Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys on aut­ta­nut merel­lä jo yli 40 vuotta

Rasmus Sipilä, Timo Riutta ja Jyrki Stranius kertovat, että miehistö käy joka kerta ennen hälytykselle lähtöä läpi tarkan tarkistuslistan aluksella, jotta he voivat olla varmoja siitä, että kaikki on siellä missä pitääkin, eikä yllätyksiä tule merellä. (Kuvat: Anu Kauppila)Rasmus Sipilä, Timo Riutta ja Jyrki Stranius kertovat, että miehistö käy joka kerta ennen hälytykselle lähtöä läpi tarkan tarkistuslistan aluksella, jotta he voivat olla varmoja siitä, että kaikki on siellä missä pitääkin, eikä yllätyksiä tule merellä. (Kuvat: Anu Kauppila)

Vuon­na 1980 perus­tet­tu Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys toi­mii täy­sin vapaa­eh­tois­voi­min ja häly­tys­mie­his­töön kuu­luu noin 30 aktii­vis­ta jäsen­tä. Yhdis­tys on yksi Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran pai­kal­li­syh­dis­tyk­sis­tä ja tuki­koh­ta heil­lä on Kivi­nie­men sata­mas­sa. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na pari kuu­kaut­ta toi­mi­nut Jyr­ki Stra­nius ker­too häly­tys­mie­his­tön mää­rän ole­van hyvä, sil­lä pys­tyäk­seen toi­mi­maan kun­nol­la, he tar­vit­se­vat niin pääl­li­köi­tä, perä­mie­hiä ja kan­si­mie­hiä kuin harjoittelijoitakin.

– Meil­lä on todel­la aktii­vi­nen häly­tys­mie­his­tö. Vaik­ka vas­te­ai­kam­me on puo­li tun­tia, yleen­sä tääl­lä ollaan häly­tyk­sen jäl­keen muu­ta­mis­sa minuu­teis­sa, Stra­nius kertoo.

Meri­pe­las­tusyh­dis­tyk­sen toi­mi­taan voi läh­teä mukaan kuka tahan­sa perus­kun­toi­nen ja uima­tai­toi­nen hen­ki­lö. Olo­suh­teet voi­vat olla välil­lä merel­lä raju­ja­kin ja sik­si on hyvä olla perus­kun­to kun­nos­sa. Stra­nius ja yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja sekä yksi pelas­tusa­lus­pääl­li­köis­tä Timo Riut­ta tote­si­vat, että yhdis­tyk­sen yksi hie­noim­mis­ta puo­lis­ta on se, että aina voi tul­la takai­sin mukaan toimintaan.

– Välil­lä poruk­ka käy armei­jas­sa tai muut­taa töi­den tai opis­ke­lui­den peräs­sä muu­al­le, mut­ta sit­ten voi aina pala­ta takai­sin. Niin kävi myös itsel­le­ni. Se ker­too myös har­ras­tuk­sen mie­lek­kyy­des­tä, jos sen pariin palaa aina takai­sin, Stra­nius kertoo.

Nai­sia toi­min­nas­sa on muka­na koko ajan enem­män ja täl­lä het­kel­lä häly­tys­mie­his­töön kuu­luu vii­ti­sen nais­ta ja yksi on tulos­sa lisää. Riut­ta sanoo­kin, ettei har­ras­tus ole vain mie­hil­le suun­nat­tua veneen ras­saus­ta vaan toi­min­nas­sa riit­tää teke­mis­tä ja mie­len­kiin­non koh­tei­ta kyl­lä kai­kil­le. Kivi­nie­men pai­kal­li­syh­dis­tyk­ses­sä onkin muka­na har­ras­ta­jia lää­kä­reis­tä opis­ke­li­joi­hin ja met­su­reis­ta ensi­hoi­ta­jiin. Nuo­rim­mat jäse­net ovat vas­ta 18-vuo­ti­aan merk­ki­paa­lun saa­vut­ta­nei­ta ja van­him­mat ovat yli kuusikymppisiä.

– Taus­taa venei­lys­tä tai meren­käyn­nis­tä ei tar­vit­se olla lain­kaan, tääl­lä kyl­lä oppii. Meren­käyn­nin tai­dot kehit­ty­vät kou­lu­tus­ten myö­tä, kuten myös vaik­ka­pa ensia­pu­tai­dot, joi­ta har­joi­tel­laan aktii­vi­ses­ti, Riut­ta kertoo.

Yhdis­tyk­sen tämän het­ken nuo­rim­man jäse­nen tit­te­liä pitää itsel­lään Ras­mus Sipi­lä, jol­la alkaa nyt kol­mas kausi yhdis­tyk­ses­sä. Hän on viit­tä vail­le val­mis kan­si­mies ja hän ker­too oppi­neen­sa har­ras­tuk­sen paris­sa todel­la pal­jon myös itses­tään kai­ken meri­pe­las­tuk­seen liit­ty­vän ohel­la. Hänel­lä­kään ei ollut aikai­sem­paa taus­taa meren­käyn­nin paris­sa. Kivi­nie­mes­sä ikän­sä asu­nut Sipi­lä ihas­te­li meri­pe­las­tuk­sen venet­tä jo pikkupoikana.

– Pie­ne­nä jo ajat­te­lin, että heti, kun ikä riit­tää niin lii­tyn mukaan toi­min­taan. Oli se niin mie­len­kiin­toi­sen näköis­tä tou­hua seu­ra­ta aina kesäi­sin ran­nal­ta, Sipi­lä hymyilee.

– Ras­mus on otta­nut pal­jon vas­tuu­ta ja toi­mi­nut esi­mer­kil­li­ses­ti, Riut­ta kehuu.

Kou­lut­tau­tu­mi­nen on tär­keä osa yhdis­tyk­sen toi­min­taa ja sii­hen onkin tar­jol­la kat­to­yh­dis­tys Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran kaut­ta kat­ta­vas­ti mah­dol­li­suuk­sia, sil­lä heil­lä on toi­mi­vak­si koet­tu oma audi­toi­tu kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä, mihin myös Kivi­nie­men yhdis­tyk­sen jäse­net osal­lis­tu­vat. Kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukaan kou­lu­te­taan kaik­ki pelas­tus­mie­his­tön jäse­net ja tavoit­tee­na on antaa vapaa­eh­toi­sil­le tie­dot ja tai­dot, joil­la he voi­vat tur­val­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti toi­mia pelas­tus­teh­tä­vis­sä meri­pe­las­tusa­luk­sel­la. Kou­lu­tuk­set toteu­te­taan val­ta­kun­nal­li­sil­la kurs­seil­la sekä myös jäse­nyh­dis­tys­ten itse jär­jes­tä­mi­nä kou­lu­tuk­si­na ja käy­tän­nön har­joi­tuk­si­na. Stra­nius ja Sipi­lä ker­to­vat, että kou­lu­tuk­seen kuu­lu­via osa-aluei­ta ovat muun muas­sa meri­mies­tai­dot, meren­kul­ku, navi­goin­ti, alus­tek­niik­ka, vies­ti­lii­ken­ne, etsintä‑, pelas­tus- ja avus­tus­toi­min­ta sekä aluk­sen johtaminen.

– Kou­lu­tuk­sen ohes­sa ja sen jäl­keen­kin har­joit­te­lem­me osa-aluei­ta jat­ku­vas­ti. Tämä on jat­ku­vaa oppi­mis­ta ja tai­to­jen yllä­pi­tä­mis­tä, Stra­nius lisää.

Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys päi­vys­tää avo­ve­si­kau­del­la ja kun soit­to tulee, he ovat vii­meis­tään 30 minuu­tis­sa val­mii­ta läh­töön. He ovat lii­ken­tees­sä kesäl­lä myös vii­kon­lop­pui­sin ja par­tioi­vat muun muas­sa Suo­mi­pop-fes­ti­vaa­lien yhtey­des­sä Oulus­sa. Iso osa häly­tyk­sis­tä tulee­kin sil­loin, kun he ovat par­tioi­mas­sa, sil­lä Turus­sa sijait­se­va meri­pe­las­tus­kes­kus näkee aina mis­sä hei­dän aluk­sen­sa sijait­see ja he ohjaa­vat hei­dät pelas­tus­teh­tä­vil­le. Isoin yhdis­tyk­sen yhteis­työ­kump­pa­ni on Raja­var­tio­lai­tos, jon­ka teh­tä­vis­tä koos­tuu­kin noin kol­man­nes kai­kis­ta hei­dän tehtävistään.

– Vapaa­eh­toi­set hoi­ta­vat mer­kit­tä­vän osan meri­pe­las­tus­teh­tä­vis­tä eivät­kä he saa sii­tä mitään kor­vaus­ta, Stra­nius kertoo.

Rahoi­tuk­ses­ta puhut­taes­sa mie­het kiit­tä­vät eri­tyi­ses­ti pai­kal­li­sia yri­tyk­siä, jot­ka hei­tä tukevat.

– Ilman hei­tä emme voi­si toi­mia, mie­het toteavat.

Mil­joo­na­luo­kan kalus­ton omis­taa Suo­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys, mut­ta pai­kal­li­syh­dis­tys mak­saa kalus­tos­ta kui­ten­kin 15 pro­sent­tia ja lisäk­si he ovat vas­tuus­sa huol­lois­ta, kor­jauk­sis­ta ja polt­toai­nees­ta. Jäsen­mak­suil­la kate­taan osa kuluis­ta ja muun muas­sa OP Poh­jo­la ja Oulun Kone­kaup­pa tuke­vat toi­min­taa aktiivisesti.

– Kun olem­me Raja­var­tio­lai­tok­sen kei­kal­la, sil­loin las­ku­tam­me hei­tä. Jos olem­me vakuu­tus­yh­tiön tai yksi­tyi­sen asiak­kaan kei­kal­la, las­ku­tam­me asia­kas­ta tai vakuu­tus­yh­tiö­tä, Riut­ta tähdentää.

– Pai­kal­lis­ten yri­tys­ten tuki on meil­le todel­la mer­kit­tä­vää ja tuki menee suo­raan har­joi­tus­käyt­töön ja kaa­su poh­jas­sa sato­ja lit­ro­ja tun­nis­sa vie­vien alus­ten tank­kaa­mi­seen. Olem­me avus­tus­ten myö­tä voi­neet myös hank­kia kat­ta­vat ensia­pu­vä­li­neet ja defi­bri­laat­to­rin eli sydä­nis­ku­rin, Stra­nius lisää.

Sata­mas­sa sijait­se­va ase­ma­ra­ken­nus on raken­net­tu aikoi­naan myös tal­koo­työ­nä yhdis­tyk­sen rahal­la. Siel­lä yhdis­tys jär­jes­tää joka­viik­koi­set har­joi­tuk­set, min­ne ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan ja mukaan toi­min­taan. Har­joit­te­luun kuu­luu muun muas­sa käy­tän­nön har­joi­tuk­sia aluk­sil­la ja saa­res­sa, navi­goin­tia, ensia­pua, veneen käyt­töä, palo­sam­mu­tus­ta, öljyn­tor­jun­taa, etsin­tää ja kalus­ton huol­toa. Yhdis­tyk­sen tie­do­tus­vas­taa­va­na toi­mi­va Sipi­lä naut­tii eri­tyi­ses­ti isois­ta har­joi­tuk­sis­ta yhdes­sä Raja­var­tio­lai­tok­sen kans­sa, mis­sä pää­see tosi­toi­miin ja muka­na on pal­jon poruk­kaa. Myös Riut­ta pitää kak­si ker­taa vuo­des­sa jär­jes­tet­tä­viä iso­ja har­joi­tuk­sia mielekkäinä.

– Har­joit­te­lu on haus­kaa ja jos yhtään kiin­nos­taa täl­lai­nen toi­min­ta niin suo­sit­te­len tutus­tu­maan, Sipi­lä sanoo.

– Meil­lä on todel­la hyvä hen­ki poru­kas­sa ja jäse­net otta­vat pal­jon vas­tuu­ta. Hyvin äkkiä pää­see kon­kreet­ti­ses­ti mukaan teke­mi­seen ja tämä har­ras­tus antaa pal­jon, Stra­nius toteaa.

Yhdis­tyk­ses­sä on puhal­ta­nut hie­man uusia tuu­lia, sil­lä he ovat luo­neet myös uudet arvot toi­min­taan­sa tuke­maan. Avoi­muus, arvos­tus ja ammat­ti­mai­suus näky­vät yhdis­tyk­sen toi­min­nas­sa siten, että he ovat avoi­mia niin yhdis­tyk­sen sidos­ryh­miä kuin yhteis­työ­kump­pa­nei­ta­kin koh­taan ja he arvos­ta­vat itse­ään sekä omaa toi­min­taan­sa sekä ihmi­siä kei­tä he aut­ta­vat. Ammat­ti­mai­suus näkyy sii­nä, että yhdis­tyk­sen toi­mi­jat rin­nas­te­taan ammat­ti­lai­siin ja he halua­vat säi­lyt­tää yhdes­sä saa­vu­te­tun luottamuksen.

– Mie­tit­tiin kau­an olem­me­ko pur­jeh­dus­seu­ra vai armei­ja ja tote­sim­me, että tilan­teen mukaan voim­me olla kum­pi vain, Stra­nius nauraa.

– Meil­lä täy­tyy olla samat toi­min­ta­mal­lit kuin ammat­ti­lai­sil­la eikä avun­tar­vit­si­ja vält­tä­mät­tä tie­dä olem­me­ko vapaa­eh­toi­sia vai ammat­ti­lai­sia, Sipi­lä ja Riut­ta jatkavat.

Eni­ten häly­tyk­siä yhdis­tyk­sel­le tulee tek­ni­sis­tä viois­ta, joi­ta venei­li­jät merel­lä koh­taa­vat. Yleen­sä teh­tä­vät ovat hinaus­teh­tä­viä, kun vene on otta­nut poh­ja­kos­ke­tuk­sen, aja­nut karik­koon tai juut­tu­nut mata­lik­koon. Sipi­lä vink­kaa­kin alle sata­sen mak­sa­vas­ta Meri­pe­las­tus­seu­ran Tros­si-pal­ve­lus­ta, johon kuu­luu hinaus­pal­ve­lu. Ilman pal­ve­lua tai vakuu­tus­ta, hinaus voi tul­la mak­sa­maan usei­ta sato­ja euro­ja. Haas­ta­via­kin tilan­tei­ta on vuo­sien aika­na tul­lut ja mie­het ker­to­vat­kin tuu­lio­lo­suh­tei­den vai­kut­ta­van pal­jon sii­hen, miten tilan­teet eska­loi­tu­vat. Stra­nius tote­aa, että vesi­jet­tien kul­jet­ta­jil­la ei sel­väs­ti aina ole oikeat kul­ku­rei­tit sel­vil­lä eten­kään vuo­kra­veh­keil­lä liik­kues­sa, mut­ta Oulun alu­een venei­li­jöi­tä hän kehuu hyvin tarkkaavaisiksi.

– Voi olla nät­ti kesä­päi­vä, kun alus sip­paa ja me saam­me häly­tyk­sen. Tuu­li­sel­la sääl­lä alus saat­taa­kin aje­leh­tia kau­as ja aiheut­taa ison­kin pelas­tus­teh­tä­vän. Tuu­lio­lo­suh­teet voi­vat yllät­tää koke­neen­kin venei­li­jän ja sik­si­kin me menem­me aina verk­kai­ses­ti pai­kal­le sääs­tä riip­pu­mat­ta, Riut­ta kertoo.

– Pelas­tus­lii­vien mer­ki­tys­tä ja nii­den kun­nos­sa­pi­toa ei voi lii­ak­si koros­taa, Sipi­lä lisää.

Riut­ta lisää, että 80 pro­sent­tia vii­me vuon­na huk­ku­neis­ta oli­si­vat toden­nä­köi­ses­ti pelas­tau­tu­neet, jos heil­lä oli­si ollut asian­mu­kai­set pelas­tus­lii­vit oikein puettuna.

Stra­nius sanoo, että jäse­niä yhdis­tää eri­tyi­ses­ti aut­ta­mi­sen­ha­lu ja har­ras­tus koe­taan eri­tyi­sen merkityksellisenä.

– Kun pelas­tus­teh­tä­väs­sä onnis­tu­taan ja saam­me huo­jen­tu­neen asiak­kaan tur­vas­sa sata­maan, niin tulee­han sii­tä itsel­le­kin hyvä mie­li, Riut­ta jatkaa.

Yhdis­tyk­sen isom­pi PV OP OULU on pelas­tusa­luk­sek­si suun­ni­tel­tu PV4-luok­kaan sijoit­tu­va nopea­kul­kui­nen pelas­tus­ve­ne ja se saa­pui Kivi­nie­meen 2017. 13,5 met­riä pit­kä ja vajaat vii­si met­riä leveä alus voi toi­mia Perä­me­ren häly­tyk­sil­lä lähes mis­sä tahan­sa sää­olo­suh­teis­sa ja se sovel­tuu lähes kai­ken­lai­siin meri­pe­las­tus­teh­tä­viin. Alus pai­naa 15 ton­nia ja se on val­mis­tet­tu Suo­mes­sa. Aluk­ses­sa täy­tyy olla mie­his­töä pai­kal­la kol­me, jot­ta alus voi läh­teä hälytystehtävälle.

Pie­nem­pi PV1-luo­kan RIB-pelas­tus­ve­ne sovel­tuu muun muas­sa kari­kois­sa ja mata­lis­sa pai­kois­sa suo­ri­tet­ta­viin teh­tä­viin. Vene pai­naa ton­nin ja nopeut­ta riit­tää 65 kilo­met­riä tun­nis­sa. Pie­nem­mäl­lä veneel­lä häly­tys­teh­tä­väl­le voi läh­teä kah­den mie­his­tön jäse­nen voimin.

– Har­joit­te­lem­me pal­jon venees­sä toi­mi­mis­ta, jot­ta jokai­sel­le on sel­vää, mis­sä se oma paik­ka on läh­dön het­kel­lä ja merel­lä. Isom­mal­la veneel­lä liik­kues­sa muka­na tulee olla aina pääl­lik­kö ja hen­ki­löt ohjaa­mas­sa ja navi­goi­mas­sa venet­tä, Riut­ta kertoo.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.