Korona­ra­joi­tuksia pure­taan vähitellen

Koro­na­ra­joi­tuk­sia pure­taan Oulus­sa vähi­tel­len ja seu­ra­taan nii­den vai­ku­tuk­sia epi­de­mia­ti­lan­tee­seen. Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia puret­tiin maa­nan­tais­ta 12.4. alkaen nykyi­ses­tä kuu­des­ta hen­ki­lös­tä kym­me­neen hen­ki­löön alu­eel­li­sen koor­di­naa­tio­ryh­män suo­si­tuk­ses­ta, kun maa­kun­nas­sa siir­ryt­tiin tar­tun­nois­sa epi­de­mian perus­ta­sol­le vii­me vii­kol­la. Koor­di­naa­tio­ryh­mä käsit­te­lee suun­ni­tel­maa rajoit­tei­den vai­heit­tai­ses­ta purus­ta alu­eel­la tänään tiistaina.

Täl­lä het­kel­lä kou­lut ovat nor­maa­lis­ti lähio­pe­tuk­ses­sa. Nyt uima­hal­lit, kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­lit ja mui­ta kau­pun­gin sisä­lii­kun­ta­paik­ko­ja on avoin­na alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­muo­toi­sel­le har­ras­tus­toi­min­nal­le. Lii­kun­ta­paik­ko­ja on avoin­na myös kun­tou­tus­ryh­mil­le. Uima­hal­le­ja ja kau­pun­gin kun­to­sa­le­ja avat­tiin eili­ses­tä läh­tien uudes­taan myös 65 vuot­ta täyt­tä­neil­le. Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä kokoon­tuu lin­jaa­maan tilo­ja kos­ke­via rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia kes­ki­viik­ko­na 14.4.

Täs­sä vai­hees­sa on lii­an aikais­ta arvioi­da esi­mer­kik­si kesän tapah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä, sil­lä kaik­ki riip­puu tilan­teen kehi­tyk­ses­tä koko maas­sa sekä roko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä. Täl­lä het­kel­lä epi­de­mia­ti­lan­ne Oulus­sa on vas­taa­va kuin vii­me kesä­nä, mut­ta muun­to­vi­ruk­sen leviä­mi­nen voi muut­taa tilan­net­ta, eivät­kä pää­siäi­sen ajan vai­ku­tuk­set ole vie­lä näkyvissä.

Oulus­sa roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä 65-vuo­tiai­den ja sitä van­hem­pien sekä ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vien 16–64-vuotiaiden osal­ta. Oulu­hal­lin lisäk­si yli 65-vuo­tiai­ta roko­te­taan lau­an­tai­na 17.4. myös Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa ja Kii­min­gis­sä enti­ses­sä Joki­ran­nan kou­lus­sa. Ris­ki­ryh­mä­läis­ten roko­tuk­set anne­taan Oulu­hal­lis­sa. Roko­tus­pai­kois­ta, ajan­va­rauk­ses­ta ja käy­tet­tä­vis­tä rokot­teis­ta tie­toa: https://www.ouka.fi/koronarokotukset.

Ravin­to­loi­ta kos­ke­via rajoi­tuk­sia puret­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la vii­me per­jan­tais­ta läh­tien siten, että ravin­to­lat voi­vat olla avoin­na tie­tyin rajoi­tuk­sin. Ravit­se­mus­liik­keet voi­vat olla avoin­na kel­lo 23 saak­ka ja annis­ke­lu on sal­lit­tu kel­lo 9–22. Ruo­ka­ra­vin­to­lois­sa voi olla käy­tös­sä 75 pro­sent­tia ja annis­ke­lu­ra­vin­to­lois­sa 50 pro­sent­tia asia­kas­pai­kois­ta. Tans­si­kiel­to jatkuu.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la paik­ko­ja avail­tiin jo per­jan­tai­na. Osa ravin­to­lois­ta ja annis­ke­lu­pai­kois­ta käyn­nis­tää toi­min­taan­sa täl­lä viikolla.