Osuus­pan­kin Hau­ki­pu­taan ja Iin kont­to­rit kiin­ni koro­na­ta­pauk­sen vuok­si

Oulun Osuuspankin Haukiputaan ja Iin konttorit ovat kiinni 16.10. saakka henkilökunnassa ilmi tulleen koronatartunnan vuoksi. (Kuva: Pekka Keväjärvi)

Oulun Osuus­pan­kin Hau­ki­pu­taan ja Iin kont­to­rei­den ovet jou­dut­tiin sul­ke­maan vii­me per­jan­tai­na hen­ki­lö­kun­nas­sa olleen koro­nae­päi­lyn vuok­si. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Posio ker­too, että epäi­lyn tul­tua esiin toi­mit­tiin nopeas­ti ja lai­tet­tiin kysei­set kont­to­rit kiin­ni jo per­jan­tai­na.

– Kun sit­ten sel­vi­si, että hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la on koro­na, pää­tim­me heti, että Iin ja Hau­ki­pu­taan kont­to­rei­den työyh­tei­sö lai­te­taan karan­tee­niin ja kont­to­rit sul­je­taan kah­den vii­kon ajak­si. Lähim­mät kas­sa­pal­ve­lut löy­ty­vät nyt Oulun Ison­ka­dun kont­to­ris­ta.

Per­jan­tai­na Osuus­pank­kiin tuli muu­ta­mia aluk­si vihai­sia soit­to­ja sii­tä, mik­si kont­to­rit ovat kiin­ni, mut­ta syyn kuul­les­saan asiak­kaat ymmär­si­vät Posion mukaan tilan­teen hyvin. Karan­tee­ni kos­kee kym­men­tä hen­ki­löä, jot­ka sai­ras­tu­nut­ta lukuu­not­ta­mat­ta teke­vät etä­töi­tä, kun­nes kont­to­rit pääs­tään avaa­maan maa­nan­tai­na 19.10.

– Halusim­me sul­kea kont­to­rei­den kas­sa­pal­ve­lut, sil­lä niis­sä meil­lä asioi pal­jon nime­no­maan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via, emme­kä halua ris­kee­ra­ta hei­dän­kään ter­veyt­tään, Posio sanoo.

Mah­dol­li­sis­ta asiak­kai­den altis­tu­mi­sis­ta hänel­lä ei ole tie­toa, mut­ta hän uskoo, että ter­vey­den­huol­to­vi­ran­omai­set huo­leh­ti­vat jäli­tyk­sen hyvin.

Kei­jo Posio halu­aa muis­tut­taa kaik­kia eri orga­ni­saa­tioi­ta ja työ­nan­ta­jia sii­tä, miten tär­keä­tä täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa oli­si miet­tiä jo etu­kä­teen sitä, miten mah­dol­li­sis­sa tar­tun­ta­ti­lan­teis­sa toi­mi­taan.

– Pää­tök­set tule­vat teh­tä­väk­si nopeal­la aika­tau­lul­la, ja ne on hel­pom­pi teh­dä ja toteut­taa, kun asiat on etu­kä­teen mie­tit­ty.