Polii­si puut­tui usei­siin rat­ti­juo­pu­muk­siin Hau­ki­pu­taan alueella

Tors­tai­na Hau­ki­pu­taan alu­eel­la polii­si puut­tui usei­siin lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta vaka­vas­ti vaa­ran­ta­nei­siin tilanteisiin.

Ilta­päi­väl­lä hie­man kel­lo 16 jäl­keen Oulus­ta poh­joi­seen Taku­kan­kaan koh­dal­la nelos­tiel­lä mitat­tiin polii­sin toi­mes­ta 163 km/h nopeus sata­sen rajoi­tusa­lu­eel­la. Tapah­tu­ma-aikaan val­lit­si hyvät ajo-olo­suh­teet, mut­ta lii­ken­net­tä oli koh­tuul­li­sen run­saas­ti. Polii­si­par­tio mää­rä­si pari­kymp­pi­sen nuo­ren mie­hen väliai­kai­seen ajo­kiel­toon. Asi­aa tut­ki­taan rikos­ni­mik­keel­lä tör­keä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaarantaminen.

Kel­lo 18 aikaan polii­si­par­tio tavoit­ti kan­sa­lai­sil­moi­tuk­sen perus­teel­la Lepo­las­sa autoa kul­jet­ta­neen iäk­kään mie­hen, joka puhal­si seu­lon­ta-alko­met­riin tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen rajan ylit­tä­vän tuloksen.

–Kul­jet­ta­ja mää­rät­tiin ajo­kiel­toon ja ajo­kort­ti otet­tiin polii­sin hal­tuun. Oikeus mää­rää aika­naan teos­ta ran­gais­tuk­sen, polii­si tiedotti.

Tors­tain puo­lel­la kel­lo yhden aikaan Hau­ki­pu­taal­la Revon­tiel­lä autoil­lut kes­ki-ikäi­nen mies ylit­ti myös tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen rajan. Tark­kuusal­ko­met­ril­lä mies sai rajan ylit­tä­vän tulok­sen. Mies mää­rät­tiin ajo­kiel­toon perus­tee­na epäil­ty tör­keä rattijuopumus.

Näi­den tapaus­ten myö­tä polii­si muis­tut­taa jäl­leen lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den tär­key­des­tä ja vas­tuul­li­sen ajo­käyt­täy­ty­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Polii­si jat­kaa val­von­ta­toi­mia ja puut­tuu mää­rä­tie­toi­ses­ti lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­viin tekoihin.