Nyt on jou­lua ilmassa

Ran­ta­poh­jas­ta 13.12.1973: Vii­me sotien aikaan lop­pui­vat isois­ta per­heis­tä vuo­de­vaat­teet. Eräs pik­ku poi­ka sanoi äidil­leen aamul­la kat­sel­len risais­ta peit­to­aan, että kyl­lä sinä sai­sit tämän jo myy­dä, johon äiti vas­ta­si, että kenen luu­let sen osta­van. Poi­ka sanoi kui­ten­kin ter­hak­kaas­ti, että lai­ta pak­ko­huu­to­kaup­paan, niin pak­ko­han se on jon­kun huu­taa! H.S. Haukipudas

Ja sit­ten tähän päivään:

Lumi­tyk­kien kausi alkoi.
Iin Illin­saa­res­ta kuu­luu, että siel­lä ovat lumi­ty­kit toi­min­nas­sa. Ook­ko nää kuul­lu ‑pals­tan pitä­jät alka­vat voi­del­la suksiaan.

Jou­lu­myy­jäi­set Kel­lon koululla.
Kel­lon kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­ri jär­jes­tää jou­lu­myy­jäi­set Kel­lon kou­lul­la lau­an­tai­na 26.11. kel­lo 10–13. Myyn­ti­pöy­dis­tä löy­tyy käsi­töi­tä, koris­tei­ta ja jou­lu­herk­ku­ja. Jou­lu­kah­vi­las­sa tar­joil­laan Mart­to­jen jou­lu­puu­roa. Tapah­tu­mas­sa voi pyö­rit­tää onnen­pyö­rää ja osal­lis­tua temppuradalle.

Jou­lui­nen kah­vi­kon­sert­ti yhteis­lau­lun mer­keis­sä jär­jes­te­tään Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dil­la sun­nun­tai­na 27.11. kel­lo 14. Esiin­ty­ji­nä ovat Rei­jo Ala­ta­lo, Hen­na Kiut­tu, Tii­na Pit­kä­nen ja Sau­li Saa­re­la. Jär­jes­tä­jä­nä on Tak­ku­ran­nan Martat.

Jou­lu­no­do­tusil­lat Yli­kii­min­gis­sä ja Jäälissä.
Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la voi virit­täy­tyä jou­lu­no­do­tuk­seen tiis­tai­na 29.11. Ohjel­mas­sa illan aika­na on yhteis­tä teke­mis­tä ja puurotarjoilu.

Jää­lin kap­pe­lil­la jou­lu­no­do­tusil­ta jär­jes­te­tään tors­tai­na 1.12. kel­lo 18–20 puu­ro­tar­joi­lui­neen. Molem­piin tapah­tu­miin pyy­de­tään varau­tu­maan sään­mu­kai­sin varustein.

Yhteis­lau­luil­ta Ylikiimingissä.
Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la jär­jes­te­tään Lau­la kans­sam­me ‑yhteis­lau­luil­ta tiis­tai­na 29.11. kel­lo 18. Lau­lu­ryh­mä Rem­pal­laan lau­laa ja lau­lat­taa, ja muka­na on myös ripaus jou­lu­lau­lu­ja. Tar­jol­la on pipa­ria ja kah­vit. Tapah­tu­man jär­jes­tää Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tys ry ja Oulu-opisto.

Yli-Iis­sä kirpputoripäivät.
Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys jär­jes­tää Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kirp­pu­to­ri­päi­vät lau­an­tai­na 3.12. ja sun­nun­tai­na 4.12. kel­lo 12–16 väli­se­nä aika­na. Tapah­tu­man aja­tuk­se­na on, että jokai­nen joka halu­aa, tuo tava­rat, hin­noit­te­lee, lait­taa sen omaan pöy­tään myyn­tiin ja huo­leh­tii itse myyn­nis­tä. Pöy­tä­vuo­kra on vii­si euroa ja myy­jäk­si voi ilmoit­tau­tua 30.11. men­nes­sä Matias Mik­ko­lal­le nume­roon 045 3125 9990. Tapah­tu­mas­sa on kah­vi­la ja siel­lä myy­dään myös Yli-Ii-aihei­sia valokuvavuosikalentereita.

Tuo­mo Nik­ko­lan juh­la­mes­su Jää­lis­sä adventtina.
Advent­ti­na Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa vie­te­tään eri­tyis­tä juh­la­mes­sua. Tuo­mo Nik­ko­lan eri­tyi­ses­ti Jää­lin kap­pe­lin juma­lan­pal­ve­luk­sia var­ten sävel­tä­mäs­tä Jää­lin mes­sus­ta kuul­laan soi­tin­ryh­män ja kirk­ko­kuo­ron voi­min juh­la­mes­su su 27.11 kel­lo 13 Jää­lin kappelilla.

Nik­ko­la sävel­si mes­sun 18 vuot­ta sit­ten, eli sään­nöl­li­ses­ti käy­tös­sä ollut mes­su tulee nyt täy­si-ikäi­sek­si. Aikoi­naan Kii­min­gin kant­to­ri­na­kin toi­mi­nut kirk­ko­musii­kin leh­to­ri Tuo­mo Nik­ko­la on asu­nut vii­mei­set vuo­det Rii­hi­mäel­lä, mut­ta saa­puu juh­la­mes­suun joh­ta­maan orkes­te­ria ja myös ker­too kuin­ka mes­su sai aika­naan alkunsa.

Mes­sus­sa saar­naa Klaus Kal­lio­ran­ta ja kant­to­ri­na on Jark­ko Met­sän­hei­mo. Mes­sun jäl­keen ovat kaik­ki ter­ve­tu­loa rii­si­puu­rol­le ja kah­vil­le seurakuntasaliin.

Päi­vää Paloa­se­mal­la vie­te­tään paloasemilla.
Päi­vä Paloa­se­mal­la ‑tapah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 26.11. esi­tel­lään palo­kun­tien toi­min­taa sekä paloau­to­ja ja ‑kalus­toa. Teh­tä­vä­ras­teil­la opi­taan tär­kei­tä palo­tur­val­li­suus­tai­to­ja, muun muas­sa har­joi­tel­laan alkusam­mu­tus­ta ja tur­val­lis­ta pois­tu­mis­ta, kokeil­laan pelas­ta­jien varus­tei­ta sekä ope­tel­laan palo­va­roit­ti­mien huo­len­pi­toa ja säh­kö­kat­kon varal­le varau­tu­mis­ta. Tapah­tu­mis­sa tutus­tu­taan myös palo­kun­nan toi­min­taan. Jois­sain tapah­tu­mis­ta jär­jes­te­tään myös eri­lai­sia näytöksiä.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tapah­tu­maa vie­te­tään Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan, Iin ja Kui­va­nie­men paloa­se­mil­la. Muut ase­mat ovat avoin­na kel­lo 10–14, Kui­va­nie­mi kel­lo 11–14.

Jou­lu­ta­pah­tu­ma Jäälissä.
Jää­lin perin­tei­nen jou­lu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 26.11. kel­lo 11–14. Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­la. Pai­kal­la on myyn­nis­sä käsi­töi­tä ja jou­lu­herk­ku­ja, mak­ka­raa, lät­ty­jä ja kah­via. Jou­lu­puu­roa on tar­jol­la ilmai­sek­si. Jou­lu­puk­ki on tapah­tu­mas­sa kel­lo 12–14 väli­se­nä aika­na. Lisäk­si ohjel­mas­sa on arvon­taa ja eri esiin­ty­jiä. Tapah­tu­ma on Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen, LC Jää­lin, Jää­lin koti-kou­lu­toi­mi­kun­nan, Kii­min­gin seu­ra­kun­nan ja K‑supermarket Jää­lin yhteis­työn tulos.

Jou­lu­kuusi val­tion met­säs­tä kympillä.
Jou­lu­puun voi tänä­kin vuon­na hakea poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa val­tion met­säs­tä – kun on ensin hank­ki­nut sii­hen luvan. Lupa mak­saa kym­pin ja sen saa han­kit­tua näp­pä­räs­ti Erä­lu­vat-verk­ko­kau­pas­ta. Lupa oikeut­taa hake­maan enin­tään kol­me met­riä pit­kän jou­lu­kuusen val­tion talous­käy­tön pii­ris­sä ole­vis­ta moni­käyt­tö­met­sis­tä. Enon­te­kiön, Uts­joen ja Ina­rin kun­nis­sa jou­lu­kuusi­lu­val­la jou­lu­puuk­si saa hakea män­nyn. Jou­lu­puu nou­de­taan tien var­res­ta, kor­kein­taan parin­kym­me­nen met­rin etäisyydeltä.

Perä­me­ri-kier­tue sun­nun­tai­na Iissä.
Suo­men Majak­ka­seu­ran Perä­me­ri-kier­tue vie­rai­lee sun­nun­tai­na 27.11. ensim­mäis­tä ker­taa Iis­sä. Nät­te­po­ris­sa kel­lo 13 alka­vas­sa tilai­suu­des­sa kat­so­taan seu­ran teke­mä elo­ku­va Ulko­kal­la – suku­ni aika majak­ka­saa­rel­la, ja sen jäl­keen kuul­laan Perä­me­ren tari­noi­ta ja his­to­ri­aa uuden Perä­me­ri-kir­jan pohjalta.

Kier­tue­vas­taa­va Pek­ka Väi­sä­sen mukaan jou­lu­kuus­sa kier­tu­een kon­sep­ti muut­tuu. Sil­loin tilai­suuk­sis­sa näh­dään kak­si lyhyt­tä elo­ku­vaa, jois­ta toi­nen on Ulkokalla.

– Ulko­kal­la on ollut yksi pide­tyim­mis­tä elo­ku­vis­tam­me, ja sopii jou­lu­na­lus­tun­nel­maan mai­nios­ti. Sii­nä­hän maja­kan­var­ti­ja vai­moi­neen jou­tuu viet­tä­mään kuu­kau­den majak­ka­saa­rel­la jou­lun aikoihin.

Sun­nun­tai­na jou­lu­kuun 18. päi­vä­nä kier­tue pysäh­tyy aina­kin Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la. Sil­loin Perä­me­ri-kir­jaa saa taas var­muu­del­la. Ensi vii­kon­lo­pun jäl­keen kir­jan ensi pai­nos on lop­pu­mas­sa ja on odo­tet­ta­va uut­ta, Väi­sä­nen sanoo.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.