Kir­jas­to­jen palau­tus­luu­kut avattiin

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 23.4. tul­leen ohjeis­tuk­sen mukaan kir­jas­to­jen palau­tus­luu­kut saa ottaa taas käyttöön.

Oulun pää­kir­jas­ton sekä Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon kir­jas­to­jen palau­tus­luu­kut avat­tiin­kinn maa­nan­tai­na 27.4. Kir­jas­tot ovat edel­leen sul­jet­tu­ja. Palaut­ta­mi­sel­la ei kui­ten­kaan ole kii­ret­tä, lai­no­jen erä­päi­vät on siir­ret­ty kesä­kuun alkuun ja nii­tä tul­laan siir­tä­mään vie­lä eteen­päin jos tilan­ne niin vaa­tii. Myö­häs­ty­mis­mak­su­ja ei ker­ry kiin­nio­lon aika­na. Palau­tus­luuk­kui­hin saa palaut­taa vain kir­jo­ja, esi­mer­kik­si cd- ja dvd-levyt rik­kou­tu­vat hel­pos­ti palautusluukussa.

Por­ras­te­tul­la palau­tuk­sel­la pyri­tään pur­ka­maan palau­tus­ruuh­kia ja ede­saut­ta­maan kir­jas­to­jen tur­val­lis­ta avaa­mis­ta asiak­kail­le sen koit­taes­sa. Mui­den kir­jas­toa kos­ke­vien toi­men­pi­tei­den osal­ta odo­te­taan tule­via hal­li­tuk­sen linjauksia.