Kel­lon kuusi­kymp­pi­set koolla

Tänä vuonna 60 vuotta täyttäneitä ja täyttäviä entisiä Kellon koulun oppilaita kokoontui Virpiniemeen. Aivan kaikki mukana olleet eivät ole yhteiskuvassa. Kameran takana kuvanottajana oli Tarja Isohätälä.Tänä vuonna 60 vuotta täyttäneitä ja täyttäviä entisiä Kellon koulun oppilaita kokoontui Virpiniemeen. Aivan kaikki mukana olleet eivät ole yhteiskuvassa. Kameran takana kuvanottajana oli Tarja Isohätälä.

Vuon­na 1961 syn­ty­neet Kel­lon kou­lun enti­set oppi­laat kokoon­tui­vat luok­ka­ko­kouk­seen ja viet­tä­mään yhtei­siä 60-vuo­tis­juh­lia lau­an­tai­na Vir­pi­nie­meen. Kel­lo­lai­sia “iki­nuo­ria” pää­si pai­kal­le 26. Osal­lis­tu­ja saa­pui eri puo­lil­ta Suo­mea ja kau­kai­sin Pariisista.

– Tun­nel­ma oli erit­täin muka­va ja läm­min­hen­ki­nen, ker­too Jar­mo (Mano) Meri­läi­nen, joka toi­mi tapaa­mi­sen yhte­nä liik­keel­le­pan­nee­na voi­ma­na ja tapah­tu­man jär­jes­tä­jä­nä yhdes­sä Mer­ja Kan­gas­ta­lon (Juku­ri), Tar­ja Iso­hä­tä­län ja Jaa­na Tör­mä­län (Hie­ta­la) kanssa.

Idea yhtei­ses­tä tapaa­mi­ses­ta syn­tyi vii­me kesä­nä kun Meri­läi­nen näki muu­ta­mia enti­siä luok­ka­ka­ve­rei­ta, jon­ka jäl­keen tapaa­mis­ta alet­tiin puu­ha­ta. Entis­ten oppi­lai­den tavoit­ta­mi­ses­sa tar­vit­tiin sala­po­lii­si­työ­tä­kin, jot­ta yhteys­tie­dot löytyivät.

Vuon­na 1961 syn­ty­nei­den ikä­luo­kas­ta oli Kel­lon ala-asteel­la aikoi­naan kak­si luo­kal­lis­ta oppi­lai­ta, jot­ka tuli­vat ala­luo­kil­ta Hie­ta­lan­mäen, Tak­ku­ran­nan ja Ora­van kou­luil­ta. Ylä­as­teel­le siir­ryt­tiin Hau­ki­pu­taal­le, mut­ta kel­lo­lai­set kuten mui­den­kin kylien oppi­lais­ta muo­dos­tet­tiin omat luokkansa.

Lau­an­tai-illan ohjel­maan kuu­lui mak­ka­ran­pais­toa meren ran­nas­sa, yhdes­sä­oloa ja muis­te­luk­sia hiih­to­ma­jal­la ja ruo­kai­lu Syk­kees­sä. Ilta päät­tyi hie­noon ilotulitukseen.

Jut­tua arva­ten­kin riit­ti koko illan kou­luai­kai­sis­ta tapah­tu­mis­ta. Jokai­nen sai ker­toa vuo­rol­laan myös omas­ta elä­män­po­lus­taan. Opet­ta­jis­ta eni­ten muis­te­luk­sia oli Elsa Sark­ki­ses­ta ja Tapa­ni Uusi­no­kas­ta.

Jar­mo (Mano) Meri­läi­nen ker­too, että tapaa­mi­nen oli mie­lui­sa ja odo­tet­tu. Yhteis­hen­ki Kel­lon kou­lus­sa oli hyvä jo kou­luai­ka­na, ketään ei kiusat­tu, mis­tä muis­tet­tiin kiit­tää toi­sia vie­lä nytkin.

Yhtei­nen tapaa­mi­nen aio­taan ottaa uusik­si vii­den vuo­den kulut­tua. Meri­läi­nen suun­nit­te­lee myös jär­jes­tä­vän­sä ensi kesä­nä 50- ja 60-luvul­la syn­ty­nei­den entis­ten nuor­ten tapaa­mi­sen Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ral­le. Hän uskoo, että kiin­nos­tus­ta täl­lai­sel­le tapah­tu­mal­le oli­si. Meri­läi­seen voi olla yhtey­des­sä asian tii­moil­ta osoit­tee­seen jarmo.a.merilainen(at)gmail.com.