Kylä­ta­lo­toi­min­ta tuo ihmi­siä yhteen Ase­ma­ky­läl­lä

Pirjo Hätälä (vas.) ja Raija Nisula toivovat, että kaikenikäiset kyläläiset löytäisivät kylätalotoiminnan pariin.

Loma­ko­ti Onne­lan tilois­sa avat­tiin kes­ki­viik­ko­na kylä­ta­lo­toi­min­ta. Peri­aat­tee­na on, että Onne­la avaa oven­sa joka kes­ki­viik­ko kai­kil­le haluk­kail­le. Loma­ko­din tiloi­hin saa tul­la ennen­kaik­kea viet­tä­mään aikaa yhdes­sä, mut­ta myös ruo­kai­le­maan, kah­vit­te­le­maan, pelaa­maan tai vaik­ka ulos leik­ki­mään.

– Kylä­ta­lo on avoin kai­kil­le, pai­kal­li­sil­le ja kau­em­paa tule­vil­le. Var­sin­kin ikäih­mi­set sekä esi­mer­kik­si pien­ten las­ten kans­sa koto­na ole­vat van­hem­mat voi­si­vat tul­la meil­le tapaa­maan mui­ta kylä­läi­siä, ker­too Loma­ko­ti Onne­lan yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pir­jo Hätä­lä.

Loma­ko­ti Onne­la on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kan­sa­lais­jär­jes­tö, jon­ka toi­min­ta poh­jau­tuu vapaa­eh­toi­suu­teen.

Kylä­ta­lo­toi­min­ta halut­tiin Hätä­län mukaan aloit­taa, kos­ka Ase­ma­ky­läl­lä ei enää juu­ri mui­ta pal­ve­lui­ta ole.

– Nyt meil­lä on mah­dol­li­suus pitää toi­min­taa yllä tal­vel­la­kin, Hätä­lä sanoo.

Kylä­ta­lo­toi­min­nan ava­jai­sia vie­tet­tiin täl­lä vii­kol­la. Kes­ki­viik­ko­na Onne­las­sa pidet­tiin ruo­ka­myy­jäi­set ja arpa­jai­set.

– Muka­vas­ti poruk­kaa on käy­nyt, ensim­mäi­sen tun­nin aika­na jo kym­me­ni­sen, ker­too yhdis­tyk­sen jäsen Rai­ja Nisu­la.

Kylä­ta­lon ide­aa Onne­la on poh­ti­nut yhdes­sä Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen kans­sa jo pit­kän aikaa. Kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas ker­too, että yhteis­työ­tä Onne­lan kans­sa on teh­ty jo vuo­sia.

– Onne­la on upea paik­ka, mut­ta monel­le kylä­läi­sel­le hiu­kan tun­te­ma­ton, Haa­pa­kan­gas ker­too.

Kyläyh­dis­tys toi­voo, että ihmi­set löy­täi­si­vät Onne­lan ja sen kylä­ta­lo­toi­min­nan.

Hätä­lä pai­not­taa, että Onne­lan tar­koi­tus on jär­jes­tää yleis­hyö­dyl­lis­tä toi­min­taa, jos­sa pää­osas­sa on vapaa yhdes­sä olo.

– Voim­me kui­ten­kin tar­vit­taes­sa jär­jes­tää eri­lais­ta toi­min­taa, kuten pele­jä. Meil­lä on yli 60 vuo­den koke­mus ohja­tun toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä, hän ker­too.

Onne­lan tavoi­te on olla moni­muo­toi­nen maja­ta­lo, joka yhdis­tää ihmi­siä. Kylä­ta­lo­toi­min­nan lisäk­si Onne­las­sa on mah­dol­li­suus majoit­tua ja jär­jes­tää eri­lai­sia tapah­tu­mia.

– Teem­me yhteis­työ­tä esi­mer­kik­si alu­een kou­lu­jen kans­sa ja tyk­kääm­me jär­jes­tää eri­lai­sia tem­pauk­sia, Hätä­lä ker­too.