Näin sää­ti Köyhäinhoitohallitus

Ran­ta­poh­jas­ta 15.9.1977: Kun maan­tie­don tun­nil­la opet­ta­ja luen­noi, kuin­ka mones­ti ja mones­ti maa­pal­lo pyö­räh­tää ympä­ri, niin pik­ku-Kal­lea rupe­si nau­rat­ta­maan. Opet­ta­ja kysyi Kal­lel­ta, että mitä sinä nau­rat. Kal­le vas­ta­si, että luu­lis niil­lä lai­ta­puo­len asuk­kail­la käy­vän kovan vii­man. A.V. Olhava

Ei ollut köy­hän osa kaksinen.
Puo­li kuu­del­ta aamul­la ylös (pait­si navet­taan jo vii­del­tä). Seit­se­mäl­tä töi­hin ja hom­mat jat­kui­vat kesä­ai­ka­na iltaan puo­li seit­se­mään. Näin sää­det­tiin “Hau­ki­pu­taan kun­nan köy­häin­ko­din päi­vä­jär­jes­tyk­ses­sä” vuon­na 1915. Toki aamiais- ja ruo­ka­tauot kat­kai­si­vat päivään.

Vähäl­lä piti pär­jä­tä. Aamiai­sek­si oli 40 gram­maa voi­ta ja peru­noi­ta. Päi­väl­li­sek­si vel­liä, her­ne- tai peru­na­sop­paa, puu­roa tai mai­to­vel­liä. Illal­li­sek­si nau­tit­tiin päi­väl­li­sen ruu­an jään­nös­tä ja puo­li lit­raa “las­ku­mai­toa tahi pii­mää hen­keä koh­den”. Lap­set sai­vat “ehjää­mai­toa” 1 lit­ran päi­väs­sä ja sai­raat lää­kä­rin mää­räyk­sen mukaan.

Ruo­ka- ja päi­vä­jär­jes­tyk­sen Hau­ki­pu­taan köy­häin­ko­dil­le oli sää­tä­nyt Köy­häin­hoi­to­hal­li­tus. Kopiot sää­dök­sis­tä ovat tal­les­sa Hau­ki­pu­das-seu­ran Lii­sa Ervas­ti-Jul­kun arkistoissa.

Lei­jo­na­hiih­toa Iissä.
Iin hiih­to­ma­jal­la jär­jes­te­tään tänään tors­tai­na 4.4. las­ten lei­jo­na­hiih­to kel­lo 18 alkaen. Lions Club Ii jär­jes­tää yhdes­sä Iin Urhei­li­joi­den kans­sa hiih­to­ta­pah­tu­man 4–12-vuotiaille lap­sil­le ja kaik­ki osal­lis­tu­jat saa­vat mita­lin kau­laan­sa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen onnis­tuu pai­kan pääl­lä ja buf­fe­tis­sa on tar­jol­la kah­via ja munkkeja.

Toi­min­taa, auto­ja ja hyvää musiikkia.
Iin kir­jas­to ja Iin nuo­ri­so­val­tuus­to esit­tää Fast & Furious X ‑elo­ku­van huo­men­na per­jan­tai­na 5.4. Iin kir­jas­ton audi­to­rios­sa kel­lo 17.15. Elo­ku­van ikä­ra­ja on 12 ja näy­tök­seen on vapaa pää­sy. Tar­jol­la pop­pa­ria eikä ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta tarvita.

Hyvin­voin­tia Iisi-areenalla.
Iin kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lut jär­jes­tää maa­nan­tai­na 8.4. kel­lo 13–16 hyvin­voin­ti-ilta­päi­vän Iisi-aree­nal­la. Ohjel­mas­sa muun muas­sa vink­ke­jä omais­hoi­ta­jan ter­veel­li­sim­piin valin­toi­hin ja kel­lo 15 pai­kal­la ovat Poh­teel­ta Lil­ja Ket­tu­nen ja Mar­juk­ka Jak­ku anta­mas­sa ikäih­mis­ten asia­kas- ja palveluohjausta.

Musii­kin täy­tei­nen viikko.
Iin kan­sa­lais­opis­to ja tai­de­kou­lu jär­jes­tää ensi vii­kol­la usei­ta kon­sert­te­ja eri kokoon­pa­noil­la. Tiis­tai­na 9.4. kan­sa­lais­opis­ton lau­lun- ja soi­to­no­pis­ke­li­jat juh­lis­ta­vat Ii 650- juh­la­vuot­ta ja esit­tä­vät suo­ma­lais­ten lau­lun­te­ki­jöi­den rakas­te­tuim­pia kap­pa­lei­ta kel­lo 18 alkaen.

Kon­ser­tit jat­ku­vat kes­ki­viik­ko­na 10.4. ja sil­loin pää­see naut­ti­maan kan­sa­lais­opis­ton pop&jazz-opiskelijoiden tai­don­näyt­teis­tä ja yhteis­soi­tos­ta kevään Opis­to Pop ‑kon­ser­tis­sa kel­lo 18 eteenpäin.

Tors­tai­na 11.4. kel­lo 19 Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa kuul­laan kan­sa­lais­opis­ton yksin­lau­luo­pis­ke­li­joi­den kon­sert­ti, jos­sa kuul­laan kap­pa­lei­ta ja lau­lel­mia 1800-luvul­ta nyky­päi­vään. Oppi­lai­ta ohjaa Lii­si Pet­ters­son ja säes­tää Pet­te­ri Turunen.

Kaik­kiin tapah­tu­miin on vapaa pää­sy ja jokai­nen kon­sert­ti pide­tään Nät­te­po­rin auditoriossa.

Iha­nia ideoi­ta näyttelyssä.
Hau­ki­pu­taan kou­lun oppi­las­töi­tä on paras­ta aikaa näyt­teil­lä Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­las­sa (Joke­lan­tie 1). Näyt­te­lyn kuvauk­sen mukaan esil­lä on “Her­kul­li­sia hedel­miä, iha­nia ideoi­ta ja mie­len­kiin­toi­sia muo­to­ja käte­vil­tä käsil­tä ja tai­dok­kail­ta tekijöiltä”.

Hanu­ri­musiik­kia Huttukylässä.
Veik­ko Ahve­nai­sen
95-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti soi­te­taan lau­an­tai­na 13.4 kel­lo 19 Hut­tu­ky­län Nuo­ri­so­seu­ral­la. Esiin­ty­mäs­sä ovat har­mo­nik­ka­musii­kin legen­da Veik­ko Ahve­nai­nen ja saman soit­ti­men tai­tu­ri Cari­na Nor­lund. Muka­na menos­sa on myös Kii­min­gin Har­mo­nik­ka­ker­ho. Lip­pu mak­saa 15 euroa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.