Oulu-opis­ton Hau­ki­pu­taan toi­mis­to muut­ti ja aukio­loa­jat supistuivat

Pirkko Vesa työskentelemässä Oulu-opiston Haukiputaan toimistossa, joka sijaitsee nyt Jokelantiellä kirjaston monitoimitilassa.Pirkko Vesa työskentelemässä Oulu-opiston Haukiputaan toimistossa, joka sijaitsee nyt Jokelantiellä kirjaston monitoimitilassa.

Oulu-opis­ton toi­mis­to muut­ti vuo­den alus­sa Kes­kus­ku­jal­ta Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tiloi­hin Joke­lan­tiel­le. Samal­la toi­mis­ton aukio­loai­ko­ja supis­tet­tiin niin, että pal­ve­lu­pis­te on avoin­na tänä vuon­na pää­sään­töi­ses­ti vain maa­nan­tai­sin muu­ta­maa poik­keus­viik­koa lukuu­not­ta­mat­ta, jol­loin toi­mis­to on avoin­na myös tiistaina.

Toi­mis­ton pal­ve­luai­ka on supis­tu­nut vii­me aikoi­na niin, että niin, että toi­mis­to oli avoin­na vii­me vuon­na kol­me­na päi­vä­nä ja sitä ennen joka päivä.

Muu­tos on herät­tä­nyt kysy­myk­siä aio­taan­ko opis­ton toi­min­taa kes­kit­tää yhä enem­män kan­ta-Ouluun ja ovat­ko syy­nä sääs­töt, kun myös kurs­sien ja tun­ti­mää­rien on huo­mat­tu vähen­ty­neen Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin alueil­la tuhan­sil­la tun­neil­la sii­tä, mikä tilan­ne oli ennen Oulu-lii­tos­ta 2013.

Oulu-opis­ton reh­to­ri Outi Lohi vas­taa:

– Toi­mis­to­ti­la, jos­ta luo­vut­tiin, oli tar­pee­seen näh­den var­sin suu­ri ja sen käyt­tö­as­te pie­ni. Tilas­ta luo­pu­mi­nen oli osa toi­min­tam­me pit­kä­jän­teis­tä kehit­tä­mis­tä ja osa muut­tu­nee­seen asia­kas­pal­ve­lu­tar­pee­seen vas­taa­mis­ta. Toki täs­tä sääs­töä­kin samal­la tulee. Var­si­nais­ta vel­voi­tet­ta tie­tys­tä tilas­ta luo­pu­mi­seen meil­le ei ole ase­tet­tu, tämä on osa mei­dän talou­den ja toi­min­nan kriit­tis­tä tar­kas­te­lua, mitä jou­du­taan teke­mään eri­tyi­ses­ti talou­del­li­ses­ti haas­ta­vi­na aikoina.

– Val­tao­sa asia­kas­pal­ve­lus­ta on siir­ty­nyt verk­koon ja puhe­lin­pal­ve­luun jo aiem­min ja siir­ty­mi­nen on vain kiih­ty­nyt koro­nan myö­tä. Hen­ki­lö­kun­ta tekee asia­kas­pal­ve­lua yhtä pal­jon kuin ennen­kin, mut­ta fyy­si­sen asia­kas­pal­ve­lun mää­rää on supis­tet­tu aiem­mas­ta. Seu­raam­me asia­kas­pal­ve­lun eri muo­to­jen tar­vet­ta ja vas­taam­me tar­pee­seen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Asia­kas­pal­ve­lua­jois­ta ei ole tul­lut palau­tet­ta aukio­loai­ko­jen joh­dos­ta aina­kaan minul­le asti, vakuut­taa Lohi.

Tans­si- ja tai­de­ai­nei­den ope­tus jat­kuu vie­lä Kes­kus­ku­jan lii­ke­ta­los­sa toistaiseksi.

– Näis­tä­kin tilois­ta ollaan luo­pu­mas­sa, kun Jatu­lin toi­min­ta­kes­kuk­sen perus­pa­ran­nus val­mis­tuu, sin­ne tulee kor­vaa­vat tilat.

Oulu-opis­tol­la on toi­mis­to Oulun Poh­jan­kar­ta­nos­sa ja myös sen asia­kas­pal­ve­lun tar­peen mää­rää seu­ra­taan ja teh­dään tar­vit­taes­sa muu­tok­sia. Oulun­sa­lon toi­mis­to on sul­jet­tu tois­tai­sek­si 1.2. saakka.

Kurs­si­tar­jon­taa ja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä eri alueil­la kos­ke­viin kysy­myk­siin Outi Lohi tote­aa, että kurs­si­tar­jon­ta elää koko ajan.

– Emme var­si­nai­ses­ti seu­raa yksit­täis­ten kau­pun­gi­no­sien ope­tus­tun­ti­mää­riä, vaan jär­jes­täm­me ope­tus­ta meil­le vah­vis­te­tul­la resurs­sil­la koko kau­pun­gin alu­eel­la. Kiel­tä­mät­tä haas­tee­na on ollut se, että Oulun asu­kas­mää­rä on kas­va­nut ja uusia asui­na­luei­ta on raken­net­tu ja samaan aikaan opis­ton tun­ti­re­surs­si ei ole kas­va­nut, vaan kysyn­tään on vas­tat­tu var­sin vakaa­na pysy­neen resurs­sin voimin.

Kevään 2021 osal­ta Oulu-opis­tos­sa odo­te­taan kovas­ti, että lähio­pe­tuk­sia pääs­tään jat­ka­maan. Oulu-opis­ton opis­ke­li­jat ovat kii­tet­tä­väs­ti suh­tau­tu­neet haas­teel­li­seen tilan­tee­seen odot­taen kui­ten­kin samal­la lähio­pe­tuk­sen alka­mis­ta. Opis­tos­sa on aloi­tet­tu jo tule­van luku­vuo­den 2021–2022 suun­nit­te­lu aiem­paan tapaan.

– Meil­le saa esit­tää toi­vei­ta niin entis­ten kuin uusien kurs­sien ja uuden­lais­ten ope­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä koko Oulun alu­eel­la. Ope­tus­ta jär­jes­te­tään käy­tet­tä­vis­sä ole­vien resurs­sien mukai­ses­ti mah­dol­li­sim­man tas­a­puo­li­ses­ti kai­kil­le oulu­lai­sil­le, lupaa rehtori.

Vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa alka­nei­siin koro­na­ra­joi­tuk­siin ja sii­tä aiheu­tu­nei­siin muu­tok­siin ope­tuk­ses­sa pys­tyt­tiin rea­goi­maan nopeas­ti aloit­ta­mal­la etä­ope­tus. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä on Outi Lohen mukaan kiel­ten ope­tus, jos­sa 42 kurs­sil­la ope­tus jat­kui etä­nä. Myö­hem­pien jär­jes­te­lyi­den jäl­keen vain vajaa 30 kiel­ten kurs­sia 150 kurs­sis­ta jäi toteutumatta.

Myös lähes kaik­ki musii­kin kurs­sit toteu­tet­tiin etä­ope­tuk­se­na. Visu­aa­lis­ten tai­tei­den, kuva­tai­teen ja käsi­työn kurs­seis­ta useim­mat jat­kui­vat. Tans­sin ja tek­ni­sen työn kurs­seis­ta muu­ta­ma pys­tyt­tiin toteut­ta­maan etä­ope­tuk­se­na. Ryh­mä­ope­tuk­set (kuo­rot, bän­dit, orkes­te­rit, alle 10-vuo­tiai­den ryh­mät) peruun­tui­vat kevääl­lä 2020.

Vii­me maa­lis-tou­ko­kuul­le oli suun­ni­tel­tu 820 kurs­sia, jois­ta 560 toteu­tui. Samal­le ajan­jak­sol­le suun­ni­tel­luis­ta 7200 ope­tus­tun­nis­ta toteu­tui noin 3500 tuntia.

– Vaik­ka ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen etä­nä on var­mas­ti vähen­tä­nyt sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja, on se tuo­nut pal­jon ope­tus­ta kaik­kien saa­ta­vil­le riip­pu­mat­ta asuin­pai­kas­ta ja kul­ku­yh­teyk­sis­tä. Upeat monio­saa­vat opet­ta­jam­me ovat opis­kel­leet moni­puo­li­set etä­ope­tus­tai­dot myös niis­sä oppiai­neis­sa, jois­sa etä­opet­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­via ope­tus­ma­te­ri­aa­le­ja ja ope­tus­vä­li­nei­tä ei ole ollut val­mii­na saa­ta­vil­la, kiit­te­lee Lohi.

Pal­ve­lua ja kurs­se­ja toi­vo­taan omal­la alueella

<

Opis­ton toi­mis­tol­le on jär­jes­tet­ty tila kir­jas­ton peräl­tä moni­toi­mi­ti­las­ta. Kaa­vail­tu on, että myö­hem­min paik­ka oli­si mah­dol­li­ses­ti kir­jas­to­ti­las­sa tis­kil­lä. Aika näyt­tää, mis­sä asia­kas­pal­ve­lu jär­jes­te­tään ja onko sii­nä kai­kil­la työrauhaa.

Opis­ton toi­mis­ton aukio­loai­ko­jen supis­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taal­la han­ka­loit­taa pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta pai­kal­li­ses­ti, Pirk­ko Vesa arvioi. Eten­kin van­hem­pi asia­kas­kun­ta on tot­tu­nut asioi­maan toi­mis­tol­la. Myös tun­tio­pet­ta­jil­la on asioin­ti­tar­vet­ta. Koro­na­ra­joi­tus­ten aiheut­ta­mat muu­tok­set kurs­sei­hin ja niis­tä infor­moi­mi­nen opis­ke­li­joil­le työl­lis­tä­vät nyt toi­mis­ton väkeä pal­jon. Pirk­ko Vesa työs­ken­te­lee myös Oulun toi­mis­tos­sa ja suo­si­tus­ten olles­sa voi­mas­sa teh­dään osit­tain myös etätyötä.

Kurs­si­tar­jon­nan vähe­ne­mis­tä ete­kin kiel­ten ja lii­kun­ta­ryh­mien osal­ta Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä ei ole Pirk­ko Vesan mukaan koet­tu hyväk­si suun­nak­si. Kurs­se­ja toi­vo­taan jär­jes­tet­tä­vän lähel­lä. Monil­le on iso kyn­nys ja mah­do­ton­ta­kin läh­teä kau­e­paa iltai­sin Oulus­sa jär­jes­tet­tä­viin ryh­miin. Ylei­ses­ti ottaen kurs­sien peruun­tu­mi­siin alueil­la on voi­nut olla syy­nä myös, että osal­lis­tu­jia ei ole riit­tä­väs­ti, mut­ta toi­saal­ta vähim­mäis­osal­lis­tu­jien mää­rää on nostettu.

Oulu-opis­to

• Oulun kau­pun­gin omis­ta­ma ja yllä­pi­tä­mä vapaan sivis­tys­työn oppilaitos.

• Vuon­na 2020 opis­ke­li­joi­ta yli 12000, vaki­tuis­ta hen­ki­lös­töä mukaan lukien opet­ta­jat noin 40 ja tun­tio­pet­ta­jia rei­lut 300.

• Opis­ton Hau­ki­pu­taan toi­mis­to avoin­na maa­nan­tai­sin klo 12–17 (Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa, Joke­lan­tie 1) ja vii­koil­la 17–19, 32–39 ja 48–50 ma-ti klo 9–17.

• Poh­jan­kar­ta­non toi­mis­to ma-to klo 12–17. Oulun­sa­lon toi­mis­to sul­jet­tu 1.2. saakka.

• Oulu-opis­ton puhe­lin­pal­ve­lu ma-to klo 9–17 p. 050 316 6729 ja 050 410 4010.

• Etä­ope­tus­ta jat­ke­taan ja ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta kes­key­tyk­sis­sä suo­si­tus­ten mukaan 1.2. saakka.

• Infoa: Ouluopisto.fi