Oulu kysyy mie­li­pi­tei­tä katu­jen ja puis­to­jen hoidosta

Oulun kau­pun­ki halu­aa kuul­la asuk­kai­den mie­li­pi­tei­tä katu­jen ja puis­to­jen hoi­dos­ta sekä vesi­huol­lon toi­mi­vuu­des­ta. Kyse­lys­sä aihei­na ovat myös jäte­huol­to, ulko­lii­kun­ta­pai­kat sekä katu­va­lais­tus ja liikennevalot.

Kyse­ly on avoin­na 17. kesä­kuu­ta asti. Lisäk­si samas­ta aihees­ta pape­ri­ky­se­lyn saa pos­tit­se noin 2 750 Oulun kau­pun­gin asu­kas­ta. Link­ki kyse­lyyn löy­tyy kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta etusi­vun ajan­koh­tais­ta Oulus­ta ‑osios­ta.

FCG:n toteut­ta­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa on Oulun lisäk­si muka­na noin 20 muu­ta kun­taa. Kyse­ly teh­dään kun­nis­sa samaan aikaan ver­tai­lun mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Kyse­lyn tulok­sis­ta laa­di­taan ver­tai­lu­ra­port­ti, joka val­mis­tuu syk­syl­lä 2024.