukastuvalla! Tors­tai­na 16.5. kokoon­nu­taan Levy­raa­tiin kel­lo 18–20. Nii­na soit­taa levy­jä tors­tai­sin ja tekee visai­sia kysy­myk­siä. Ohjel­mas­sa on ehkä karaokeakin.

Pesis­kausi starttaa!
Iin Urhei­li­joi­den mies­ten Suo­men­sar­jan ensim­mäi­nen peli pela­taan sun­nun­tai­na 19.5. Rysän ken­täl­lä kel­lo 16 alkaen. Peliin on ilmai­nen sisään­pää­sy. Koti­pe­le­jä kesän aika­na jouk­ku­eel­la on kaik­ki­aan yhdek­sän. Suo­men­sar­ja on Suo­men kol­man­nek­si kor­kein sar­ja­ta­so pesä­pal­los­sa Super­pe­sik­sen ja Ykkös­pe­sik­sen jälkeen.

Ti-Ti Nal­le Jatulissa.
Kevään ensim­mäi­set mer­kit näky­vät jo Hir­si­met­säs­sä. Ti-Ti Nal­le ja Trio­li kai­va­vat pit­kil­lä kepeil­lä iloi­ses­ti vir­taa­via puro­ja hiek­ka­maa­han ja Ti-Ri Vau­va on puke­nut jo kura­haa­la­rin pääl­le. Ti-Ti Nal­len kevät­kon­sert­ti kuul­laan ja näh­dään Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la sun­nun­tai­na 19.5. kel­lo 15.

Sii­vous­päi­vä Jäälissä.
Jää­lin sii­vous­päi­vä yhteis­ten aluei­den sii­vous­tal­koi­neen, kirp­pik­si­neen ja kah­vi­loi­neen jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 25.5. kel­lo 10–14. Kes­kus­paik­ka­na toi­mii Jää­li­hal­lin piha, jos­ta voi hakea sii­vous­tar­vik­kei­ta ja jon­ne voi palaut­taa ros­ka­pus­sit. Tapah­tu­ma on Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen järjestämä.

Urku­kon­ser­tin vir­si­sä­vel­mät tar­jo­aa musiikkielämyksen.

Iin kir­kos­sa tutut vir­si­sä­vel­mät saa­vat uuden muo­don urku­ri Olli Kin­nusen käsis­sä. Urku­ri tulee kon­ser­toi­maan Kajaa­nis­ta ja hän on eri­kois­tu­nut urku­jen soi­tos­sa eri­tyi­ses­ti impro­vi­soin­tiin. Illan aika­na kuul­laan Kin­nusen suo­si­tuik­si tul­lei­ta teok­sia sekä impro­vi­saa­tio, jon­ka tee­man urku­ri saa vas­ta kon­ser­tin aika­na. Kon­sert­ti alkaa sun­nun­tai­na 19.5. kel­lo 16 ja kon­sert­tiin on vapaa pääsy.

Suun­nis­tus­kou­lu alkaa Kiimingissä!
Kii­min­gin Urhei­li­joi­den kai­kil­le avoin suun­nis­tus­kou­lu on vii­den ker­ran koko­nai­suus. Kurs­si sovel­tuu aloit­te­li­jal­le ja aikai­sem­min suun­nis­ta­neel­le. Kun­to­suun­nis­tus­kou­lu antaa val­miu­det osal­lis­tua itse­näi­ses­ti ilta­ras­teil­le. Lap­sil­le suun­nis­tus­kou­lu antaa perus­tai­dot suun­nis­ta­mi­seen ja maas­tos­sa liikkumiseen.

Aloi­tus­ta­pah­tu­ma ja 1. har­joi­tus on sun­nun­tai­na 19.5. kel­lo 15–17 Lii­kun­ta­kes­kus Kim­mo­keel­la (Vii­tan­tie 23 Kiiminki).

Muut har­joi­tuk­set ovat Jää­lis­sä 21.5, 23.5, 28.5. ja vii­mei­nen ker­ta Oulu-ras­teil­la 5.6.Hannuksessa. Suun­nis­tus­kou­lun hin­ta 50 euroa. Suun­nis­tus­kou­lun ohjaa­ji­na toi­mi­vat Jen­ny Koi­vu­nie­mi ja Mika Jur­va­kai­nen.