Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien korona­ro­ko­tukset alkavat

Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat voi­vat nyt vara­ta ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen Oulun alu­eel­la. Rokot­tee­seen ovat oikeu­tet­tu­ja ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus tai tila. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin rokotetta.

THL:n lin­jauk­sen mukai­ses­ti samas­sa talou­des­sa asu­via hen­ki­löi­tä ei roko­te­ta ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien roko­tus­ten yhtey­des­sä. Valit­ta­vis­sa ole­vat roko­tus­pai­kat ja ‑ajat näky­vät ver­kos­sa aikaa vara­tes­sa tai ne ker­ro­taan puhelimitse.

Ajan voi vara­ta ensi­si­jai­ses­ti hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen net­tia­jan­va­rauk­ses­ta (vaa­tii tun­nis­tau­tu­mi­sen) tai puhe­li­mit­se koro­na­ro­ko­tea­jan­va­rauk­ses­ta p. 08 558 41415 ma–to kel­lo 8–16, pe kel­lo 8–15.

Jos aika vara­taan puhe­li­mit­se, suo­si­tel­laan jät­tä­mään takai­sin­soit­to­pyyn­tö. Lin­jal­le ei kan­na­ta jää­dä odot­ta­maan, eikä soit­taa nume­roon usei­ta ker­to­ja. Toi­sen puo­les­ta ajan varaa­mi­nen onnis­tuu vain puhe­li­mit­se. Lisää tie­toa: ouka.fi/koronarokotukset.

Rita­har­jun kou­lus­sa on tapah­tu­nut jouk­koal­tis­tu­mi­nen, joka­tu­li ilmi tiis­tai­na. Jouk­koal­tis­tu­mi­sen seu­rauk­se­na yhteen­sä 27 oppi­las­ta luo­kil­ta 9E ja 9F ase­te­taan karanteeniin.

Altis­tu­nei­den huol­ta­jiin ollaan yhtey­des­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Karan­tee­nia tulee nou­dat­taa, eikä sil­loin voi esi­mer­kik­si käy­dä kau­pas­sa tai tava­ta mui­ta kuin omia per­heen­jä­se­niä. Karan­tee­nis­sa ole­van oireet­to­man hen­ki­lön per­heen­jä­se­net voi­vat elää nor­maa­lis­ti. Jos karan­tee­nis­sa ole­va hen­ki­lö saa koro­naan viit­taa­via oirei­ta, hänen tulee hakeu­tua näyt­teen­ot­toon. Täl­löin per­heen­jä­sen­ten on hyvä jää­dä kotiin odot­ta­maan tes­ti­tu­lok­sen valmistumista.