Pate­nie­men Saha­se­mi­naa­ri oli peruuntua

Pateniemen toinen sahaseminaari veti mukavasti väkeä lauantaina 2.9. Yleisö kuuntelemassa Pateniemen koulun musiikkiluokan oppilaiden lauluesityksiä opettaja Heidi Salmen johdolla.Pateniemen toinen sahaseminaari veti mukavasti väkeä lauantaina 2.9. Yleisö kuuntelemassa Pateniemen koulun musiikkiluokan oppilaiden lauluesityksiä opettaja Heidi Salmen johdolla.

Tiis­tai­aa­mu­na vii­me vii­kol­la soi puhe­lin ja kuluu todel­li­nen pom­mi: Hon­ka­pirt­ti sul­je­taan, kaik­ki tapah­tu­mat peru­taan. Oulun Päi­vien ohjel­mas­sa oli­si vie­lä lau­an­tai­na 2.9. Pate­nie­mi-Seu­ran saha­se­mi­naa­ri ja 3.9. Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mön musi­kaa­li Lai­va on las­tat­tu. Pate­nie­mi-Seu­ra oli tuke­nut esi­tys­tä jakaen seit­se­män­sa­taa esi­tet­tä lähiym­pä­ris­töön ja lait­ta­nut ilmoi­tuk­set leh­tiin. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Sep­po Barck panee toi­mek­si. Hän ottaa yhteyt­tä Oulun kau­pun­gin tila­pal­ve­luis­ta vas­taa­viin hen­ki­löi­hin. Lopul­ta jär­jen ääni voit­taa ja tilai­suu­det voi­daan pitää. Hon­ka­pirt­ti vaa­tii laa­jaa kor­jaus­ta ja on mah­dol­li­ses­ti kiin­ni pit­käl­le kevää­seen. Tosin myös väliai­kais­rat­kai­su­ja vie­lä mie­ti­tään, sil­lä yhtei­sö­ta­lol­la on pal­jon käyttäjiä.

Tois­ta ker­taa jär­jes­te­tyn Saha­se­mi­naa­rin tee­ma­na oli Meren­kul­kua Oulus­sa ja Pate­nie­mes­sä. Semi­naa­rin yhtey­teen suun­ni­tel­tua valo­ku­va­näyt­te­lyä ei luon­nol­li­ses­ti­kaan pys­ty­tet­ty, vaan se pää­tet­tiin siir­tää mar­ras­kuuk­si Hau­ki­pu­taan Jatu­liin. Mikä­li Hon­ka­pir­tin toi­min­ta syk­syl­lä jat­kuu, voi­daan se pys­tyt­tää syys­kuuk­si Hon­ka­pir­til­le­kin. Perin­tei­ses­sä kult­tuu­ri­ta­los­sa on aina ollut musiik­kie­si­tyk­siä. Niin täl­lä­kin ker­taa, kun saa­tiin kuul­la Pate­nie­men kou­lun musiik­ki­luo­kan esi­tyk­siä hei­dän kevätkonsertistaan.

Musiik­ki­luo­kan opet­ta­jan Hei­di Sal­men joh­dol­la kuul­tiin lau­lut Tuu­len lap­si, Mei­dän meri ja Mikä vois olla sen muka­vam­paa. Semi­naa­rin alkuun saa­tiin kuul­la myös Juha Pör­hö­län joh­dol­la Hau­ki­pu­taan työ­väen­näyt­tä­mön lau­lu­ryh­män lau­lu­ja musi­kaa­leis­ta Mar­tin­nie­men Mari­lyn ja Sata­man sattumaa.

Pate­nie­mi-Seu­ran jäsen Juha­ni Myl­ly­lä on aiko­jen saa­tos­sa koon­nut laa­jan kuva­kat­tauk­sen sahaan liit­ty­vis­tä toi­min­nois­ta. Aikai­sem­min nii­tä oli koon­nut myös Ola­vi Kar­vo­nen, joten mate­ri­aa­lia oli hyvin käy­tet­tä­vis­sä. Erin­omai­si­na läh­tei­nä ovat olleet myös Oulu-Osa­keyh­tiön Hak­kei­ta-per­he­leh­det ja Pate­nie­mi-Seu­ran jul­kai­se­mat kir­jat. Niin­pä täl­tä poh­jal­ta oli saa­tu hyvä kat­taus semi­naa­riin. Juha­ni Myl­ly­lä ja Sep­po Barck ker­toi­vat kuvien poh­jal­ta lai­vo­jen las­tauk­ses­ta, Oulu Osa­keyh­tiön hinaa­jis­ta ja lai­vois­ta, Suden­väy­län syn­nys­tä, viro­lai­sen Mich­kel-lai­van koh­ta­los­ta sekä suu­rim­mas­ta Pate­nie­men sata­mas­sa käy­dys­tä Mai­o­tis-Lai­vas­ta. Esi­tel­män alkuun ker­rat­tiin muu­ta­mia tär­keim­piä vuo­si­lu­ku­ja sahan historiassa.

Lai­va­var­vi perus­tet­tiin vuon­na 1856. J.G. Berg­bom perus­ti Pate­nie­men sahan vuon­na 1873, vuon­na 1891 perus­ti­vat Berg­bom, Snell­man, Uleå­borgs Sågs­verk Ab ja Var­jak­ka Trä­va­ru Oulu- ja Iijoel­le tukin hak­kaus- ja laut­taus­yh­tiön. Vuon­na 1912 perus­tet­tiin Uleå Oy. Tämän­kin jäl­keen toi­mi­vat Var­ja­kan, Kor­kea­saa­ren, Top­pi­lan ja Pate­nie­men sahat vie­lä omi­na yksik­köi­nään. Saha sai pis­to­ra­dan vuon­na 1928. Parin vuo­den pääs­tä 1930 Uleå Oy kes­kit­ti koko sahaus­toi­min­tan­sa Pate­nie­meen. Uleå Oy lii­tet­tiin vuon­na 1935 Veit­si­luo­to Oy:n ja Kajaa­ni Oy:n perus­ta­maan Oulu-Osa­keyh­ti­öön. Saha sai las­taus­sa­ta­man vuon­na 1954. Sitä ennen las­taus­ta oli suo­ri­tet­tu redil­lä. Vuon­na 1986 jou­tui Pate­nie­men saha Veit­si­luo­to Oy:n hal­tuun ja sama­na vuon­na Oulu Oy lak­ka­si toi­mi­mas­ta itse­näi­se­nä yri­tyk­se­nä. Saha ajet­tiin vuon­na 1990 alas. Nykyi­sin itse sahas­ta ei ole mitään jäl­jel­lä. Toki löy­tyy run­saas­ti sahan aikai­sia rakennuksia.

Pate­nie­men sahan ensim­mäi­nen hinaa­ja oli Pate­nie­men var­vil­la 1860 raken­net­tu sii­pi­ra­tas­hi­naa­ja Jalo. Lai­van keu­lal­la oli kak­si höy­ry­ko­net­ta ja tasa­pai­no­tuk­seen käy­tet­ty kiviark­ku. Hinaa­jan kään­tyes­sä ark­kua siir­ret­tiin kis­koa myö­ten puo­lel­ta toi­sel­le, jol­loin alus ei kal­lis­tu­nut ja sii­pi­rat­taat kävi­vät täy­del­lä voi­mal­la. Jalo suo­rit­ti mm. proo­mu­jen siir­to­ja vie­lä 1900-luvul­la. Van­hem­mis­ta hinaa­jis­ta voi­daan mai­ni­ta mm. Ruot­sis­sa vuon­na 1888 val­mis­tet­tu Eeme­li, samoin Ruot­sis­sa vuon­na 1895 val­mis­tet­tu Erk­ki tai samoi­hin aikoi­hin val­mis­tet­tu Kalle.

Uuden­ai­kai­sem­pi Harald val­mis­tui Var­kau­des­ta vuon­na 1920. Se sai myö­hem­min nimek­seen Oulu 5. Vuo­den 1924 jäl­keen oli käy­tös­sä 15 höy­ry­hi­naa­jaa, jot­ka Oulu Yhtiön myö­tä sai­vat uudet nimet, kuten Oulu 1, Oulu 2 tai Oulu 15. Hinaa­jil­la kul­je­tet­tiin tuk­ki­laut­to­ja Ii- ja Kii­min­ki­jo­ki suul­ta sekä Oulu­jo­ki­suul­ta. Tuk­ki­laut­to­jen kul­je­tus oli edul­lis­ta toi­min­taa. Vuo­den 1949 ennä­tys­ta­rak­ka vas­ta­si yli kah­ta­sa­taa nykyis­tä rek­ka­kuor­maa. Oulu Yhtiöl­lä oli myös omia lai­vo­ja nimil­tään Kai­po­la, myö­hem­min Var­jak­ka, MS Finn­maid, Tui­ra, Koi­te­li, Pok­ki­nen ja uudis­ra­ken­nus Var­jak­ka. Yhtiön lai­va­ko­kei­lut jäi­vät aika lyhy­tai­kai­sik­si eivät­kä olleet kovin kannattavia.

Sep­po Barck ker­toi Suden­väy­län syn­nys­tä. Kana­va Kel­lon Kraa­se­lin Koil­lis­kär­jen poik­ki val­mis­tui 14.10.1950. Kana­vaa kut­su­taan Suden­väy­läk­si Oulu Oy:n lii­ken­ne­pääl­lik­kö Sulo. V. Suden mukaan, joka tal­vel­la 1948–1949 otti asian esil­le ja laa­ti suun­ni­tel­mat kana­van raken­ta­mi­sek­si. Juha­ni puo­les­taan tari­noi neli­mas­to­kuu­na­ri Mich­ke­lis­tä, joka tal­vel­la 1937–38 jäi jäit­ten van­gik­si sata­man redil­le. Tämä sil­loi­nen maa­il­man suu­rin pur­je­lai­va tuli har­vi­nai­sen myö­hään Pate­nie­meen. Niin­pä se jou­tui kovan pak­ka­sen yllät­tä­mäk­si ja jää­mään tal­vek­si redil­le vain yhden mat­ruusin jää­des­sä alukselle.

Puo­len vuo­den pääs­tä kor­jaus­ten jäl­keen lai­va pur­jeh­ti puu­ta­va­ra­las­tis­saan ”tuu­len vie­mä­nä” pois. Juha­ni ker­toi vie­lä suu­rim­mas­ta kos­kaan Pate­nie­mes­sä käy­dys­tä lai­vas­ta Mai­o­tik­ses­ta, joka las­ta­si kah­des­ta sadas­ta tapu­lis­ta lau­taa ja lank­kua. Las­taus­kin kes­ti yli nel­jä viik­koa. Semi­naa­rin lopuk­si kuul­tiin vie­lä esi­tel­mä pur­jea­luk­sis­ta Oulus­sa ja Pate­nie­mes­sä ja pääs­tiin tutus­tu­maan saha­muis­to­merk­kiin ja saha­museoon. Mut­ta sii­nä vai­hees­sa sit­keim­mät pai­kal­le jää­neet tar­vit­si­vat­kin jo sateenvarjoa.