Kii­min­ki­jo­ki­suun kehit­tä­mis­toi­mia tar­peen jat­kaa. Mat­kai­lu­hank­kei­ta ja vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma vireil­lä Haukiputaalla

Upea Kiiminkijoki kuvattuna Sämppikosken ja Myllysaaren laavun tietämiltä kirkonkylän suuntaan. Kuva: Aseman koulu/Steam-projekti.Upea Kiiminkijoki kuvattuna Sämppikosken ja Myllysaaren laavun tietämiltä kirkonkylän suuntaan. Kuva: Aseman koulu/Steam-projekti.

Ase­ma­ky­läl­le Loma­ko­ti Onne­laan oli kut­sut­tu kool­le Kii­min­ki­jo­ki ja ‑suis­to kun­toon yhdis­tyk­sen edus­ta­jat sekä mui­ta joen kun­nos­tu­kes­ta kiin­nos­tu­nei­ta asuk­kai­ta tou­ko­kuun lopulla.

– Tilai­suu­des­sa hen­ki tun­nel­ma, että joen tilas­ta ja sen kun­nos­tuk­ses­ta ollaan jat­kos­sa­kin kiin­nos­tu­nei­ta. Huol­ta herät­tää joen ja joki­mai­se­man umpeen­kas­vu, ker­too yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas.

Onne­la on saa­nut uudet omis­ta­jat Kim­mo ja Susan­na Kal­lion. Näin elä­mys­mat­kai­lu- ja majoi­tus­pal­ve­lut sekä tapah­tu­ma­paik­ka­tar­jon­ta saa­vat kai­vat­tua ja kan­na­tet­ta­vaa kehi­tys­tä myös Kii­min­ki­joen ala­juok­sul­le ja Oulun kau­pun­gin maaseutualueelle.

Sämp­pi­kos­ken kun­nos­tus­han­ke toteu­tet­tiin vuo­den 2023 aika­na. Han­ket­ta esit­te­li Eco­ri­ver Oy:n Timo Poh­ja­mo, joka suun­nit­te­li ja val­voi hank­keen. Vai­kut­ta­vim­mat toi­men­pi­teet koh­dis­tui­vat noin heh­taa­rin kokoi­sel­le alu­eel­le koh­taan, jos­sa kos­ki kesäi­sen ali­vir­taa­man aika­na näyt­täy­tyi lähin­nä kivik­ko­na sekä ruo­hot­tu­nei­na ja pen­soit­tu­nei­na saa­rek­kei­na, noin 200 met­rin levyi­se­nä uoma­na. Alu­een vesi­voi­ma­tar­pei­den, uit­to­ruop­paus­ten ja jää­pa­to­jen muok­kaa­mas­sa syväs­sä uomas­sa kes­kel­lä jokea vir­taa­va vesi tasat­tiin kai­vin­ko­neen ja etu­kuor­maa­jan avul­la koko jokiu­o­man leveydelle.

Siir­te­le­mäl­lä joes­sa ole­via iso­ja kiven­loh­ka­rei­ta sopi­viin vir­taa­ma­koh­tiin syn­ny­tet­tiin suo­ja­ki­vi­koi­ta kute­vil­le ja nouse­vil­le arvo­ka­loil­le. Pai­kal­le jou­dut­tiin tuo­maan ainoas­taan lohi­ka­loil­le sopi­vaa kutuso­raa ja vähäi­siä mää­riä isom­pia kiviä. Nyt han­kea­lue näyt­täy­tyy kuo­hu­vam­pa­na soli­se­va­na kos­ke­na myös kesäaikaan. 

Kulu­nee­na tal­ve­na­kaan eivät kivik­koi­set ran­ta­ve­det jää­ty­neet poh­jia myö­ten ja näin jäi­den läh­tö­kin alu­eel­la oli aiem­pia vuo­sia rau­hal­li­sem­pi eikä pelät­ty­jä ja aiem­min esiin­ty­nei­tä jää­pa­tou­tu­mia juu­ri­kaan syntynyt. 

Arvo­ka­lo­jen lisään­ty­mis­tä seu­ra­taan kun­nos­tusa­lueil­la vuo­sit­tain säh­kö­koe­ka­las­tuk­sen kei­noin. Hank­keen tavoit­tei­den toteu­tu­mi­nen näyt­tää täl­lä het­kel­lä lupaa­val­ta. Han­kees­ta pyri­tään jär­jes­tä­mään tule­va­na syk­sy­nä tie­do­tus­ti­lai­suus yhdes­sä Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen toi­mi­joi­den kanssa.

Kes­kus­te­lua käy­tiin myös kysei­sen kos­kio­suu­den tilas­ta molem­piin suun­tiin kos­kea. Yhdis­tys on aiem­min toteut­ta­nut vas­taa­van­lai­sen hank­keen kos­kio­suu­den ala­puo­li­sel­la alu­eel­la Ala­kos­ken maisemassa.

Ylei­nen mie­li­pi­de kokous­väen kes­kuu­des­sa oli, että kun­nos­tus­toi­mia oli­si syy­tä jat­kaa myös ala­juok­sul­la. Sämp­pi­kos­ken ylä­puo­li­sen alu­een kun­nos­tuk­seen näyt­täi­si ole­van asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä otol­li­set perus­teet. Kulu­nee­na kevät­tal­ve­na Ala­kos­ken koh­dal­la asuk­kai­den tal­koo­hen­ki­syy­den todet­tiin nous­seen mer­kit­tä­viin saa­vu­tuk­siin muun muas­sa kos­ki­väy­län umpeen­kas­vun ehkäi­sy­toi­mien ansios­ta. Nie­me­län­tör­män asuk­kaat rai­va­si­vat pajuk­koa tal­koil­la noin heh­taa­rin ver­ran, ja toi­met jat­ku­ne­vat ensi tal­ve­na. Mai­se­mat ovat Sämp­pi­kos­ken ja Ala­kos­ken alu­eel­la kohen­tu­neet mer­kit­tä­väs­ti joki­var­sia­suk­kai­den ansiosta.

Vie­ras­ve­ne­sa­ta­man perus­ta­mi­nen kir­kon­ky­läl­le Hau­ki­pu­taan­tien kupee­seen on ollut jäis­sä vuo­si­kym­me­niä. Sata­man perus­ta­mi­seen liit­ty­vät suun­ni­tel­mat kiin­nos­ti­vat ylei­söä ja herät­ti­vät pal­jon kes­kus­te­lua. Suun­ni­tel­mia oli­vat esit­te­le­mäs­sä hank­keen puu­ha­mie­het Pek­ka Kok­ko ja Juha Paa­na­nen.

Kes­kus­te­lua herät­ti myös val­tion ja Oulun kau­pun­gin rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen yhtei­söl­li­siin hank­kei­siin. Ylei­nen käsi­tys on, että nämä tuet edel­lyt­tä­vät rekis­te­röi­ty­jen yhdis­tys­ten toi­mi­joi­den nykyis­tä aktii­vi­sem­paa ja laa­ja-alai­sem­paa akti­voi­tu­mis­ta. Nykyi­set asu­kas- ja vapaa­eh­tois­jär­jes­töt toi­mi­vat vähäi­sil­lä ja van­he­ne­val­la jäsenpohjalla. 

– Mikä­li pai­kal­li­set asuk­kaat ja toi­mie­li­met eivät ota kop­pia kehit­tä­mis­hank­kei­den ja nii­den tukien tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta, jää­vät toi­met joen vir­kis­tys­käy­tön ja hei­ken­ty­neen luon­non­ti­lan paran­ta­mi­seen puut­teel­li­sik­si, tote­aa Pasi Haapakangas. 

Jat­kos­sa­kin tar­vi­taan lisää aktii­vi­sia ja yhteis­työ­ky­kyi­siä asuk­kai­ta sitou­tu­maan, ver­kot­tu­maan, jär­jes­täy­ty­mään ja osal­lis­tu­maan myös talkootöihin.

– Muu­toin ei luon­non­ti­lai­nen, kau­nis ja moni­muo­toi­ses­ti arvo­kas Kii­min­ki­jo­kem­me voi tule­vai­suu­des­sa niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta oli­si, muis­tut­taa Haapakangas.

Onne­lan kokouk­ses­sa osal­lis­tu­jia 16. Samal­la pidet­tiin Kii­min­ki­jo­ki ja ‑suis­to kun­toon yhdis­tyk­sen kevät­ko­kous, jos­sa pää­tet­tiin sään­tö­mää­räi­set asiat. Yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen kuu­lu­vat yhtei­sö­jä­se­ni­nä Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys, Hau­ki­pu­taan telak­kayh­dis­tys, Hau­ki­pu­taan jako­kun­ta, Hau­ki­pu­taan joki­ka­las­tus­seu­ra, Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tys, Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys, Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lue ja Kii­min­ki­jo­ki ry.