Kol­men pie­nen kou­lun sul­ke­mi­nen pois sääs­tö­lis­tal­ta

Keiskan koulu on yksi lakkautuslistalla olleesta koulusta. Nyt Keiskan alueella kuten myös Pikkarassa ja Sanginsuussa voidaan hengähtää.Keiskan koulu on yksi lakkautuslistalla olleesta koulusta. Nyt Keiskan alueella kuten myös Pikkarassa ja Sanginsuussa voidaan hengähtää.

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­li maa­nan­tai­na Per­lacon Oy:n ulkoi­ses­sa arvioin­nis­sa esi­tet­ty­jä sääs­tö­toi­mia ja päät­ti jat­ko­toi­mis­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tus lait­toi täl­tä erää pis­teen kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­lul­le. Esi­tys sul­kea Keis­kan, San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lut pois­tet­tiin koko­naan ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­toi­men­pi­teis­tä.

– Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa käy­tiin pit­kä ja moni­puo­li­nen kes­kus­te­lu ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­koh­tei­na ole­vien kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sen pää­tök­ses­tä. Lop­pu­tu­los oli, että kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la veti esi­tyk­sen pois käsit­te­lys­tä. Hal­li­tuk­ses­sa ei löy­ty­nyt yksi­mie­li­syyt­tä kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­le, eikä myös­kään mui­den ete­ne­mis­vaih­toeh­to­jen kan­na­tuk­sel­le. Sääs­tö­ta­voi­te, noin puo­li mil­joo­naa euroa jäi näin toteu­tu­mat­ta, ker­too kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Veh­ka­pe­rän mukaan ulkoi­sen arvioin­nin talou­den toi­men­pi­tei­den käsit­te­ly jat­kuu mui­den esi­tys­ten käsit­te­lyl­lä. Tavoit­tee­na on edel­leen per­ka­ta kau­pun­gin pal­ve­lui­den ja toi­min­to­jen talou­del­li­suut­ta sekä arvioi­da sopeut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Meno­jen vähen­nys- tai tulo­jen lisä­ta­voi­te pysyy edel­leen noin 50 mil­joo­nas­sa euros­sa.

– Keis­kan, Pik­ka­ra­lan ja San­gin­suun kou­lu­jen osal­ta on todet­ta­va, että nykyi­set val­tuus­to­ta­soi­set lin­jauk­set kou­lu­jen tule­vai­suu­des­ta ovat edel­leen voi­mas­sa. Lähi­vuo­si­na nii­tä arvioi­daan oppi­las­mää­rän ja kou­lu­ra­ken­nuk­sen kun­toar­vioin­nin yhtey­des­sä. Oppi­las­mää­rän kehi­tys on saa­ta­va pie­nis­sä kou­luis­sa posi­tii­vi­sem­mak­si. Sii­hen olem­me saa­neet van­hem­mil­ta ja alu­een asuk­kail­ta pal­jon hyviä ideoi­ta. Muun muas­sa kaa­voi­tus ja kylien kehit­tä­mi­nen ovat avai­na­se­mas­sa elin­voi­mai­suu­den lisää­mi­sek­si, tote­aa Veh­ka­pe­rä.

Kol­me pik­ku­kou­lua oli ulkoi­ses­sa arvios­sa esi­tet­ty lak­kau­tet­ta­vak­si syk­syl­lä 2021 sääs­tö­jen saa­mi­sek­si. Keis­kan kou­lun osal­ta oli­si ollut kyse noin 290 000 euron vuo­tui­ses­ta sääs­tös­tä. Lak­kaut­ta­mis­ta oli perus­tel­tu kaik­kien kou­lu­jen osal­ta oppi­las­mää­rien las­kul­la.

Alueil­la nous­tiin voi­mak­kaas­ti vas­tus­ta­maan kou­lu­jen sul­ke­mis­ta. Maa­nan­tai­na jätet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja -val­tuus­tol­le kun­ta­lais­aloi­te ja nimiadres­sit kou­lu­jen säi­ly­mi­sen puo­les­ta. Jo aiem­min Keis­kan kou­lun puo­les­ta oli käy­ty vetoa­mas­sa val­tuus­to­ryh­mis­sä.

Oulu-lisäs­tä eli las­ten koti­hoi­don tuen har­kin­nan­va­rai­ses­ta kun­ta­li­säs­tä luo­vu­taan, päät­ti kau­pun­gin­hal­li­tus. Se on mah­dol­lis­ta aikai­sin­taan 1.3.2021 alkaen. Oulu-lisän lak­kaut­ta­mi­sel­la arvioi­daan saa­ta­van sääs­tö­jä 609 000–730 000 euroa ensi ja seu­raa­va­na vuon­na.

Esio­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen on tulos­sa muu­tok­sia vuo­des­ta 2023 eteen­päin. Sii­hen liit­ty­vä sel­vi­tys val­mis­tuu ensi vuo­den syk­syl­lä.

Avoi­men var­hais­kas­va­tuk­sen ker­ho­mak­sun osal­ta kau­pun­gin­hal­li­tus edel­lyt­tää sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­taa teke­mään talou­del­li­sis­ta vai­ku­tuk­ses­ta koko­nai­sar­vioin­nin suh­tees­sa sääs­töi­hin ennen lopul­lis­ta pää­tök­sen­te­koa. Var­si­nai­sen pää­tök­sen kaa­vail­lus­ta 50 euron var­hais­kas­va­tuk­sen ker­ho­mak­sus­ta tekee sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta myö­hem­min.

Per­laco­nin pape­ris­sa esi­tet­tiin kau­pun­gin myön­tä­mien avus­tus­ten leik­kaa­mis­ta 10 pro­sen­til­la kai­kil­ta toi­mia­loil­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti, että leik­kaus koh­den­ne­taan vain har­kin­nan­va­rai­siin avus­tuk­siin, jol­loin sääs­tet­tä­vä sum­ma on 294 433 euroa ulkoi­ses­sa arvios­sa esi­te­tyn 600 000 euron sääs­tön sijasta.Varsinaiset avus­tus­pää­tök­set teh­dään toi­mia­loil­la ja Busi­nes­sOu­lus­sa.

Kau­pun­gin­hal­li­tus lin­ja­si kevääl­lä 17,5 mil­joo­nan euron sääs­tö­ta­voit­tees­ta hen­ki­lös­tö­me­noi­hin vuo­del­le 2021. Tavoi­tet­ta pää­tet­tiin pie­nen­tää 10 mil­joo­naan euroon ensi ja seu­raa­van vuo­den aika­na. Kevääs­tä tilan­ne on muut­tu­nut koro­nae­pi­de­mian seu­rauk­se­na ja kau­pun­gin pal­ve­lu­tar­peet eri sek­to­reil­la ovat kas­va­neet.

Val­tiol­ta on saa­tu var­hais­kas­va­tuk­seen ja perus­o­pe­tuk­seen koro­na-avus­tus­ta, jol­loin on ris­ki, että avus­tuk­set peri­tään takai­sin jos avus­te­tuil­la toi­mia­loil­la lomau­te­taan hen­ki­lös­töä. Hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­sa työt ovat lisään­ty­neet koro­na­tes­taus­ten takia ja muun hoi­don tar­ve lisään­ty­nyt. Lomau­tuk­set vai­keut­tai­si­vat kehi­tys­hank­kei­ta myös esi­mer­kik­si yhdys­kun­ta­pal­ve­luis­sa.