Mai­ja Kum­pu­la pin­koi uuden Euroo­pan ja Suo­men ennätyksen

Maija Kumpula tuulettaa Euroopan ennätystä. Tavoitteena on rikkoa maailmanennätys 400 metrin juoksussa. Kuva: Erkki KumpulaMaija Kumpula tuulettaa Euroopan ennätystä. Tavoitteena on rikkoa maailmanennätys 400 metrin juoksussa. Kuva: Erkki Kumpula

Mai­ja Kum­pu­lal­le Suo­men Aikui­sur­hei­lu­lii­ton SM-kisat Kuo­pios­sa oli­vat yhtä juh­laa. Hän pin­koi 400 met­rin rata­juok­sus­sa uuden Suo­men ennä­tyk­sen paran­taen omaa ennä­tys­tään ja teki hui­pen­nuk­sek­si uuden Euroo­pan ennä­tyk­sen, johon kukaan ei ole aiem­min yltänyt.

– Tavoit­tee­na­ni on rik­koa tänä kesä­nä maa­il­ma­nen­nä­tys, sum­maa lois­to­kun­nos­sa ole­va Kumpula.

Oulun Pyrin­töä edus­ta­va hau­ki­pu­taa­lai­nen Kum­pu­la ylsi 75-vuo­tiai­den Euroo­pan ennä­tyk­seen ajas­sa 1,20,49. Poh­jois­mai­den ennä­tys oli­kin jo hänen omis­sa nimis­sään ja sekin para­ni nyt Kuopiossa.

400 met­rin juok­sun lop­pusuo­ral­la Kum­pu­la haas­toi nuo­rem­pan­sa ja vii­let­ti voit­ta­ja­na maa­liin. Hän sai koko mat­kan hyvää vetoa­pua 70-vuo­tia­den mes­ta­ril­ta Rai­ja Hil­de­nil­tä.

Euroo­pan ennä­tys tuli Kum­pu­lal­le muka­va­na yllä­tyk­se­nä, mut­ta MM-ennä­tys siin­tää mää­rä­tie­toi­se­na tavoit­tee­na hänen mie­les­sään. Kuo­pios­sa juos­tu aika jäi vain vajaan sekun­nin pää­hän maailmanennätyksestä.

Mai­ja Kum­pu­lan juok­si kul­ki lois­ta­vas­ti myös 200 met­rin juok­sus­sa, sil­lä hän pin­koi N75-sar­jan Suo­men mes­ta­rik­si ja paran­si myös hänen hal­lus­saan ole­vaa aiem­paa ennätystä.

Hen­na Anun­ti Hau­ki­pu­taal­ta (N45) vei kor­keus­hy­pys­sä Suo­men mes­ta­ruu­den nimiin­sä ja jäi vain kak­si sent­tiä SE:stä tulok­sel­laan 158. Anun­ti edus­taa Oulun Pyrintöä.

Hau­ki­pu­taal­le tuli mui­ta­kin hie­no­ja sijoi­tuk­sia Kuo­pios­ta. Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Mar­jo Sjögren tuli kei­hääs­sä hopeal­le N55-sar­jas­sa tulok­sel­la 28.24 m. Kuu­las­sa hän oli nel­jäs tulok­sel­la 8.8m.

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Kirs­ti Reuh­ka­la oli kol­mas kei­hääs­sä sar­jas­sa N70 tulok­sel­la 16.82 m. Pai­no­hei­tos­sa tuli 5. sija tulok­sel­la 9.67 m.

SAUL:n kisois­sa on muka­na 30–95-vuotiaita ylei­sur­hei­li­joi­ta. Iäk­käin osal­lis­tu­ja oli 95-vuotias.