Juk­ka Taka­lol­ta ilmes­tyi uusi single

Pit­kän lin­jan lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Taka­lo tekee soo­lou­ral­laan paluun säh­kö­ki­ta­roi­den ja suur­ten tun­tei­den suo­mi­ro­kin pariin.

Elo­kuun 30. päi­vä­nä jul­kais­ta­van Joki­var­sien lau­lut ‑albu­min myö­tä Taka­lo läh­tee kei­koil­le uuden, vie­lä nimeä­mät­tö­män bän­di­ko­koon­pa­non kans­sa. Kei­koil­la luvas­sa on klas­si­koi­ta koko Taka­lon uran varrelta.

Joki­var­sien lau­lut ‑koko­nai­suu­den ensim­mäi­nen single­loh­kai­su on per­jan­tai­na 7. kesä­kuu­ta ilmes­ty­vä Ding dong, joka on raken­ta­va lau­lu tämän päi­vän hul­lus­ta maailmasta.

– Pan­de­mian ja sotien kali­broi­mas­sa lau­lun­te­ki­jän mie­les­sä syn­tyi bii­si, joka yhdis­tää, ei ero­ta. En halua saar­na­ta tai maa­la­ta yksioi­kois­ta mus­taa kuvaa, vaan pitää maa­il­maa kasas­sa ilon kaut­ta, Taka­lo kertoo.

Aknes­tik-yhtyees­sä musiik­kiu­ran­sa aloit­ta­nut Taka­lo on vii­me vuo­si­na kier­tä­nyt Suo­mea kuplet­ti­mie­he­nä. Se on aut­ta­nut laa­jen­ta­maan artis­tin käsi­tys­tä ja näke­mys­tä Suo­men ja suo­ma­lais­ten tilas­ta, mitä Ding dong ‑kap­pa­le­kin käsittelee.

Tule­val­la Joki­var­sien lau­lut ‑pit­kä­soi­tol­la Taka­lo tar­jo­aa 10 kir­ka­sot­sais­ta bii­siä, jois­sa suu­ret tun­teet on pakat­tu yhte­näi­seen, moni­puo­li­seen kuosiin. 

– Tämä on minun koko­var­ta­lo­hom­ma­ni. Ding dong on kak­sois­va­lo­tuk­sel­la teh­ty iloi­nen ral­li, joka kel­paa mon­ta eri miel­tä ole­val­le kuu­li­jal­le. Se saat­taa sit­ten pie­nen puron tai per­ho­sen sii­ven iskun ver­ran ohja­ta yhtei­sen mie­li­ku­vi­tuk­sem­me vir­to­ja ihmi­syy­den säi­ly­mis­tä kohti.

– Täl­lai­ses­ta esi­merk­ki­nä toi­mii esi­mer­kik­si rei­lun 10 vuo­den takai­nen Jokai­nen on vähän homo ‑bii­si, joka on saa­ma­ni palaut­teen perus­teel­la pelas­ta­nut jopa ihmis­hen­kiä, Taka­lo sanoo.