Säh­kön hin­ta nousi uuteen ennä­tyk­seen vuo­den 2022 vii­mei­sel­lä neljänneksellä

Koti­ta­lou­det mak­soi­vat säh­kös­tä enem­män kuin kos­kaan aiem­min vuo­den 2022 vii­mei­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä. Säh­kön koko­nais­hin­ta oli kes­ki­mää­rin 20–34 snt/kWh koti­ta­lou­den vuo­si­ku­lu­tuk­ses­ta riip­puen. Nousua oli Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan edel­li­seen nel­jän­nek­seen ver­rat­tu­na 23–26 % ja vuo­den­ta­kai­seen näh­den 41–49 %. Tam­mi­kuus­sa 2023 säh­kön hin­ta kään­tyi sel­vään las­kuun pörs­si­hin­to­jen las­kun myötä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus