Kol­jun majan las­kun­mak­suis­ta selvitään

Halosenlahden kyläyhdistys luopuu Koljun majan vuokraamisesta ja käytöstä. Rakennus sijaitsee Halosenlahden rannalla. Kyläyhdistyksen toiminta jatkuu kuitenkin entiseen tapaan. Arkistokuva: Tauno Ukkola.Halosenlahden kyläyhdistys luopui Koljun majan vuokraamisesta ja käytöstä. Rakennus sijaitsee Halosenlahden rannalla. Kyläyhdistyksen toiminta jatkuu kuitenkin entiseen tapaan. Arkistokuva: Tauno Ukkola.

Kol­jun majaa yllä­pi­tä­vä Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys jou­tui vai­kean pai­kan eteen säh­kön hin­nan nous­tua rajus­ti ja yli kyläyh­dis­tyk­sen kan­to­ky­vyn. Kyläyh­dis­tys päät­ti luo­pua majan hal­lin­noin­nis­ta vuo­den 2022 lop­puun men­nes­sä. Vuo­kra­so­pi­mus, joka oli­si jat­ku­nut vuo­teen 2024 saak­ka, saa­tiin puret­tua Oulun kau­pun­gin kanssa.

Kyläyh­dis­tys käyn­nis­ti avus­tus­kam­pan­jan, jol­la saa­tiin kerät­tyä avus­tuk­sia pai­kal­li­sil­ta yhdis­tyk­sil­tä ja yksi­tys­hen­ki­löil­tä kat­ta­maan säh­kö­las­ku­ja ja mui­ta kulu­ja. Lisäk­si Oulun kau­pun­ki tuli vas­taan hyvit­tä­mäl­lä yhdis­tyk­sel­le 1235,59 euroa, sil­lä kyläyh­dis­tys on kun­nos­ta­nut ja perus­pa­ran­ta­nut vuo­sien var­rel­la omin varoin Kol­jun majaa, mikä vai­kut­taa jat­kos­sa raken­nuk­sen myyn­tiar­voon. Kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­sa on luo­pua omis­ta­mas­taan raken­nuk­ses­ta kevään kuluessa.

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Kaar­re kiit­tää kaik­ki yhdis­tys­tä tuke­nei­ta hen­ki­löi­tä ja yhdis­tyk­siä. Myös Oulun kau­pun­gin teke­mä hyvi­tys aut­taa yhdis­tys­tä mak­sa­maan majan yllä­pi­dos­ta aiheu­tu­nei­ta laskuja.

Kyläyh­dis­tyk­sen toi­min­ta jat­kuu enti­seen tapaan, mut­ta ilman majaa ja eri puit­teis­sa. Kyläyh­dis­tys päät­ti luo­pua Kol­jun majan hal­lin­noin­nis­ta ja yllä­pi­dos­ta, kos­ka vuo­kra­tu­lot eivät oli­si kat­ta­neet kulu­ja. Majaa on vuo­krat­tu ulko­puo­li­sel­le ja käy­tet­ty kyläyh­dis­tyk­sen omien tapah­tu­mien järjestämispaikkana.

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen tule­vaan toi­min­taan kuu­luu muun muas­sa kylän his­to­rii­kin totut­ta­mi­nen. Kylä­ta­pah­tu­mien pito­pai­kat rat­kea­vat myö­hem­min. Kyläyh­dis­tys huo­leh­tii myös Par­ku­mäen luis­te­lu­ken­tän ylläpidosta.