Rant­sik­ka: Kesä­lei­ril­le, ret­kei­le­mään, yhdes­sä oleilemaan

Kesä­fii­lis on ilmes­ty­nyt Oulus­sa jo 43. ker­ran. Kesä­fii­lik­seen on koot­tu tie­dot Oulus­sa jär­jes­tet­tä­väs­tä las­ten ja nuor­ten kesä­toi­min­nas­ta. Teke­mis­tä kesä­lo­mal­le tar­joa­vat Oulun kau­pun­gin lisäk­si jär­jes­töt, urhei­luseu­rat ja monet muut toimijat.

Kesä­lo­mal­le on tar­jol­la teke­mis­tä lai­das­ta lai­taan lii­kun­nan, kult­tuu­rin, ret­kien, kurs­sien ja ren­non yhdes­sä­olon mer­keis­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka vaih­te­lee jär­jes­tä­jän mukaan ja osaan kau­pun­gin jär­jes­tä­mis­tä lei­reis­tä ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka on jo men­nyt umpeen. Pää­osa kurs­seis­ta ja lei­reis­tä on mak­sul­li­sia, mut­ta jou­kos­sa on myös ilmais­ta puu­haa. Kesä­fii­lis-tar­jon­ta löy­tyy osoit­tees­ta www.ouka.fi/fiilis.

Kylä­päi­viä ja päi­vä­lei­re­jä jär­jes­te­tään muun muas­sa Jää­lis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la. Yölei­re­jä jär­jes­te­tään muun muas­sa Kop­pa­nan lei­ri­kes­kuk­ses­sa. Tie­to­maas­sa­kin jär­jes­te­tään omia kesäleirejä.

Lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­tä­vät monen­lai­sia kesä­kurs­se­ja, jois­ta ten­nis­kurs­sit jär­jes­te­tään kesä­kuun lop­pu­puo­lel­la Hau­ki­pu­taal­la. Jatu­lis­sa on myös useam­pia lii­kun­ta­lei­re­jä sekä per­he­lii­kun­ta­päi­viä. Jää­lis­sä Lai­va­kan­kaan teko­nur­mel­la on lii­kun­ta­ker­ho keskiviikkoisin.

Rat­sas­tuk­sen toi­ve­lei­rit sekä eri­tyis­ryh­mien lei­rit jär­jes­te­tään Mar­tin­nie­mes­sä Alar­mi Stables ‑tal­lil­la. Nuo­ril­le jär­jes­te­tään koko kesän ajan kesä-action-toi­min­taa eri puo­lil­la Oulua. Ohjel­mas­sa on kun­to­sa­lia ja uin­tia. Myös liik­ku­va nuo­ri­so­ti­la OUTO-Ouluau­to liik­kuu ympä­ri Oulua kesällä.

Myös Oulu-opis­to jär­jes­tää muun muas­sa kuva­tai­de­lei­re­jä pit­kin kesää. Samoin eri jär­jes­töil­lä on omaa kesä­toi­min­taa, joka on suun­nat­tu lap­sil­le ja nuo­ril­le. Kan­nat­taa siis käy­dä kat­so­mas­sa Kesä­fii­lik­ses­tä näi­den kesä­toi­min­to­jen tie­to­ja ja kysel­lä, vie­lä­kö mah­tui­si mukaan.

Kesä­fii­lik­ses­sä on muka­na myös kir­ja­vink­ke­jä, joi­ta voi hyö­dyn­tää kesän satei­sim­pi­na päivinä.

Iin kun­nal­la on kesäl­lä uima­kou­lu­ja, jot­ka jär­jes­te­tään Raa­tin uima­hal­lis­sa. Kesä­ker­ho­ja jär­jes­te­tään Kui­va­nie­men lii­kun­ta­sa­lil­la, Iisi-Aree­nal­la, Oja­ky­län kou­lul­la, Iin Ase­man kou­lul­la, Poh­jois-Iin kou­lul­la, Olha­van kou­lul­la ja Jak­ku­ky­län kou­lul­la. Muus­ta kesä­toi­min­nas­ta kun­ta ilmoit­te­lee sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa sekä kou­lu­jen kautta.