Roh­keas­ti uut­ta ilmet­tä ja tyy­liä silmälasikehyksillä

Stylisti Hanna Loutesalmi (vas.) ja Optikko Duon yrittäjä Katja Luhtanen haluavat kannustaa ja rohkaista oman tyylin löytämiseen.Stylisti Hanna Loutesalmi (vas.) ja Optikko Duon yrittäjä Katja Luhtanen haluavat kannustaa ja rohkaista oman tyylin löytämiseen.

Uusien sil­mä­la­si­ke­hys­ten valin­ta koe­taan mones­ti haas­ta­vak­si. Min­kä­lai­nen mal­li sopii minul­le par­hai­ten? Uskal­lan­ko kokeil­la jota­kin uut­ta ja eri­lais­ta mal­lia, tai vaih­teek­si jopa värik­käi­tä kehyk­siä tutuim­pien rus­kei­den ja mus­tien sijasta?

Sil­mä­la­si­liik­keis­sä opas­tus­ta ja neu­vo­ja valin­taan saa ammat­ti­tai­toi­sel­ta hen­ki­lö­kun­nal­ta, joka on har­jaan­tu­nut näke­mään ja esit­te­le­mään sopi­via vaih­toeh­to­ja. Vink­ke­jä ja ideoi­ta oman tyy­lin löy­tä­mi­seen ja uudis­tu­mi­seen voi saa­da myös koko­nais­val­tai­sem­mas­ta stai­lauk­ses­ta. Hau­ki­pu­taa­lai­ses­sa Optik­ko Duos­sa vie­tet­tiin äsket­täin Tyy­li­päi­viä, jol­loin pai­kal­la oli tun­net­tu sty­lis­ti Han­na Lou­te­sal­mi. Aluk­si yhdek­si päi­väk­si suun­ni­tel­tua tyy­li- ja stai­laus­päi­vää jat­ket­tiin toi­sel­la päi­väl­lä, sil­lä kiin­nos­tus­ta ja kysyn­tää oli niin runsaasti.

Kehys­va­lin­nan ohel­la Han­na Lou­te­sal­mi neu­voi asiak­kai­ta ehos­tuk­ses­sa, teki kevyen mei­kin ja antoi vink­ke­jä myös his­tyy­liin. Optik­ko Duos­sa asiak­kai­ta pal­ve­li­vat tut­tuun tapaan myös yrit­tä­jä, optik­ko Kat­ja Luh­ta­nen ja optik­ko Min­na Lie­des.

Han­na Lou­te­sal­mi aloit­ti stai­lauk­sen jut­te­le­mal­la asiak­kaan kans­sa sii­tä, min­kä tyyp­pis­tä kehys­tä hän oli aja­tel­lut ja mit­kä oli­vat toiveet.

– Kat­son aina stai­lat­ta­vaa koko­nai­suu­te­na, mitä tyyp­piä hän edus­taa, onko kysees­sä esi­mer­kik­si klas­si­nen vai sport­ti­nen tyyp­pi, kysyn käyt­tää­kö hän taval­li­ses­ti meik­kiä, miten pitää hiuk­sia ja min­kä­lai­sis­ta vaat­teis­ta ja väreis­tä tykkää.

Omaa per­soo­naa ja tyy­liä koros­ta­vien kehys­ten valin­taan vai­kut­ta­vat kas­vo­jen muo­to, ihon sävy ja hius­ten väri. Jos arkio­lois­sa ei käy­tä meik­kiä, voi pel­käs­tään värik­kääm­mil­lä tai näyt­tä­vim­mil­lä kehyk­sil­lä tuo­da kas­voil­le ilmet­tä ja puke­vuut­ta, vink­ka­si Loutesalmi.

– Sil­mä­la­si­ke­hyk­set ovat vies­tin­tä­vä­li­ne sii­nä mis­sä kaik­ki muu­kin. Kehyk­sil­lä voi koros­taa ja vah­vis­taa omaa iden­ti­teet­tiä, per­soo­naa ja tyy­liä sekä uudis­taa sitä, kuvai­li Loutesalmi.

Tär­keim­pä­nä seik­ka­na hän pitää kui­ten­kin, että kehyk­set koe­taan omik­si ja niis­sä viihdytään.

– Maku­tuo­ma­rei­den mie­li­pi­tei­tä voi kuul­la, mut­ta pää­tös kan­nat­taa teh­dä aina oman mie­len mukaan.

Stai­laa­ja­na Han­na Lou­te­sal­mi ei halua rat­sas­taa tren­dien har­jal­la ja neu­voa valit­se­maan kehyk­siä vii­mei­sim­män muo­din perus­teel­la, vaan rat­kai­se­vin­ta on sopi­vuus kun­kin omaan tyyliin.

Kehyk­sen valin­nas­sa oleel­lis­ta on vali­ta kas­voi­hin oikean kokoi­nen kehys, jon­ka väri­tys sopii ihon ja hius­ten väriin. Ihon sävyt jae­taan pun­ta- tai kel­ta­poh­jai­siin. Mus­tat ja rus­keat kehyk­set ovat ylei­siä ja aina suo­sit­tu­ja, mut­ta voi­vat var­jos­taa­kin kasvoja.

– Väri­va­lin­nois­sa ei kan­na­ta luot­taa 20 vuot­ta sit­ten teh­tyyn väria­na­lyy­siin, sil­lä iän myö­tä ihon sävy ja hius­ten väri muut­tu­vat, huo­maut­taa Loutesalmi.

Kehyk­sen mal­lil­la voi­daan kohen­taa kas­vo­jen ilmet­tä ilman kirur­gin veis­tä ja tuo­da kas­vo­jen posi­tii­vi­sia piir­tei­ta parem­min esil­le ja vas­taa­vas­ti häivyttää.

Kat­ja Luh­ta­nen ja Han­na Lou­te­sal­mi toi­vo­vat, että asiak­kaat uskal­tai­si­vat roh­keas­ti kokeil­la eri­lai­sia kehys­mal­le­ja, ja hei­dän teh­tä­vä­nään on innos­taa sii­hen ja ehdot­taa sopi­via vaih­toeh­to­ja, toi­vei­ta kuun­nel­len. Asiak­kail­ta saa­daan­kin usein kii­tos­ta sii­tä, että he itse eivät oli­si arvan­neet kehys­mal­lin pas­saa­van, jon­ka pää­ty­vät valitsemaan.

Rehel­li­syys työs­sä on myös tär­ke­ää, asiak­kaal­le pitää pys­tyä myös sano­maan, jos jokin mal­li ei sovi kasvoille.

Yli 30 vuot­ta stai­laa­ja­na eri puo­lil­la Suo­mea toi­mi­nut tam­pe­re­lai­nen Han­na Lou­te­sal­mi ker­too jopa hie­man yllät­täen­kin, että Oulun seu­dul­la ollaan roh­keam­pia kehys­va­lin­nois­sa kuin ete­läi­sim­mäs­sä Suo­mes­sa. Hänen stai­lat­ta­van­sa ovat pää­asias­sa noin neli­kymp­pi­siä nai­sia ja miehiä.

– Nuo­ret ovat var­mo­ja omas­ta tyy­lis­tään ja tie­tä­vät, mitä haluavat.

Yleen­sä sil­mä­la­sit uusi­taan kes­ki­mää­rin kol­men vuo­den välein. Kat­ja Luh­ta­sen ja Han­na Lou­te­sal­men mie­les­tä sil­mä­la­se­ja oli­si hyvä olla käy­tös­sä useam­mat kuin yhdet eri tilan­tei­siin kuten arkeen, lii­kun­ta­har­ras­tuk­siin ja juh­la­vam­paan käyttöön.

Tyy­li­päi­vään osal­lis­tu­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Hel­mi Tyy­ki­luo­to toi­voi saa­van­sa vink­ke­jä sil­mä­la­si­ke­hys­ten valin­taan, mikä on tun­tu­nut itses­tä usein vaikealta.

Han­na Lou­te­sal­mi arvioi stai­lat­ta­van­sa oikein, että kysees­sä on klas­si­nen sport­ti­tyyp­pi, jon­ka vaa­te­kaa­piin ei kuu­lu lii­em­min hörhelöitä.

Hel­mi Tyy­ki­luo­to ker­toi, että työ­ar­ke­na hän ei yleen­sä meik­kaa, ja tuk­ka on pon­na­ril­la. Ulkoi­lus­sa ja lii­kun­ta­har­ras­tuk­sis­sa käy­tös­sä on mones­ti piilarit.

– Pyö­reät kehyk­set eivät tun­nu omil­ta, eivät­kä kovin vah­vat ja tum­mat pokat. Mie­les­sä on käy­nyt myös “hen­get­tö­mät” lasit, mää­rit­te­li Tyy­ki­luo­to toi­vei­taan. Stai­laa­jal­le hän antoi kui­ten­kin vapaat kädet ja oli avoin ehdotuksille.

Ensim­mäi­sek­si sovi­tet­ta­vi­na oli­vat muo­dis­sa ole­vat kan­tik­kaat, väri­tyk­sel­tään vih­reän­sä­vyi­set kehyk­set. Ne tun­tui­vat ja näyt­ti­vät heti mie­lui­sil­ta. Seu­raa­vak­si vuo­ros­sa oli­vat hie­man vah­vem­pi­reu­nai­set ja näky­väm­mät pokat. Nekin tun­tui­vat var­sin hyvil­tä. Muu­ta­man muun sovi­tuk­sen jäl­keen vaa­ka kal­lis­tui pian vah­vas­ti ensim­mäi­seen vaih­toeh­toon. Kehyk­set ovat kevyet, mut­ta niis­sä on ilmet­tä ja ide­aa, ja viher­tä­vä väri­tys miellytti.

Han­na Lou­te­sal­mi teki stai­lat­ta­val­le kevyen mei­kin ja kohen­si hiuk­sia. Kehyk­siä tar­kas­tel­tiin vie­lä ehtos­te­tuil­la kas­voil­la, ja lop­pu­tu­lok­seen oltiin tyytyväisiä.

– Usein käy niin, että ensim­mäi­sek­si sovi­te­tut kehyk­set osoit­tau­tu­vat lopul­ta par­haik­si. Yleen­sä valit­sen aluk­si nel­jä eri tyy­lis­tä vaih­toeh­toa. Hel­min kehys­va­lin­ta sopi erin­omai­ses­ti hänen sport­ti­seen ja klas­si­seen tyy­liin­sä, kuvai­li Loutesalmi.

Kook­kai­ta kehyk­siä 80-luvun tyyliin

Tämän het­ken ja tule­va kehys­muo­ti suo­sii kool­taan suu­ria kehyk­siä 80-luvun henkeen.

– Kehys­ko­ko suu­re­nee edel­leen, löy­tyy pak­su­ja aiso­ja, ja niis­sä näky­vät jäl­leen brän­dien merk­ki­lo­got sel­väs­ti niin aurin­ko­la­seis­sa kuin sil­mä­la­seis­sa­kin, valai­see Han­na Lou­te­sal­mi muo­din tuulia.

Sil­mä­la­seis­sa koru­mai­suus lisään­tyy, löy­tyy bling bli­giä ja myös kis­sa­mai­sia muo­to­ja. Sil­mä­la­sien kan­na­tin­nau­hat teke­vät myös paluuta.

Alal­la uut­ta ja ajan hen­gen mukais­ta on eko­lo­gi­suus. Kehys­ma­te­ri­aa­lei­na käy­te­tään myös puu­ta, nah­kaa ja luonnonmateriaaleja.

Han­na Lou­te­sal­men edus­ta­man tans­ka­lai­sen Monoqoo­lin kehyk­set edus­ta­vat uusin­ta uut­ta; ne val­mis­te­taan mate­ri­aa­lia sääs­tä­väs­ti poly­ami­di­jau­hees­ta 3D-tulos­tus­tek­nii­kal­la. Kehyk­set ovat vain muu­ta­man gram­man pai­noi­set, eikä niis­sä ole ruu­ve­ja tai juotoksia.

Kat­ja Luh­ta­nen ker­too, että Optik­ko Duon vali­koi­miin kuu­luu 10–15 tuo­te­merk­kiä, muka­na on myös edel­lä ker­rot­tu brändi.

– Peri­aat­tee­na on, että otam­me eri val­mis­ta­jil­ta kuta­kin kehys­mal­lia vain yhden kap­pa­leen vali­koi­maan, jot­ta yksi­löl­li­syys säilyy.