Mie­his­tä pelai­lua ja tehot­to­muut­ta maa­lin edes­sä

Kuvassa Haupan edustus U19-futsal maajoukkueessa. Vas. Tatu Tallavaara, Henri Seppälä, valmentaja Jani Paananen, Taneli Kohonen ja Antti Wiik.Kuvassa Haupan edustus U19-futsal maajoukkueessa. Vas. Tatu Tallavaara, Henri Seppälä, valmentaja Jani Paananen, Taneli Kohonen ja Antti Wiik.

Hei­nä­kuun vii­mei­nen koi­tos Hau­Pan mies­ten ykkös­jouk­ku­eel­le oli kuin tur­hau­tu­mi­sen oppi­kir­jas­ta. Maa­liin asti ei pal­loa toi­mi­tet­tu mut­ta avus­tet­tiin suo­siol­li­ses­ti vas­tus­ta­jan maa­lin­te­koa oikein esi­mer­kil­li­sin vir­hein, joi­ta näy­te­tään videoil­ta: kuin­ka näin ei saa teh­dä. FC Kuren­po­jat vei­vät Hau­Pal­ta muka­naan 3 sar­ja­pis­tet­tä sekä yli­voi­mai­sen voi­ton suun­soi­tos­sa tuo­ma­reil­le, pelaa­jil­le ja taus­ta­jou­koil­le.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä kui­ten­kin vie­raak­si saa­pui SoPa Sodan­ky­läs­tä, ja kes­kus­ken­tän pit­kä­nur­mi suo­si hei­dän erin­omais­ta park­kee­raus­tai­toan­sa. He nimit­täin park­kee­ra­si­vat 9-hen­ki­lön mini­bus­sin ja 1 hen­ki­lö­au­ton maa­lin eteen ja sii­tä pää­si Hau­pa vain 3 ker­taa läpi. Hau­pa hal­lit­si peli­vä­li­net­tä 90 % pelia­jas­ta, mut­ta maa­lin­te­ko oli vai­ke­aa täs­sä­kin pelis­sä. Pelis­sä kui­ten­kin deby­toi 2006 syn­ty­nei­den maa­li­vah­ti Nii­la Kans­te, joten tule­vai­suus näyt­tää ole­van hyvis­sä näpeis­sä hau­pan maa­lin edes­sä.

Hau­pan edus­jaos­ton pelaa­jia oli Eerik­ki­läs­sä, kun siel­lä lei­rei­li fut­sa­lin U19- poi­kien maa­jouk­kue 2–5.8.2020. Tatu Tal­la­vaa­ra maa­li­vah­ti­na sekä Tane­li Koho­nen, Hen­ri Sep­pä­lä ja Ant­ti Wiik kent­tä­pe­laa­ji­na. Löy­tyi siel­tä myös alle­kir­joit­ta­nut val­men­ta­jan roo­lis­sa. 4 kovaa ja inten­sii­vis­tä päi­vää vaa­tii aina veron­sa mut­ta hau­pa­lai­set oli­vat kär­ki­pääs­sä mel­kein jokai­sel­la osa-alu­eel­la niin tes­teis­sä kuin itse kent­tä­pe­leis­sä. Hau­pa­lai­set oli­vat maa­jouk­ku­een tapah­tu­man isoin ryh­mä 4 osal­lis­tu­jal­la, joten se ker­too hei­dän tasos­tan­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin.

U19- maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Kerk­ko Huh­ta­nen kom­men­toi toi­mi­tuk­sel­le seu­raa­vaa:

– Hau­pas­ta on nousut esiin U19-Fut­sal­maa­jouk­ku­een täl­lä­kin toi­min­ta­kau­del­la 2019–2021 useam­pi poten­ti­aa­li­nen ikä­luok­ka­maa­jouk­kue­pe­laa­ja, mikä ei ole sat­tu­maa. Seu­ra on teh­nyt vii­me vuo­det sys­te­maat­tis­ta työ­tä oman ja koko Poh­joi­sen alu­een fut­sal­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Samoin seu­ra on ollut aktii­vi­ses­ti raken­ta­mas­sa alu­een seu­rayh­teis­työ­tä, jon­ka tur­vin Hau­pas­ta yhteis­työ­seu­roi­neen on muo­dos­tu­nut laa­du­kas kas­vu­ym­pä­ris­tö tule­vai­suu­den fut­sal­pe­laa­jil­le.