Hei­ton nais­ten 2‑sarjan avaus­pe­leis­sä vie­raat vahvoja

Lapin urheiluakatemian joukkueiden iskulyönnit tulivat HaHelle korkealta ja kovaa. Kuva: Minna JaukkuriLapin urheiluakatemian joukkueiden iskulyönnit tulivat HaHelle korkealta ja kovaa. Kuva: Minna Jaukkuri

Hau­ki­pu­taan Hei­ton len­to­pal­lon 2‑sarjan vii­kon­lo­pun tupla­pe­lit Län­si­tuu­len kou­lul­la päät­tyi­vät molem­mat tylys­ti erin 0–3.

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä rova­nie­me­läi­sen Lapin Urhei­lua­ka­te­mian A‑joukkueen kans­sa HaHe aloit­ti pir­teäs­ti, mut­ta erä meni kui­ten­kin rutii­nin tur­vin vie­rail­le. Toi­ses­sa eräs­sä vie­raat sai­vat isku­lyön­tin­sä väke­väs­ti peril­le, mut­ta jäl­leen kol­man­nes­sa eräs­sä Hahen sit­keä puo­lus­tus piti erä­nu­me­roi­ta pit­kään tasai­se­na. Erä­pis­teet 21–25, 11–25, 22–25.

Toi­ses­sa pelis­sä Lapin Urhei­lua­ka­te­mian B‑joukkue näyt­ti, miten vuo­si­kausia samal­la pelaa­ja­run­gol­la ope­roi­nut jouk­kue sel­vit­tää vai­keat­kin tilan­teet. Ensim­mäi­nen erä hel­pos­ti vie­rail­le 11–25, mut­ta toi­seen erään Hahe herä­si hur­mos­mai­seen tais­te­luun. Rova­nie­me­läi­nen nuo­ri täh­ti­si­ker­mä oli jo erä­tap­pion par­taal­la tilan­tees­sa 24–17, mut­ta niin vain erä kään­tyi vie­rail­le 26–28. Kol­mas erä sel­väs­ti 10–25.

– Peli­tem­po oli vas­tus­ta­jil­la kovem­pi, emme ehti­neet rea­goi­maan koviin ja kor­keal­ta tule­viin isku­lyön­tei­hin. Kes­kit­ty­mi­sem­me pää­si välil­lä her­paan­tu­maan, huo­ma­si ettem­me ole näin kovia pele­jä aiem­min pelan­neet, tote­si­vat val­men­ta­jat Tai­na Kaik­ko­nen ja Juha Vähä.

– Kui­ten­kin ajoit­tain pelis­säm­me oli äärim­mäi­sen hyvää teke­mis­tä, pys­tyt­tiin pai­koin haas­ta­maan kovia vas­tus­ta­jia, joten koh­tuul­li­sen tyy­ty­väi­nen voi olla tähän 2‑sarjan avauk­seen. Täs­tä meil­lä on hyvä jat­kaa kaut­ta, Kaik­ko­nen päättää.

HaHen pelaa­jis­to oli nyt kapea mm. louk­kaan­tu­mis­ten vuok­si, joten ura­koi­ta­vaa riit­ti hyvät pelit pelan­neel­le Mil­la Mak­ko­sel­le­kin.

– Täl­lä kokoon­pa­nol­la­han tämä oli meil­le ensim­mäi­nen peli, joten sii­hen näh­den nuo­ri jouk­ku­eem­me tsemp­pa­si hyvin hyvän yhteis­hen­gen voi­mal­la sen min­kä pys­tyt­tiin. Pal­jon jäi toki paran­net­ta­vaa ja huo­ma­si, että vas­tus­ta­jat oli­vat voi­ma­ta­sos­sa ja yhteis­pe­lis­sä edel­lä. Mut­ta var­mas­ti seu­raa­vis­sa koh­taa­mi­sis­sa haas­tam­me jäl­leen parem­min, Mil­la lupaa.

Eni­ten pis­tei­tä (15) HaHes­ta teki Sil­ja Jana­tui­nen, kovan vasem­man käden syöt­tön­sä siivittämänä.

Nais­ten 2‑sarja jat­kuu la 24.10. tupla­ko­ti­pe­leil­lä Kis­koa ja ONMKY:tä vastaan.

Min­na Jaukkuri