Koti­seu­tu­mark­ki­nat ja kaupunnikarkelot

Rotuaarin aukio täyttyi lauantaina Kaupunnikarkeloista. Rotuaarin lavalla esitettiin kansantanssia ja kansanmusiikkia. Viisi tuntia kestävää ohjelmistoa rytmittivät myös reippaat sade- ja raekuurot.Rotuaarin aukio täyttyi lauantaina Kaupunnikarkeloista. Rotuaarin lavalla esitettiin kansantanssia ja kansanmusiikkia. Viisi tuntia kestävää ohjelmistoa rytmittivät myös reippaat sade- ja raekuurot.

Val­ta­kun­nal­lis­ten koti­seu­tu­päi­vien yhtey­des­sä jär­jes­tet­tiin koti­seu­tu­mark­ki­nat per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na. Koro­na-ajan hen­ges­sä mark­ki­noil­le osal­lis­tu­vien tel­tat oli sijoi­tet­tu vajaan kilo­met­rin mat­kal­le Rotu­aa­ril­ta Man­ner­hei­min puis­toon saakka.

Koti­seu­tu­hen­ges­sä esil­lä oli muun muas­sa käsi­töi­tä, kir­jal­li­suut­ta ja perin­ne­kult­tuu­ria moni­puo­li­ses­ti. Käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si Poh­jois-Suo­men Mes­sut, joka mark­ki­noin­nis­saan luot­ti lähin­nä Val­ta­kun­nal­lis­ten koti­seu­tu­päi­vien vetovoimaan.

Pai­kal­la oli noin kuu­ti­sen­kym­men­tä näyt­teil­lea­set­ta­jaa. Tosin perin­tei­set koti­seu­tu­yh­dis­tyk­set lois­ti­vat pois­sao­lol­laan. Pai­kal­la oli­vat lähin­nä koti­seu­tu­päi­vien jär­jes­te­lyi­hin ja ohjel­miin osal­lis­tu­neet yhdis­tyk­set; Oulu-seu­ra, Pate­nie­mi-seu­ra, Hau­ki­pu­das-seu­ra ja Oulu­jo­ki-seu­ra. Tämä oli ymmär­ret­tä­vää, kos­ka näyt­te­ly­pai­kat oli­vat pie­nel­lä bud­je­til­la toi­mi­vil­le yhdis­tyk­sil­le lii­an kal­lii­ta. Seu­raa­via koti­seu­tu­päi­viä sil­mäl­lä pitäen kan­nat­tai­si koti­seu­tu­yh­dis­tyk­set­kin ottaa mukaan esit­te­le­mään toimintaansa.

Per­jan­tai­na soi Rotu­aa­rin aukiol­la ryt­mi­musiik­ki blue­sis­ta rok­kiin ja jat­sis­ta lat­ta­rei­hin. Tilai­suu­det aloi­tet­tiin muka­val­la Man­ner­hei­min puis­tos­ta läh­te­neel­lä jazz-paraa­til­la, johon ylei­sö­kin sai osal­lis­tua. Lau­an­tai­na aukio täyt­tyi Kau­pun­ni­kar­ke­lois­ta. Ohjel­maa oli ollut teke­mäs­sä yli 300 esiin­ty­jää, jot­ka esit­ti­vät kan­san­musiik­kia ja kan­san­tans­sia. Niin­pä mark­ki­noil­le tul­lut ylei­sö kokoon­tui­kin pää­sään­töi­ses­ti esiin­ty­mis­la­van tun­tu­maan. Näyt­teil­lea­set­ta­jien tel­toil­le riit­ti väkeä harvakseltaan.

Var­si­nai­set koti­seu­tu­päi­vien pää­ta­pah­tu­mat ja ret­ket suun­tau­tui­vat muu­al­le. Useim­paan tapah­tu­maan oli myös ennak­koil­moit­tau­tu­mi­set, joten mark­ki­nat oli­vat suun­nat­tu lähin­nä perin­tei­sel­le mark­ki­na­väel­le. Val­ta­kun­nal­li­set koti­seu­tu­päi­vät oli jär­jes­tet­ty kult­tuu­ri-ilmas­ton­muu­tok­sen hen­ges­sä, mitä luon­to­kin kun­nioit­ti lau­an­tai­päi­vän reip­pail­la sade- ja raekuuroillaan.

Elo­kuun puo­les­sa välis­sä Oulu täyt­tyy lähes yhtä aikaa monen­moi­sil­la tapah­tu­mil­la. Tai­tei­den yös­sä 12.8. soi musiik­ki ja tai­tei­li­jat esit­te­li­vät teok­si­aan kym­me­nis­sä eri tilaisuuksissa.