Luon­to kaa­to­paik­ka­na Kellossa

Kuka kehtaa kipata kaatopaikkajätettä teitten varsille ja metsiin?Kuka kehtaa kipata kaatopaikkajätettä teitten varsille ja metsiin?

Ran­ta­poh­jan luki­ja oli yhtey­des­sä toi­mi­tuk­seen ja ker­toi ikä­väs­tä ilmiös­tä, joka ei ole uusi, mut­ta käsit­tä­mät­tö­mäl­lä taval­la jat­kuu Kel­los­sa ja muil­la­kin alueil­la. Maas­tos­ta löy­tyy mil­loin van­ho­ja huo­ne­ka­lu­ja, kodin­ko­nei­ta ja muu­ta kaa­to­pai­kal­le kuu­lu­vaa jätettä.

– Ulkoi­len koi­ra­ni kans­sa usein Kel­lon­kan­kaal­la ja Annan­mäen tie­noil­la ja siel­lä on usein teit­ten var­sil­la kaa­to­pai­kal­le kuu­lu­vaa tavaraa.

– Toi­nen asia mitä ihmet­te­len, että jot­kut koi­rien ulkoi­lut­ta­jat kerää­vät koi­ran kakat muo­vi­pus­siin ja ripus­ta­vat pus­sin män­nyn oksaan, jos­ta se ei häviä kos­kaan, jol­lei joku kerää pus­se­ja pois. Polun tai tien vie­rel­tä­hän ne jätök­set maa­tui­si­vat muu­ta­mas­sa vii­kos­sa lan­noit­teek­si met­sän pohjaan.