Kala­tau­ti­ta­pauk­set Kai­nuus­sa ja Koillismaalla

Iijoen ja Oulu­joen vesis­tö­alueil­la tode­tut kala­tau­ti­bak­tee­ri­ta­pauk­set ovat Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la. Ruo­ka­vi­ras­to tie­dot­ti vii­me vii­kol­la, että yer­si­nia-kala­tau­ti­bak­tee­ria on todet­tu kesän ja alkusyk­syn aika­na kah­del­la eri kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la Iijoen ja Oulu­joen vesis­tö­alueil­la. Ruo­ka­vi­ras­ton eri­kois­tut­ki­ja Mar­juk­ka Rask ker­too, että kysei­set kak­si tapaus­ta ovat Kai­nuus­ta ja Koillismaalta.

Tavat­tu yer­si­nia ruc­ke­ri bio­tyyp­pi 2 on vaka­va, kaloil­le kor­ke­aa­kin kuol­lei­suut­ta aiheut­ta­va kalatautibakteeri.

Ihmi­sil­le tau­ti ei ole vaa­ral­li­nen. Aiem­min kyseis­tä tau­tia on todet­tu Suo­men sisä­ve­sia­lu­eel­la vain ker­ran vuon­na 2020 Kymi­joen vesis­tös­sä. Nyt todet­tu­jen uusien tar­tun­to­jen alku­pe­rä on tuntematon.

Todet­tu yer­si­nia ruc­ke­ri bio­tyyp­pi 2 luo­ki­tel­laan Ruo­ka­vi­ras­tol­le ilmoi­tet­ta­viin eläintauteihin.

– Bak­tee­rin totea­mi­ses­ta kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la ei seu­raa mää­räys­ten anta­mis­ta tau­din leviä­mi­sen estä­mi­sek­si, eikä tau­tiin lii­ty viran­omai­sen edel­lyt­tä­miä toi­men­pi­tei­tä tau­din hävit­tä­mi­sek­si, Rask kertoo.

Vaik­ka kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­le ei koi­du tau­dis­ta viran­omais­ten edel­lyt­tä­miä toi­mia, voi se vai­kut­taa lai­tok­sen toimintaan.

– Kalo­jen mah­dol­li­nen sai­ras­tu­mi­nen sinäl­lään voi vai­kut­taa kalan­vil­je­ly­toi­min­taan esi­mer­kik­si kalo­jen kuol­lei­suu­den lisään­ty­mi­se­nä ja tar­pee­na hoi­taa kalo­ja antibiooteilla.

Tau­ti tart­tuu suo­ras­sa kon­tak­tis­sa kalo­jen välil­lä sekä ulos­teen ja veden väli­tyk­sel­lä. Tehok­kaim­min tau­ti levi­ää Ruo­ka­vi­ras­ton mukaan elä­vää kalaa siir­ret­täes­sä. Desin­fioi­dun mädin siir­ros­sa leviä­mis­vaa­raa ei ole.

Yer­si­nioo­sia voi­daan hoi­taa rehuun sekoi­te­tuil­la anti­bioo­teil­la, mut­ta teho on Ruo­ka­vi­ras­ton mukaan usein lyhy­tai­kai­nen, kos­ka par­veen jää tau­din kan­ta­jia ja tau­ti puh­ke­aa usein uudel­leen. Tau­tia vas­taan on ole­mas­sa roko­te, joka on ylei­ses­ti käy­tös­sä ennen kalo­jen siir­toa merialueelle.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.