Keis­kan­mut­ka kor­ja­taan — lop­pu­vii­kos­ta tie poik­ki

Hannu Prokkola (vasemmalla), Juha Typpö ja Juha Miilumäki esittelevät Keiskanmutkan asfaltointia vaille valmista kunnostusta. Asfaltointi tehdään todennäköisesti loppuviikosta.Hannu Prokkola (vasemmalla), Juha Typpö ja Juha Miilumäki esittelevät Keiskanmutkan asfaltointia vaille valmista kunnostusta. Asfaltointi tehdään todennäköisesti loppuviikosta.

Hau­ki­pu­taal­la Keis­kan­mut­kan ja Tör­män­tien asfalt­ti­pin­noit­teil­le teh­dään par­hail­laan kun­nos­tus­töi­tä. Hank­kees­sa raken­nut­ta­ja­na ja val­vo­ja­na toi­mii CC Cont­rol Oy ja ura­koit­si­ja­na Maa­ra­ken­nus J.Päkkilä Oy. Keis­kan tie­kun­nan toi­mit­si­ja­mie­he­nä toi­mi­va tiei­sän­nöis­ti­jä Juha Mii­lu­mä­ki ker­too, että eten­kin Keis­kan­mut­kan kes­to­pääl­lys­teen kun­nos­ta­mi­sel­le on ollut jo pit­kään tar­ve. – Van­ha pääl­lys­te oli täyn­nä paik­ko­ja, ja jokai­sen vesi­sa­teen myö­tä iso­ja ja terä­vä­reu­nai­sia rei­kiä ilmes­tyi tie­hen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus