Riit­ta-Lii­sa Ropo­sel­le SM-kul­taa vii­kon­lop­pu­na – oma kul­ta­kin on koto­na. Kat­se suun­na­taan jo ensi kau­teen ja olympialaisiin

– Kausi sujui täysin suunnitelmien mukaan, iloitsee Riitta-Liisa Roponen. Vierellä Yhdysvalloista palannut aviomies ja valmentaja Toni Roponen, joka pääsi mukaan seuraamaan vaimonsa kultamitalihiihtoa Ristijärven SM-kisoihin viime viikonloppuna. Kuva: Touho Häkkinen.– Kausi sujui täysin suunnitelmien mukaan, iloitsee Riitta-Liisa Roponen. Vierellä Yhdysvalloista palannut aviomies ja valmentaja Toni Roponen, joka pääsi mukaan seuraamaan vaimonsa kultamitalihiihtoa Ristijärven SM-kisoihin viime viikonloppuna. Kuva: Touho Häkkinen.

Riit­ta-Lii­sa Ropo­sen hie­no kisa­kausi hui­pen­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na SM-kul­taan 30 kilo­met­rin vapaan kisas­sa Ris­ti­jär­vel­lä. Kisat sai­vat lisä­hoh­toa sii­tä, että pai­kal­la kiso­ja seu­raa­mas­sa oli myös oma kul­ta, Den­ve­rin yli­opis­ton hiih­to­jouk­ku­een val­men­nus­teh­tä­vis­tä palan­nut avio­mies ja val­men­ta­ja Toni Ropo­nen.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen hiih­tä­jä­kon­ka­rin kisa­kausi on onnis­tu­nut hui­keas­ti, sil­lä MM-kisois­ta tuli vies­ti­prons­sia ja kym­pil­lä hän oli paras suo­ma­lai­nen. Nyt Suo­men mes­ta­ruus hen­ki­lö­koh­tai­sel­la mat­kal­la oli hänen 16:s ja vies­tit mukaan­lu­kien SM-kul­ta­mi­ta­lei­ta on plak­ka­ris­sa 21.

– Vii­kon­lo­pun kisas­sa jak­soin teh­dä töi­tä lop­puun asti ja se pal­kit­tiin. Tot­ta kai väsy­mys alkaa pai­naa jo lop­pu­kau­des­ta. Vaik­ka tie­sin, että mita­leil­le on mah­dol­li­suus, mikään ei ole var­maa ennen maa­liin pää­syä. Ras­kaal­la vesi­ke­lil­lä kun­to rat­kai­see, mut­ta myös suk­sis­sa oli eroja.

Nyt kat­se on kään­ty­nyt jo ensi kau­teen ja tule­vaan. Riit­ta-Lii­sa Ropo­sel­le avau­tuu itseoi­keu­te­tus­ti paik­ka Suo­men A‑maajoukkueeseen ja ensi vuo­den tal­vio­lym­pia­lai­siin. Olym­pia­lai­set ovat 42-vuo­ti­aal­le hiih­tä­jäl­le jo kuudennet.

Vii­me ajat hän on tree­nan­nut oma­toi­mi­ses­ti ja avio­mie­hen­sä val­men­nuk­ses­sa, mut­ta nyt tapah­tuu hyp­py maa­jouk­ku­een kelk­kaan, mikä tuo har­joit­te­luun oman lisänsä.

– Lii­tyn maa­jouk­kue­ryh­mään, mut­ta Toni tekee suun­ni­tel­mat koko kau­del­le ja päi­vit­täi­sen ohjel­man. Lei­reil­lä toki tree­naan maa­jouk­kueoh­jel­man mukaan. Koviin har­joi­tuk­siin eri­to­ten saan hyö­tyä joukkueessa.

– Olen jo alka­nut kehit­tää heik­kouk­sia­ni ja hiih­dän mah­dol­li­sim­man pal­jon lumel­la vie­lä kevääl­lä. Kor­keal­la pitää pääs­tä har­joit­te­le­maan täl­lä kau­del­la, kos­ka olym­pia­lai­set hiih­de­tään 1800 met­rin kor­keu­des­sa. Levil­lä tulen tree­naa­maan myös pal­jon. Tree­ni­ka­ve­rit Tint­ti ja Ant­ti saa­vat pitää huo­len peruskestävyys‑, inter­val­li- ja vauh­ti­kes­tä­vyy­stree­nien spar­rauk­ses­ta tääl­lä Hau­ki­pu­taal­la, mis­tä oli val­ta­va hyö­ty tähän­kin kau­teen, kiit­te­lee Riitta-Liisa.

Tämän kau­den vii­mei­set kisat on rei­lun vii­kon pääs­tä Rukal­la, mis­sä ohjel­mas­sa on 15 kilo­met­riä vapaal­la ja viesti.

– Meil­lä on kova ja moti­voi­tu­nut jouk­kue Visa Ski Tem Kemin nais­ten kans­sa, voi­tim­me jo arvos­te­tun Mar­ja-Lii­san pal­kin­non par­haa­na seu­ra­na 30 kilo­met­rin kisassa.

Ropo­sen per­heen pää­siäis­suun­ni­tel­miin kuu­luu kisat Tai­val­kos­kel­la ja lisäk­si ajan viet­tä­mi­nen läheis­ten kans­sa ja herkuttelu.

– Pää­siäi­se­nä käym­me koko per­heen voi­min Tai­val­kos­ken kisois­sa. Pyhi­nä lei­von myös lak­ka­ka­kun per­heel­le ja juh­lis­tam­me näin vie­lä mita­lei­ta. Tur­kin­pip­pu­ri­juus­to­ka­kun lei­von myös, kos­ka tie­dän ystä­vä­ni pitä­vän täs­tä kakus­ta. Pal­jon siis make­aa, ulkoi­lua ja ystä­viä kuu­luu mei­dän pää­siäi­seem­me, ker­too Riit­ta-Lii­sa suunnitelmista.

Muka­val­ta tun­tuu, kun per­he voi nyt jat­kos­sa olla yhdes­sä enem­män. Toni Ropo­nen päät­ti kak­si vuot­ta kes­tä­neen pes­tin­sä Colo­ra­dos­sa Den­ve­rin yli­opis­ton hiih­to­jouk­ku­een val­men­ta­ja­na maa­lis­kuus­sa. Hän aloit­taa Tan­hu­vaa­ran urhei­luo­pis­ton reh­to­rin teh­tä­vis­sä Savon­lin­nas­sa tou­ko­kuus­sa. Per­heen koti ja tuki­koh­ta on Hau­ki­pu­taal­la, mis­sä tytär käy lukiota.

Koko Ropo­sen per­he asui yhdes­sä Den­ve­ris­sä, mut­ta koro­na­ti­lan­teen vai­keu­dut­tua Riit­ta-Lii­sa, tytär Ida ja Ibra-lab­bis pala­si­vat vii­me kesä­nä Hau­ki­pu­taal­le, mis­sä Riit­ta-Lii­sa jat­koi omaa har­joit­te­lu­aan puo­li­son val­men­taes­sa hän­tä etä­nä. Pit­kä väli­mat­ka, eros­sao­lo ja mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set eivät tun­tu­neet pitem­män pääl­le hyvältä.

– Tot­ta kai per­he kai­paa yhtei­so­loa ja urhei­li­ja myös val­men­ta­jaa!, tote­aa Riitta-Liisa.