Koro­na­ro­ko­tuk­sia useis­sa paikoissa

Koro­na­ro­ko­tuk­sia on saa­ta­vil­la useis­sa pai­kois­sa hel­mi- ja maa­lis­kuus­sa myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ja hyvin­voin­ti­pis­teis­sä anne­taan aikuis­ten ja las­ten koro­na­ro­ko­tuk­sia ajan­va­rauk­sel­la Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na 26.2. kel­lo 9–16, tiis­tai­na 1.3. kel­lo 16–18.40 ja tiis­tai­na 15.3. kel­lo 16–18.40.

Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa roko­te­taan lau­an­tai­na 26.2. kel­lo 9–16.

Yli­kii­min­gis­sä (Vesai­sen­lin­nan­tie 2) roko­tuk­sia anne­taan kes­ki­viik­ko­na 23.2. kel­lo 8.30–15.30.

Yli-Iis­sä (Kirk­ko­ku­ja 2) roko­tus­päi­vä on tors­tai­na 24.2. kel­lo 8.30–15.30.

Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä anne­taan koro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta lap­sil­le ja aikui­sil­le kes­ki­viik­ko­na 16.2. kel­lo 12–18.

Kai­kis­ta koro­na­ro­ko­tus­pai­kois­ta ja ajois­ta Oulus­sa löy­tyy lisää tie­toa osoit­tees­ta: www.ouka.fi/koronarokotukset.

Yli 60-vuo­tiais­ta kol­man­nen rokot­teen on otta­nut Oulus­sa jo yli 80 pro­sent­tia ja yli 50-vuo­tiais­ta 70 pro­sent­tia väes­tös­tä. Roko­te­kat­ta­vuus 35–39-vuotiaiden osal­ta on 40–63 pro­sent­tia. Täs­sä ikä­luo­kas­sa on myös pal­jon ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via, min­kä vuok­si tavoit­tee­na on nos­taa rokotekattavuutta.

– On tär­ke­ää, että ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat otta­vat kol­man­nen koro­na­ro­ko­tean­nok­sen, sil­lä rokot­tei­den tehon tie­de­tään las­ke­van kuusi kuu­kaut­ta toi­sen annok­sen jäl­keen. Rokot­teet suo­jaa­vat vaka­val­ta koro­na­vi­rusin­fek­tiol­ta ja tämän vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien on hyvä huo­leh­tia omas­ta roko­te­suo­jas­taan, yli­lää­kä­ri Jark­ko Huus­ko toteaa.

Vaik­ka koro­na­vi­rusin­fek­tioon voi sai­ras­tua roko­tet­tu­kin hen­ki­lö, on tau­ti roko­te­tul­la yleen­sä lie­vä. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­val­la on mui­ta suu­rem­pi vaa­ra jou­tua sai­raa­la­hoi­toon. Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa on hoi­det­tu syk­syn aika­na myös kes­ki-ikäi­siä hen­ki­löi­tä, joil­la ainoa ris­ki­te­ki­jä on ollut ylipaino.

– On hyvä huo­mioi­da, että perus­ter­ve hen­ki­lö, jol­la on yli­pai­noa, on myös ris­kis­sä jou­tua sai­raa­la­hoi­toon koro­nan vuok­si. Yli­pai­no on siis itse­näi­nen ris­ki­te­ki­jä muu­ten perus­ter­veel­lä hen­ki­löl­lä. Kol­mas roko­tean­nos antaa hyvän suo­jan vaka­vaa koro­na­tau­tia vas­taan, myös uuden omik­ron­va­rian­tin koh­dal­la, Huus­ko muistuttaa.