Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Suvi Röntynen

Suvi Röntynen on martinniemeläinen Vasemmiston ehdokas.Suvi Röntynen on martinniemeläinen Vasemmiston ehdokas.

Nimi: Suvi Röntynen.

Ikä: 41

Puo­lue: Vasemmistoliitto.

Asuin­paik­ka: Martinniemi.

Per­he­suh­teet: Avio­mies ja kol­me perus­kou­lui­käis­tä ole­vaa las­ta sekä koira.

Ammat­ti: Ravintolapäällikkö.

Har­ras­tuk­set: Luke­mi­nen ja käsityöt.

Mot­to: Toi­min­nan nainen.

Mitä haluat las­tem­me kou­lus­sa oppi­van, pitää­kö las­ke­vas­ta Pisa-menes­tyk­ses­tä olla huolissaan?

Lain mukaan perus­o­pe­tuk­sen teh­tä­vä on tukea oppi­lai­den kas­vua ihmi­syy­teen ja eet­ti­ses­ti vas­tuu­ky­kyi­seen yhteis­kun­nan jäse­nyy­teen ja antaa elä­mäs­sä tar­peel­li­sia tie­to­ja ja tai­to­ja. En tätä tämän parem­min osai­si muo­toil­la. Las­ke­vis­ta Pisa-tulok­sis­ta pitää olla huo­lis­saan. Erot oppi­lai­den välil­lä kas­va­vat, per­heen kou­lu­tus­ta­so vai­kut­taa enem­män oppi­mis­tu­lok­siin ja eri­tyi­ses­ti pojat ovat ylie­dus­tet­tui­na hei­kos­ti suo­riu­tu­vien jou­kos­sa. Vasem­mis­to­liit­to halu­aa jat­kaa kou­lu­tuk­sen kun­nian palau­tus­ta. Perus­o­pe­tuk­ses­sa tämä tar­koit­taa pie­nem­piä ryh­mä­ko­ko­ja, eri­tyi­so­pet­ta­ja­mi­toi­tuk­sen käyt­töön­ot­toa sekä pien­ryh­mä­ope­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen oikeu­den vah­vis­ta­mis­ta. Mones­sa kun­nas­sa inkluusio on toteu­tet­tu sääs­tö­kei­no­na ja sik­si tuen tar­peen var­mis­ta­mi­sek­si on ohjat­ta­va rahoitusta.

Mil­lai­nen Nato-maa Suo­mes­ta pitäi­si tulla?

Suo­men Nato-jäse­nyy­den pitää olla puo­lus­tuk­sel­li­nen. Tär­kein­tä on että myös Nato-maa­na Suo­mi jat­kaa laa­jaan tur­val­li­suus­kä­si­tyk­seen ja ihmi­soi­keuk­siin perus­ta­vaa ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka sekä toi­mii aktii­vi­se­na rau­han­vä­lit­tä­jä­nä ja asei­den­rii­sun­nan edis­tä­jä­nä maailmalla.

Mit­kä ovat tär­keim­piä toi­mia ilmas­ton­muu­tok­sen hillitsemiseksi?

Fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta on pääs­tä­vä irti. Suo­men tulee tukea kaasu‑, vety- ja säh­kö­au­to­jen tank­kaus- ja lataus­ver­kos­ton raken­tu­mis­ta koko maa­han. Bio­eta­no­li- ja bio­kaa­su­kon­ver­toin­nin tuke­mi­nen on jär­ke­vä kus­tan­nus­te­ho­kas tapa tukea pie­ni­tu­loi­sia ilmas­to­työs­sä. Suo­men pitää lisä­tä uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­toa, niin että olem­me energiaomavaraisia.

Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen edes syytä?

Niin kau­an kun alu­eel­la asuu ihmi­siä on tie­ten­kin syy­tä pitää ne asuin­kel­poi­si­na. Ihmi­sil­lä pitää olla mah­dol­li­suus vali­ta asuin­paik­kan­sa eikä kukaan “asu­ta” ketään vas­ten­tah­toi­ses­ti. Alu­eel­la on huo­leh­dit­ta­va ties­tön kun­nos­sa­pi­dos­sa ja perus­in­fras­ta. Kun alu­eel­la asuu lap­sia on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että heil­lä on inhi­mil­li­nen kou­lu­mat­ka. Kaa­voi­tus on pidet­tä­vä ajan­ta­sal­la, ja on tär­ke­ää, että kaa­va-alu­een ulko­puo­lel­la mah­dol­lis­te­taan esi­mer­kik­si asu­mi­nen ja yri­tys­toi­min­ta samal­la ton­til­la, tie­tyin ehdoin.

Mikä on tär­kein kon­kreet­ti­nen inves­toin­ti tai han­ke Oulun vaa­li­pii­ris­sä, jon­ka toteu­tu­mi­seen haluat vaikuttaa?

Kak­soi­rai­de Yli­vies­kas­ta Tor­nioon asti, ja samal­la pitää tut­kia kol­mois­rai­teen mah­dol­li­suut­ta. Rai­teet on tär­keä kehit­tä­mi­sin­ves­toin­ti, jos­ta hyö­tyy teol­li­suus ja matkailu.

Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa työ­voi­maa ulko­mail­ta? Miten perus­te­let kantasi.

Suo­mes­sa tar­vi­taan työ­voi­maa ulko­mail­ta, kos­ka työi­käi­nen väes­tö supis­tuu ja meil­lä on myös tie­tyil­lä aloil­la osaa­ja­pu­la. Maa­han­muut­to on siis vält­tä­mät­tö­myys ja kaik­ki on saa­ta­va töi­hin. Eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den toi­mi­vuu­den kan­nal­ta työ­voi­ma­pu­lan rat­kai­se­mi­nen on kriit­ti­nen kysymys.

Uskot­ko, että sote-uudis­tuk­sel­la tur­va­taan pal­ve­lut tasa­ver­tai­ses­ti kaikille?

Uskon. Saa­vu­tet­ta­vil­la ja laa­duk­kail­la sote-pal­ve­luil­la luo­daan hyvän elä­män perus­ta. Kun hyvin­voin­tia­luei­den rahoi­tus tur­va­taan on mah­dol­lis­ta nopeut­taa hoi­toon pää­syä ja ottaa käyt­töön oma­lää­kä­ri- ja omahoitajamalli.

Miten ehkäis­tä eri vähem­mis­tö­jen syrjintää?

Viha­pu­het­ta, vale­uu­ti­sia ja kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mis­ta on tais­tel­ta­va lain­sää­dän­nöl­lä, viran­omais­työl­lä, oikeal­la tie­dol­la ja yhteis­vas­tuul­li­sel­la puut­tu­mi­sel­la. Rasis­mia, syr­jin­tää ja ennak­ko­luu­lo­ja vas­taan on tais­tel­ta­va pää­mää­rä­tie­toi­ses­ti. Viha­ri­kos­ten ran­kai­se­mat­to­muut­ta on tor­jut­ta­va panos­ta­mal­la viran­omais­ten resurs­sei­hin ja osaa­mi­seen. Kri­mi­na­li­soin­tien kat­ta­vuut­ta on paran­net­ta­va sää­tä­mäl­lä maa­lit­ta­mi­nen rangaistavaksi.

Miten val­tion­ve­lan kas­vu saa­tai­siin taittumaan?

Kes­tä­vä talou­den­pi­to perus­tuu esi­mer­kik­si riit­tä­viin vero­tu­loi­hin, hyvään työl­li­syys­ke­hi­tyk­seen, tuot­ta­vuut­ta paran­ta­viin panos­tuk­siin kou­lu­tuk­seen ja tut­ki­muk­seen sekä luon­non kan­to­ky­vyn kun­nioit­ta­mi­seen. Sat­sauk­set laa­duk­kai­siin ja saa­vu­tet­ta­viin jul­ki­siin sote-pal­ve­lui­hin mak­sa­vat itsen­sä takai­sin. Kor­keam­pi osaa­mi­nen ja hyvin­voi­vat ihmi­set lisää­vät tuot­ta­vuut­ta. Suh­dan­ne­ti­lan­tee­seen näh­den oikein mitoi­tet­tu eli vas­ta­sykli­nen finans­si­po­li­tiik­ka sekä laa­duk­kaat työ­voi­ma- ja sote­pal­ve­lut kas­vat­ta­vat työl­li­syyt­tä. Näil­lä eväil­lä vel­ka ja ali­jää­mä pysy­vät hal­lin­nas­sa, ilman että kur­jis­te­taan kenen­kään pär­jää­mis­tä koh­tuut­to­mil­la hei­kom­piin osu­vil­la leikkauksilla.

Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Ket­kä rahoit­ta­vat kampanjaasi?

Vaa­li­bud­jet­ti­ni on noin 12 000 euroa, kam­pan­jaa­ni olen saa­nut tukea yhdis­tyk­sil­tä, Pal­ve­lua­lo­jen ammat­ti­lii­tos­ta, PRO-rei­lum­pi yhteis­kun­ta- yhdis­tyk­sel­tä ja yksi­tyi­sil­tä lahjoittajilta.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ