Penk­ka­rit ja tans­sit – onko siis kevät!

Ran­ta­poh­jas­ta 25.1.1973: Pap­pi oli saa­pu­nut erää­seen taloon kas­ta­maan las­ta. Papin kysyes­sä lap­sen syn­ty­mä­ai­kaa isän­tä tuu­ma­si: “Se syn­tyi sil­loin, kun tuo naa­pu­rin isän­tä lait­toi made­kouk­ku­ja tuon­ne kos­ken­nis­kaan.” “Kyl­lä­hän se syn­tyi sil­loin”, sanoi emän­tä, “kun aurin­ko pais­toi tuon lato­räh­jän takaa.” Her­man­ni, Ii

Penk­ka­ria­je­lut torstaina!
Ran­ta­poh­jan alu­een lukiois­sa vie­te­tään tors­tai­na 9. hel­mi­kuu­ta abi­tu­rient­tien pen­kin­pai­na­jai­sia, ja jäl­leen aje­taan myös perin­tei­set penkkariajot.

Kii­min­gis­sä aje­lul­le läh­de­tään kel­lo 11.30. Kii­min­ki­läi­set käy­vät ensin Kii­min­ki­joen kou­lul­la ja Jää­lis­sä he aje­le­vat heti kel­lo 12 jäl­keen. Tämän jäl­keen Kii­min­gin abit aje­le­vat Ouluun, jos­sa penk­ka­ri­au­tot kokoon­tu­vat Raat­tiin kel­lo 13, jos­ta star­ta­taan kel­lo 13.30. Autot aja­vat tut­tua reit­tiä: Raa­tin­tie, Meri­kos­ken sil­lat, Kajaa­nin­ka­tu, Kirk­ko­ka­tu, Pak­ka­huo­neen­ka­tu, Iso­ka­tu, Hei­kin­ka­tu, Kirk­ko­ka­tu. Kes­kus­tan reit­ti kier­re­tään kah­teen kertaan.

Hau­ki­pu­taan lukiol­la on penk­ka­ri­hu­mua tors­tai­na aamu­päi­vän aika­na kou­lul­la. Abien penk­ka­ria­je­lu läh­tee lukion pihal­ta kylil­le kel­lo 12.15.

Iin lukion penk­ka­ria­je­lu läh­tee liik­keel­le kel­lo 12 lukion pihasta.

Lukioil­la myös van­ho­jen tanssit.
Lukioi­den van­ho­jen tans­sit jär­jes­te­tään pää­osin per­jan­tai­na 10.12. Pai­kal­lis­ten tans­sien lisäk­si Oulus­sa jär­jes­te­tään tänä vuon­na Oulu­hal­lin yhteis­tans­sit kah­den vuo­den koro­na­tauon jälkeen.

Hau­ki­pu­taan van­ho­jen­tans­sit pyö­räh­del­lään Jatu­lis­sa. Lukion ja lähia­lu­een kou­lu­jen (ennak­koon ilmoit­tau­tu­neil­le) opis­ke­li­joil­le suun­na­tut tans­sie­si­tyk­set alka­vat per­jan­tai­na kel­lo 10 ja 11.30. Ylei­söl­le avoin iltae­si­tys alkaa Jatu­lis­sa kel­lo 17. Pilet­ti iltae­si­tyk­seen mak­saa vii­si euroa.

Kii­min­gin lukiol­la van­ho­jen tans­sit van­hem­mil­le tans­si­taan jo tors­tai­na 9.2. kel­lo 18. Per­jan­tai­na 10.2. tans­si­taan van­hat muil­le lukio­lai­sil­le ja Kii­min­ki­puis­ton yseil­le kel­lo 10. Kii­min­gin lukion van­hat ovat muka­na Oulu­hal­lin yhteis­tans­seis­sa per­jan­tai­na illalla.

Iin lukion van­ho­jen tans­se­ja voi seu­ra­ta tut­tuun tapaan live­lä­he­tyk­se­nä ver­kos­sa. Link­ki lähe­tyk­seen löy­tyy livekuvaukset.fi-sivuston kaut­ta. Suo­ra lähe­tys Iisi-aree­nal­ta alkaa per­jan­tai­na 10.2. kel­lo 10.10.

Yli-Iin SPR:llä ystävänpäivätempaus.
Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osas­to jakaa ystä­vän­päi­vän kun­niak­si tiis­tai­na 14.2. kel­lo 11–14 Yli-Iin Salen edes­sä ruo­kaa ja kahvia.

Kaa­va­muu­tos esit­te­lys­sä Kellossa.
Vir­pi­nie­men, Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nok­ses­ta jär­jes­te­tään tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na 15.2. kel­lo 18–20 Kel­lon koululla.

Luon­nos on paras­ta aikaa ylei­ses­ti näh­tä­vil­lä palau­tet­ta var­ten 6.3. saak­ka. Ase­ma­kaa­va­muu­tos liit­tyy sii­hen, että muu­tok­sen myö­tä vaki­tui­nen asu­mi­nen tie­tyis­sä kort­te­leis­sa vapaa-ajan asu­mi­sen sijas­ta oli­si sallittua.

Töi­tä tar­jol­la, vie­lä ehtinee.
Busi­ness­A­se­mal­la Oulus­sa jär­jes­te­tään tänään 9. hel­mi­kuu­ta JobCor­ner-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma met­säyh­tiö Sto­ra Enson kans­sa. Sto­ra Enso val­mis­tau­tuu Oulun teh­taan mil­jar­di-inves­toin­tiin ja rek­ry­toi teh­taal­leen työ­voi­maa kevään 2023 aika­na. Nyt rek­ry­toin­nin koh­tee­na ovat koke­neet pro­ses­sio­pe­raat­to­rit sel­lu­teh­taal­le ja tek­ni­sen taus­ta­kou­lu­tuk­sen omaa­vat kun­nos­sa­pi­don osaa­jat, jois­ta kou­lu­te­taan pro­ses­sio­pe­raat­to­rei­ta. Rek­ry­toin­nit jat­ku­vat maa­lis­kuus­sa, jol­loin hae­taan pro­ses­sio­pe­raat­to­rei­ta, kun­nos­sa­pi­tä­jiä ja laborantteja.

Tapah­tu­ma on osoit­tau­tu­nut suo­si­tuk­si, ja ilmoit­tau­tu­nei­ta on jo pal­jon. Mukaan mah­tuu etäyh­tey­del­lä molem­piin infoi­hin, kel­lo 17 ja 18. Myö­häi­sem­pään infoon on mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös pai­kan päällä.

– Olem­me iloi­sia, että Sto­ra Enso inves­toi Ouluun ja voim­me JobCor­ne­rin avul­la olla tuke­mas­sa yri­tyk­sen rek­ry­toin­tia. Tapah­tu­ma herät­ti run­saas­ti kiin­nos­tus­ta jo ennen kuin ilmoit­tau­tu­mi­nen avat­tiin. Nopeil­le ilmoit­tau­tu­jil­le on vie­lä tilaa kel­lo 18 infos­sa ja kah­den­kes­ki­siä kes­kus­te­luai­ko­ja teh­taan edus­ta­jien kans­sa, ker­toi pal­ve­lu­pääl­lik­kö Mari Rau­tiai­nen Busi­nes­sOu­lus­ta vii­me perjantaina.

Sto­ra Enso ilmoit­ti loka­kuus­sa 2022 inves­toi­van­sa noin mil­jar­di euroa Oulun teh­taan toi­sen tuo­tan­to­lin­jan muun­ta­mi­seen suu­ren mit­ta­luo­kan kulut­ta­ja­pak­kaus­kar­ton­ki­lin­jak­si. Inves­toin­ti tuo Oulun teh­taal­le noin 300 uut­ta työpaikkaa.

Eri yhteys­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy Busi­nes­sOu­lun sivus­ton kautta.

Puoli7 jyrää uutiset.
Vii­me aikoi­na on ihme­tel­ty sitä, että Ylen alue­uu­ti­sia tele­vi­sios­sa on lyhen­net­ty ja kuu­den jäl­keen uutis­put­ken kes­kel­le on sijoi­tet­tu puffi/mainos puo­li seit­se­mäl­tä alka­vas­ta ohjel­mas­ta, jon­ka nimi on Puo­li seit­se­män tai tren­dik­kääs­ti Puoli7. Käsit­tä­mä­tön­tä on se, mik­si tar­vi­taan enna­koin­tia vii­den minuu­tin kulut­tua alka­vas­ta ohjel­mas­ta. Samal­la Ylen alue­toi­mi­tuk­set jou­tu­vat puris­ta­maan ker­rot­ta­van­sa pin­nal­li­sen lyhyeen mittaan.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.