Kou­lut ja pal­ve­lu­ver­kot sivis­tys­lau­ta­kun­nan käsittelyssä

Sivis­tys­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee tänään 16.5. kokouk­ses­saan muun muas­sa Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen tule­vai­suut­ta. Asia­lis­tal­la ovat myös muun muas­sa Hau­ki­pu­taan, Kel­lon, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin aluei­den palveluverkkoselvitykset.

Sivis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si, että Tirin­ky­län kou­lu­yk­si­kös­tä luo­vu­taan vuon­na 2027 ja Yli­ky­län kou­lu­yk­si­kös­tä vuon­na 2026. Pää­pe­rus­te­lu­na lak­kau­tuk­sil­le käy­te­tään Kii­min­gin ja Jää­lin suur­alu­een lap­si­mää­rän vähe­ne­mis­tä, jos­ta lak­kau­tuk­sia vas­tus­ta­vat ovat tois­ta mieltä.

– Päät­tä­jil­lä on käy­tös­sään van­hen­tu­nei­ta luku­ja, tirin­ky­lä­läi­nen San­na Hai­pus sanoo.

Kokouk­ses­sa on esil­lä myös Hau­ki­pu­taan Keis­kan kou­lun lak­ka­tus, joka on mää­rä pan­na toi­meen syk­syl­lä 2025. Perus­tei­na käy­te­tään niin ikään lap­si­mää­rän vähe­ne­mis­tä. Sivis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää, että syk­syl­lä 2025 Keis­kan oppi­laat aloit­ta­vat kou­lun Hau­ki­pu­taan kou­lus­sa. Tak­ku­ran­nan kou­lun oppi­laat ollaan puo­les­taan siir­tä­mäs­sä Kel­lon kou­lul­le syk­syl­lä 2027.

Yli-Iin suur­alu­een pal­ve­lut aio­taan lau­ta­kun­nan esi­tyk­sen mukaan kes­kit­tää jat­kos­sa tule­vai­suu­des­sa raken­net­ta­van moni­toi­mi­ta­lon yhtey­teen. Varhaiskasvatus‑, nuo­ri­so- ja kir­jas­to­pal­ve­lut sijoit­tu­vat moni­toi­mi­ta­lon yhtey­teen sekä kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lut sen välit­tö­mään lähei­syy­teen. Alu­een perus­o­pe­tus­pal­ve­lut toteu­te­taan edel­leen Yli-Iin yhtenäisperuskoulussa.

Pää­tös­esi­tyk­ses­sä tode­taan, että lii­kun­ta­kes­kus Vorel­lin vie­rei­sel­le ton­til­le val­mis­tu­van moni­toi­mi­ta­lon myö­tä sekä kir­jas­ton että Muu­ra­hai­sen päi­vä­ko­din ja kou­lun rivi­ta­loon sijoit­tu­van päi­vä­ko­din tilois­ta luo­vu­taan. Kir­jas­to­ra­ken­nus on tar­vit­taes­sa mah­dol­lis­ta siir­tää kiinteistöjalostukseen.

Yli­kii­min­gin pal­ve­lu­verk­koon ei ole tulos­sa suu­ria muu­tok­sia. Yli­kii­min­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tään, että suur­alu­een koko­nais­pal­ve­lu­verk­ko muo­dos­te­taan kah­den moni­toi­mi­ta­lon, Yli­kii­min­gin ja Vesa­lan yhtey­teen, sisäl­täen varhaiskasvatus‑, perus­o­pe­tus- ja nuo­ri­so­pal­ve­lut sekä kir­jas­to- ja liikuntapalvelut.

Suur­alu­een kir­jas­to- ja nuo­ri­so­pal­ve­lut sekä kun­to­sa­li osa­na lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja sijoit­tui­si­vat sel­vi­tyk­sen mukaan Yli­kii­min­gin yhte­näis­pe­rus­kou­lun ja päi­vä­ko­din yhtey­teen val­mis­tu­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen, jos­ta muo­dos­tuu Vesa­lan moni­toi­mi­ta­lon ohel­la Yli­kii­min­gin pal­ve­lut kokoa­va monipalvelukeskus.