Nuor­ten tar­vit­se­man tuen mää­rä kas­vaa poik­keus­o­lois­sa

Moni nuori on koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan vuoksi jäänyt ohjauksen ulkopuolelle ja Byströmin Ohjaamolla nähdään, että on suuri tarve niin kotikäynneille kuin aktiiviselle nuorten tavoittelulle ja aktivoinnille. (Kuva: Oulun kaupunki)Moni nuori on koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan vuoksi jäänyt ohjauksen ulkopuolelle ja Byströmin Ohjaamolla nähdään, että on suuri tarve niin kotikäynneille kuin aktiiviselle nuorten tavoittelulle ja aktivoinnille. (Kuva: Oulun kaupunki)

Byströ­min Ohjaa­mol­la Oulus­sa on tie­toa, ohjaus­ta ja neu­von­taa tar­jol­la myös poik­keus­ai­ka­na. Pal­ve­lua toteu­te­taan nyt puhe­li­mit­se ja eri verk­koa­lus­to­ja hyö­dyn­täen. Tukea on tar­jol­la niin alle 30-vuo­tiail­le kuin hei­dän lähei­sil­leen. Byströ­mil­lä työs­ken­te­lee nuor­ten tie­to- ja neu­von­ta­pal­ve­lun, ohjauk­sen sekä kou­lu­tuk­sen, työl­lis­tä­mi­sen ja sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lo­jen ammat­ti­lai­sia. Työ­tä nuor­ten paris­sa teh­dään niin yksi­lö- kuin ryh­mä­oh­jauk­sen kaut­ta, jal­kau­tu­mal­la nuor­ten ympä­ris­töi­hin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus