Län­si­tuu­len kent­tä korjaukseen!

Käy­tän Län­si­tuu­len teko­nur­mi­kent­tää eni­ten kai­kis­ta teko­nur­mis­ta. Se on muu­ten hyvä, mut­ta nur­mi on alka­nut huo­no­ta. Kri­tiik­kiä nur­mi on saa­nut, kos­ka sen kva­li­teet­ti ei ole hyvä, mut­ta ken­tän kun­nos­ta vas­taa­va orga­ni­saa­tio ei ole teh­nyt mitään.

Nur­mes­ta on repeil­lyt monia pala­sia, joi­ta on yri­tet­ty kor­ja­ta tei­pil­lä, mut­ta nur­men­pa­lat röpöt­tää. Yksi syy, mik­si nur­mi on huo­nos­sa kun­nos­sa, on nuo­ri­so, joka on saa­nut aikaan kata­stro­fin ken­täl­le, mikä on tie­ten­kin nega­tii­vi­nen asia. Mie­tin, mikä on nuo­ri­son motii­vi. Ken­täs­tä pitäi­si saa­da kor­rek­ti, kos­ka sitä käyt­tää moni jouk­kue. Ken­tän rik­ko­jat ovat naiiveja.

Ken­tän kor­jauk­sen huo­no puo­li oli­si se, että kor­jauk­sen ajak­si se sul­jet­tai­siin ja että sii­hen menee rahaa. Mie­les­tä­ni kui­ten­kin on hyvä rat­kai­su kor­ja­ta kent­tä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, jot­ta nuo­ret pää­se­vät pelaa­maan. Jos kor­jaus­ra­haa jää, myös uudet maa­lit oli­si­vat hyvä hankinta.

Futis­ta harrastava

Kir­joi­tus jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä